ТЕМА 3. АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII ст. План

1. Суперечливість задуму і його художнього втілення в поемі Мільтона "Втрачений рай".

2. Поезія Джона Донна (основні жанри, особливості поетики).

1. Суперечливість задуму і його художнього втілення в поемі Мільтона "Втрачений рай".

Життя і смерть, свобода і неволя, людина і влада, залежність суспільства від церкви й монарха - усі ці актуальні питання сучасності знайшли відображення в поемі Мільтона "Втрачений рай".

Місце дії в поемі - Всесвіт, а час - Минуле, Теперішнє й Майбутнє. Універсальність картини, створеної поетом, досягається передусім завдяки обробленню відомого біблійного сюжету про гріхопадіння Адама і Єви - сюжету, якому автор надає космічного розмаху.

Головні герої твору - Бог, Сатана, перші люди Адам і Єва, численні небесні сили. Мільтон показав запеклу боротьбу між Небом і Землею, Раєм і Пеклом, Богом і Дияволом. Бог зображується в поемі як творець, володар Всесвіту, законодавець, верховний суддя, втілення високого морального начала. Сатана, який спокутує Адама і Єву, змальований не як типовий негативний образ, а як богоборець, що постає не тільки проти Бога, а й проти будь-якої влади взагалі.

Адам і Єва на початку поеми зображені як ідеальні постаті (Адам -втілення розуму й чоловічої гідності, Єва - втілення кохання й краси), однак у ході розвитку сюжету вони перетворилися на героїв зі складним духовним життям і драматичною долею.

Образ автора в поемі позначений трагічністю. Відчувається, що він зазнав чимало втрат і гонінь, але не скорився духом, зберіг прагнення до свободи і власну гідність.

"Втрачений рай" - глибоко філософський твір, що відзначається монументальністю сюжету, багатством художніх засобів, величністю образів, широтою світосприймання. Поема написана білим віршем, що звучить то піднесено й натхненно, то трагічно.

2.   Поезія  Джона   Донна  (основні  жанри, особливості поетики).

Джон Донн (1572-1631) творив на межі двох століть. Перші свої твори він написав ще в XVI ст. У ранніх віршах (сонетах, епіграмах, елегіях) прославляється життя і кохання, радісне, чуттєве, повне світлої поезії. За формою поезія Джона Донна являє собою своєрідний варіант маринізму або гонгоризму. Витончене музичне інструментування вірша, затемненість метафор, порівнянь, синтаксису- ця орнаментальність його віршів нагадує манеру поетів Італії й Іспанії. Донн з його потягом до релігійності і містицизму виражає в Англії мотиви барочного мистецтва, яке бурхливо розквітало тоді в Західній Європі.

Головна риса "метафізичної поезії" Донна - поєднання напруги почуттів з глибокою роботою розуму, спрямованого в безкінечність в очікуванні духовного одкровення. Незвичайність сплетіння емоційного та інтелектуального начал в поезії - ось визначальні риси творчості Донна.

У ліриці Донна поєднуються світські та релігійні мотиви. Поет описує стан людини бароко, яка живе напруженим внутрішнім життям, вміє цінувати почуття, усвідомлює безмежність земного світу і водночас йде нелегким шляхом до Бога, до вічних цінностей. Однак, з якими б трагічними колізіями не стикався ліричний герой, він ніколи не втрачає величі духу. Письменник стверджує можливість морального прозріння й осяяння людини завдяки роботі її душі й розуму.

1. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. -М.: Высшая школа, 1975. - 528 с.

2. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII - XVIII вв. -М.: Просвещение, 1988. - 698 с.

3. История зарубежной литературы XVTI в. - М.: Просвещение, 1987.-248 с.

Додаткова

1. Вижницька Ю. Самсон - герой біблійного епосу // Зарубіжна література.-2001.-№ 14.-С. 10.

2. Самарин P.M. Творчество Джона Мильтона. - М.: Изд- во МГУ, 1964.-485 с.

3. Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай".- Л.: Изд-воЛГУ, 1986.-127 с.

Запитання та завдання

1. Розкрийте своєрідність задуму і його художнього втілення в поемі Мільтона "Втрачений рай".

2. Який герой у поемі Мільтона "Втрачений рай" уособлює дух боротьби?

3. Чому Мільтона називають найвизначнішим поетом і публіцистом Англійської буржуазної революції?

4. Назвіть основні мотиви поезії Д. Донна.

5. Розкрийте особливості поетики Д. Донна.