ТЕМА 9. РОМАНТИЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ

План

1. Основні ознаки романтизму.

2. Течії романтизму та його основні представники.

1. Ознаки романтизму:

- переважання суб'єктивного начала: акцент не на зображенні, а на вираженні почуттів, мрій, настроїв;

- заглибленість у внутрішній світ особистості;

- людина - найвища цінність, їй властива "внутрішня безкінечність", здатність до творення нових світів й одухотворення дійсності;

- світ - не статична довершена система, а живе й рухливе ціле;

- людина і світ сповнені нерозгаданих таємниць (звідси - стихія таємничого, містики, ірраціонального);

- наявність двох світів - дійсного (реального) та ідеального (уявного);

- неприйняття буденної реальності й водночас опанування (одухотворення) дійсності через внутрішнє "я";

- возвеличення творчої уяви і свободи митця;

- культ природи, що є прикладом розмаїтого у своїх проявах буття, гармонії, цілісності;

- інтерес до минулого, народної творчості, міфології;

- незвичайність головного героя, що вирізняється з-поміж свого оточення, його схильність до рефлексії, заглиблення у власний внутрішній світ, до пошуку гармонії з природою та світом;

- утвердження високих ідеалів (свободи, кохання, гармонії зі світом та ін.);

- пафос - піднесений або критичний (романтики оспівували особистість та загальнолюдські цінності, водночас вони викривали романтичними засобами вади суспільства);

- характерні художні прийоми романтизму: символіка, контраст, гротеск, іронія, алегорія та ін.;

- яскрава, барвиста мова, що відповідає сильним пристрастям, могутнім характерам, драматичним конфліктам.

2. Течії романтизму:

Ранній романтизм (універсальний, філософський)

Виник наприкінці XVIII - на початку XIX ст. Ознаки:

- універсалізм, прагнення охопити буття в його повноті та безмежності;

- відсутність різкої відмінності між ідеалом та дійсністю;

- символ і міф як основні засоби вираження світу в його глибинності та спонтанності.

Представники: брати Ф. і А. Шлегелі, Л. Тік, Новаліс, Ф.Гельдерлін (Німеччина), В. Блейк, С. Колрідж (Англія).

Народно-фольклорний романтизм

Активно розвивався на початку ХГХ ст. Ознаки:

- орієнтація на народне мистецтво;

- ідейно-художня основа творчості - фольклор;

- художній розвиток теорії Гердера: народна поезія - скарбниця науки й релігії, серця й віри, етики й естетики;

- опора на ідеї Руссо: природа вища за цивілізацію, близькість до природи - критерій оцінки людини;

- органічна єдність природи і мистецтва;

- тісний зв'язок з національно-культурними рухами (Чехія, Україна та ін.).

Представники: Г. Гейне (Німеччина), А. Міцкевич (Польща), Т. Шевченко (Україна), Ш. Петефі (Угорщина).

Байронічна течія

Розвивалася в 1810- 1830 роки. Ознаки:

- сильний вплив творчості Байрона;

- неприйняття навколишньої дійсності, протест проти неї;

- ідеалізація духовних станів особистості, культ духовного і душевного страждання ("світова скорбота", туга, відчуження);

- розкриття протиріч між життям людини та суспільства;

- усталені теми, мотиви, умонастрої (розчарування, сум, меланхолія, туга за нездійсненними ідеалами, волелюбні мотиви);

- широке застосування поетики контрастів.

Представники; Дж. Г. Байрон (Англія), А. де Віньї, А. де Мюссе (Франція), Г. Гейне (Німеччина), А. Міцкевич (Польща), О-Пушкін і МЛермонтов (Росія).

Гротескно-романтична (гофманівська) течія

З'явилася в період зрілого романтизму. Ознаки:

- інтерес до соціально-філософських та соціально-психологічних аспектів життя людини та людства;

- викриття хибних тенденцій розвитку суспільства;

- створення фантасмагоричних (нерідко абсурдних) картин світу, що відображають духовні зсуви в суспільстві та внутрішньому світі особистості;

- велика роль сатиричної фантастики, контрасту, іронії, алегорії в розкритті дисгармонії буття.

Представники: Е.Т. А. Гофман (Німеччина), Е. По (СІЛА), М. Гоголь як автор "Петербурзьких повістей" (Росія), О. де Бальзак як автор "Шагреневої шкіри" (Франція).

Утопічна течія (пов'язана з утопічним соціалізмом)

Започаткована в першій чверті XIX ст., набула значного розвитку в ЗО - 40 роки ХТХ ст. Ознаки:

- пошук позитивних тенденцій і цінностей буття;

- оптимістичний пафос, віра в краще майбутнє;

- пошуки героєм єдності зі світом та людством;

- ідеалізація героїв, здатних на самопожертву заради загального добра;

- мистецтво - засіб удосконалення світу й наближення кращого майбутнього;

- спрямованість до високих ідеалів;

- заперечення індивідуалізму;

- література - втілення ідеальної правди.

Представники: В. Годвін, П. Б. Шеллі (Англія), В. Гюго, Жорж Санд, Е.Сю (Франція), Г. Гейне (Німеччина) та ін.

Історична (вальтерскоттівська) течія

Склалася в період пізнього романтизму. Ознаки:

- орієнтація на здобутки історичного роману В. Скотта;

- історія - ключ до пізнання сучасності;

- відтворення духу певної епохи, суспільного середовища;

- інтерес до минулого;

- поєднання романтичних та реалістичних тенденцій.

Представники: В. Скотт (Англія), О. Пушкін (Росія), О. де Бальзак, П.Меріме (Франція) та ін.

Релігійно-містична течія

Розвивалася протягом усієї історії романтизму. Ознаки:

- відмова від раціоналістичних методів пізнання, надання переваги інтуїції, містичному осягненню потаємних глибин буття;

- схильність до ірраціонального, несвідомого, містики, фантастики;

- поєднання літератури й релігії;

- ідеалізація феодального минулого.

Представники: ієнські романтики (Німеччина), С.Т. Колрідж (Англія), Ф.Р. Де Шатобріан (Франція).

Література

Основна

1. Зарубежная литература. Романтизм: Хрестоматия историко-литературных материалов. - М.: Высшая школа, 1990. - 367 с.

2. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХГХ сторіччя. Доба романтизму: Підручник. - К.: Заповіт, 1997.-464 с.

Додаткова

1. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. - К.: Мистецтво, 1981.-285 с.

Запитання та завдання

1. Розкажіть про історію виникнення романтизму.

2. Назвіть основні ознаки романтизму.

3. Розкрийте особливості розвитку літератури першої половини ХГХ ст.

4. Назвіть основні течії в літературі романтизму.

5. Схарактеризуйте жанрову систему романтичної літератури.