1.3 Сплави системи Си-№

Сплави цієї системи характеризуються високою корозійною стійкістю, добре обробляються тиском, мають високі електричні та термоелектричні властивості.

Мідь та нікель утворюють між собою тверді розчини, що відпо­відають діаграмі з необмеженою розчинністю компонентів (рис.1.12).

 

% (пас)

Рисунок 1.12 - Діаграма стану Си-№

Температура плавлення міді - 1083°С, нікелю - 1453°С. Обидва компонента мають ГЦК гратки, атоми близькі за розмірами, мають подібну електронну будову. Максимальна твердість, міцність, елект­роопір в сплавах спостерігається приблизно при 50% нікелю.

Сплави системи Оі-№ найчастіше використовують як корозій­ностійкі та електротехнічні. Серед корозійностійких найбільш відо­мими є мельхіори, нейзильбери, куніалі.

Мельхіори - належать до системи Оі-№. Це однофазні сплави, що добре обробляються тиском в гарячому та холодному стані. Мель-хіори мають високий рівень міцності, що може бути підвищений нага-ртовкою. Мельхіори стійкі в середовищі, що містить пари морської води. Для підвищення опору корозії у морській воді сплави додатково легують залізом та марганцем. МН19 - мельхіор, що містить 19% ні­келю. МНЖМц30-1-1 - мельхіор містить 30% нікелю та легований за­лізом (1%) і марганцем (1%),.

Нейзильбери - сплави , що належать до потрійної системи Си-№-2п. Вміст нікелю складає від 5 до 35%, цинку - від 13 до 45%. За цих умов сплави мають переважно однофазну структуру. Нейзильбери мають, порівняно з мельхіорами, вищу міцність, добре обробляються тиском у гарячому та холодному стані, не окислюються на повітрі, стійкі у розчинах органічних кислот, солей, мають сріблястий колір. МНЦ15-20 - нейзильбер, що містить 15% нікелю, 20% цинку, решта -мідь. Для поліпшення обробки різанням використовують легування свинцем, але це спричиняє гарячеламкість, обробку тиском в цьому ви­падку рекомендують проводити в холодному стані.

МНЦС16-29-1,8 - нейзильбер, що містить 16%№, 29%2п, 1,8%РЬ, використовується при виготовленні деталей годинників.

Куніалі - сплави потрійної системи Си-№-А1. Через значну роз­чинність нікелю та алюмінію в міді при високих температурах та низьку - при зниженні температури, сплави цієї системи ефективно зміцню­ються гартуванням та старінням (Тгарт =900-1000°, Тстар=500-600°С). Зміцнення забезпечують дисперсні частинки №А1 та №3А1. Додатковий приріст міцності можливий при застосуванні НТМО: після гартування перед старінням використовують деформацію на 25%. МНА13-3 - куні-аль з вмістом нікелю 13%, алюмінію - 3%. МНА6-1,5 (6%№, 1,5%А1).

Куніалі мають високі пружні та механічні властивості, корозійно­стійкі, задовільно обробляються тиском в гарячому стані, не схильні дохолодноламкості. Міцність та пластичність зростають зі зниженням те­мператури. При 20°С МНАб-1,5 має властивості: ав=640МПа, \|/= 50%, при -180°С : ав=700МПа, \|/=67%.