ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Варіант

Контрольна робота №1

Контрольна робота №2

1

1. Мідь та її сплави. Ха­рактеристика бронз (Бп, А1, Мп; Бі, Ве, РЬ).

2. Для виготовлення де­талей в авіабудуванні за­стосовується сплав МЛ5. Розшифруйте марку спла­ву, укажіть спосіб вигото­влення деталей з цього сплаву та опишіть харак­теристики механічних властивостей даного спла­ву.

1. Для виготовлення деталей лі­така обраний сплав АМг2. Роз­шифруйте склад, опишіть спосіб зміцнення цього сплаву, поясніть природу зміцнення. Наведіть ме­ханічні властивості даного сплаву.

2. Для виготовлення деталей лі­така обраний сплав ВТ22. Вка­жіть склад, приведіть механічні властивості сплаву. До якого структурного класу належить цей сплав. Опишіть, яким чином відбувається зміцнення цього сплаву, поясніть природу зміц­нення.

3. Ніобій та його сплави.

2

1. Класифікація титано­вих сплавів за структурою в рівноважному і загартованому стані.

2. Для виготовлення ря­ду деталей в авіабудуван­ні застосовується сплав МА2. Розшифруйте склад, приведіть характеристики механічних властивостей. Вкажіть спосіб виготов­лення деталей з цього сплаву

1. Призначте марку латуні, ко­розійностійкої у морській воді. Розшифруйте її склад, опишіть структуру використовуючи діаг­раму Си-2п. Вкажіть спосіб зміц­нення латуні, основні властивості.

2. Для поршнів двигуна внут­рішнього згорання, що працюють при температурі 200-250°С, ви­користовується сплав АЛ1. Роз­шифруйте склад і вкажіть спосіб виготовлення деталей з даного сплаву. Опишіть режим зміцню­ючої термообробки, поясніть природу зміцнення.

3. Берилій та його сплави.


Варіант

Контрольна робота №1

Контрольна робота №2

3

1. Деформовні титанові сплави (а-сплави, псевдо а-сплави, (а+Р)-сплави, псевдо Р-сплави, р-сплави).

2. Для виготовлення де­талей шляхом глибокої витяжки застосовують ла­тунь Л68. Укажіть склад, опишіть структуру сплаву (з використанням діагра­ми стану). Призначте ре­жим термічної обробки, що проводиться між окремими операціями ви­тяжки, обґрунтуйте його вибір. Наведіть характе­ристики механічних влас­тивостей сплаву.

1. Для виготовлення деталей лі­така обраний сплав В95. Вкажіть склад сплаву, опишіть спосіб йо­го зміцнення, поясніть природу зміцнення. Наведіть характерис­тики механічних властивостей сплаву.

2. Для виготовлення струмоп-ровідних пружних елементів об­раний сплав БрБНТ1,9. Вкажіть хімічний склад, режим термічної обробки та одержувані механічні властивості матеріалу. Опишіть процеси, що відбуваються при термічній обробці, і поясніть природу зміцнення в зв'язку з ді­аграмою стану "мідь-берилій".

3. Структурне зміцнення спла­вів алюмінію. Пресефект.

4

1. Термічна обробка (а+Р)-Ті сплавів. Основні види термічної обробки. Сутність процесів, що відбуваються при гарту­ванні і старінні.

2. Для виливків складної форми використовують бронзу БрОФ7-0,2. Роз­шифруйте склад, опишіть структуру, вкажіть термі­чну обробку, призначену для зняття внутрішніх на­пружень, що виникають у результаті лиття, опишіть механічні властивості цієї бронзи.

1. Для виготовлення деталей двигунів внутрішнього згоряння обраний сплав АК2. Вкажіть склад, спосіб виготовлення дета­лей з цього сплаву. Опишіть ха­рактеристики механічних влас­тивостей.

2. Як матеріал для заливання вкладишів підшипників ковзання обраний сплав Б16. Вкажіть склад і визначте групу сплаву за призначенням. Опишіть мікро­структуру сплаву та основні ви­моги, що висуваються до сплаву цієї групи.

3. Вплив домішок на структуру та властивості міді.


Варіант

Контрольна робота №1

Контрольна робота №2

5

1. Деформовні магнієві сплави. Основні легуючі елементи. Класифікація.

2. Для виготовлення де­талей літака обраний сплав Д1. Розшифруйте склад, опишіть структуру, спосіб зміцнення сплаву, поясніть природу зміц­нення. Вкажіть характе­ристики механічних влас­тивостей сплаву.

1. Для виготовлення деталей у суднобудуванні застосовується латунь ЛО70-1. Вкажіть склад. Опишіть структуру сплаву. На­ведіть загальну характеристику механічних властивостей сплаву (вплив олова на властивості).

2. Для обшивки літальних апа­ратів використаний сплав ВТ6. Приведіть склад сплаву, режим термічної обробки та структуру. Опишіть процеси, що відбува­ються при термічній обробці.

3. Холодноламкість тугоплав­ких металів.

6

1. Термічна обробка ма­гнієвих сплавів.

2. Для виготовлення де­талей літака обраний сплав АМг3. Вкажіть склад сплаву, опишіть яким чином відбувається зміцнення цього сплаву, поясніть природу зміц­нення. Вкажіть механічні властивості сплаву.

1. Для виготовлення струмоп-ровідних пружних елементів об­рана бронза БрБНТ1,7. Приведіть хімічний склад, режим термічної обробки та отримані механічні властивості сплаву. Опишіть процеси, що відбуваються при термічній обробці, поясніть при­роду зміцнення відповідно до діаграми „мідь-берилій".

2. Для деяких деталей в авіа- та ракетобудуванні застосовують титанові сплави ВТ3-1 і ВТ14. Вкажіть їх склад, призначте ре­жим термічної обробки, обґрун­туйте його вибір. Опишіть мікро­структуру сплавів і причини їх використання в цій галузі.

3. Воднева крихкість титану та його сплавів.


Варіант

Контрольна робота №1

Контрольна робота №2

7

1. Тугоплавкі метали і сплави на їхній основі.

2. Для деталей арма­тури обрана бронза БрОЦС4-4-2,5. Розшиф­руйте склад і опишіть структуру сплаву. Пояс­ніть призначення легую­чих елементів. Приведіть характеристики механіч­них властивостей сплаву.

1. Для виготовлення деталей лі­така обраний сплав Д16. Вкажіть склад і характеристики механіч­них властивостей сплаву після термічної обробки. Опишіть спо­сіб зміцнення цього сплаву і по­ясніть природу зміцнення.

2. Для виготовлення деталей компресора газової турбіни вико­ристовують сплав ВТ20Л. Вкажіть склад і опишіть характер зміни властивостей сплаву в залежності від температури. Приведіть режим термічної обробки, поясніть мету проведення відпалення.

3. Вплив легуючих елементів на механічні властивості магнію.

8

1. Фазові перетворення в титані і його сплавах при нагріванні та охолоджен­ні.

2. Для деталей арматури обрана бронза БрОФ10-1. Вкажіть склад і опишіть структуру сплаву. Пояс­ніть призначення легую­чих елементів, наведіть механічні властивості сплаву.

1. Як матеріал для заливання вкладишів підшипників ковзання обраний сплав Б89. Вкажіть склад і основні вимоги, що вису­вають до сплавів даної групи. Наведіть механічні властивості сплаву Б89.

2. Для виготовлення деталей двигуна внутрішнього згорання обраний сплав АК4-1. Вкажіть склад і спосіб виготовлення де­талей з цього сплаву. Наведіть характеристики механічних вла­стивостей АК4-1 при підвищених температурах і поясніть, за раху­нок чого вони досягаються.

3. Термічна обробка сплавів на основі магнію.


Варіант

Контрольна робота №1

Контрольна робота №2

9

1. Принципи легування сплавів на основі тугопла­вких металів.

2. Деталь літака вигото­влена з алюмінієвого сплаву, границя міцності якого складає 310МПа. Після п'ятиденного збері­гання деталі з'ясувалося, що границя міцності під­вищилася до 430МПа. По­ясніть причину зміни вла­стивостей. Вкажіть хіміч­ний склад та структуру сплаву до та після зміц­нення. До якої групи алюмінієвих сплавів на­лежить цей сплав.

1. Корозійностійкі сплави на основі системи „мідь-нікель" (куніалі, мельхіори, нейзильбе-ри).

2. Для виготовлення внутріш­нього кільця підшипника обрано сплав ЛЖМц59-1-1. Вкажіть склад, структуру, властивості сплаву. Опишіть вплив легуючих елементів на властивості латуні.

3. Термічна обробка титану та його сплавів.

10

1. Ливарні магнієві спла­ви.

2. Для заливання вкла­дишів відповідальних підшипників ковзання об­раний сплав Б83. Вкажіть склад, зарисуйте й опи­шіть мікроструктуру сплаву. Наведіть основні вимоги, що висувають до бабітів.

1. Стисло навести основи теорії термічної обробки алюмінієвих сплавів на прикладі промислово­го сплаву Д1. Опишіть перетво­рення, що відбуваються при при­родному та штучному старінні дуралюмінів.

2. Для виготовлення вкладишів підшипника обрано сплав ЛЖМц59-1-1. Вкажіть склад, структуру сплаву. Опишіть вплив легуючих елементів на властивості латуні.

3. Хром та його сплави.


Варіант

Контрольна робота №1

Контрольна робота №2

11

1. Алюмінієві бронзи.

2. Для виготовлення де­яких деталей двигунів внутрішнього згорання обраний сплав АК4. Роз­шифруйте склад, вкажіть спосіб виготовлення дета­лей з даного сплаву і на­ведіть характеристики механічних властивостей сплаву при підвищених температурах.

1. Для виготовлення деяких де­талей в авіабудуванні застосову­ється сплав МЛ5. Розшифруйте склад, вкажіть спосіб виготов­лення деталей з даного сплаву. Опишіть характеристики механі­чних властивостей.

2. Для виготовлення підшипни­ка обраний сплав ЦАМ10-5. Вкажіть склад, структуру даного матеріалу. Вкажіть основні хара­ктеристики механічних власти­востей. Яким вимогам повинні відповідати підшипникові мате­ріали.

3. Молібден та його сплави.

12

1. Фазові перетворення в титані та його сплавах.

2. Для виготовлення ло­паток компресора авіа­двигуна використано сплав АК4. До якої групи алюмінієвих сплавів на­лежить цей сплав. Пояс­ніть причину вибору цьо­го сплаву. Вкажіть хіміч­ний склад, властивості та структуру сплаву після термообробки. Опишіть перетворення, що відбу­ваються при термооброб­ці.

1. Молібден та його сплави.

2. Для виготовлення підшипни­ка ковзання обрано сплав БрСН60-2,5. Вкажіть склад, структуру, властивості сплаву. Поясніть мету легування ніке­лем. Які ще кольорові сплави ви­користовують для виготовлення підшипників ковзання.

3. Термічна обробка сплавів на основі магнію.


Варіант

Контрольна робота №1

Контрольна робота №2

13

1. Термічна обробка ту­гоплавких сплавів.

2. Для виготовлення зва­рного барабана компресо­ра авіадвигуна обрано сплав ВТ9. Вкажіть хіміч­ний склад, структуру та властивості наведеного сплаву після термічної обробки за різними варіа­нтами.

1. Для виготовлення деталей акустичного приладу обрано бе­рилій. Поясніть причину такого вибору. Опишіть основні власти­вості берилію та його сплавів.

2. Для виготовлення деталі авіадвигуна обрано сплав МА2-1 пч. Вкажіть хімічний сплав та властивості сплаву після терміч­ної обробки. Опишіть перетво­рення під час термічної обробки та вкажіть фази, що забезпечу­ють зміцнення.

3. Олов'яні бронзи. Структур­ний склад. Принципи легування. Основні властивості та галузі за­стосування.

14

1. Ніобій та його сплави. Принципи легування, вла­стивості, термічна оброб­ка сплавів ніобію.

2. Зміцнювальна терміч­на обробка латуней, на прикладі спеціальної ла­туні ЛАНКМц75-2-2,5-

0,5-0,5. Опишіть які ще існують способи підви­щення міцності латуней.

1. Ливарні алюмінієві сплави. Основні системи та особливості формування структури при крис­талізації.

2. Для конструкцій, що працю­ють при кріогенних температу­рах, використовують сплав АТ2. Наведіть хімічний склад, опи­шіть структуру та властивості сплаву, до якого класу за струк­турою належить цей сплав.

3. Ливарні магнієві сплави.

15

1. Хром та його сплави.

2. Для виготовлення конструкцій, що потре­бують високої в'язкості при температурі -180°С рекомендовано сплав МНА6-1,5. Обгрунтуйте

1. Для виготовлення елементів конструкції літака запропонова­но сплав МА21. Вкажіть склад, структуру та властивості цього сплаву. Поясніть в чому переваги цього сплаву, порівняно з магні­єм та сплавами алюмінію.

вибір цього сплаву. Вка­жіть склад, структуру та властивості сплаву. Які ще сплави можуть екс­плуатуватися при таких температурах.

2. Для виготовлення корпуса карбюратора з максимальною робочою температурою 200°С обрано сплав АЛ9 Наведіть по­вну характеристику цього мате­ріалу.

3. Види термічної обробки ти­тану та його сплавів._