9 РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

До цієї групи належать елементи ІІІ групи періодичної системи елементів: лантан (атомний номер 57) та наступні 14 елементів - лан­таноїдів (ат. номера 58-71) а також ітрій (ат. номер 21) та скандій (ат. номер 39). Рідкісноземельні елементи - метали, атоми яких мають по­дібну будову (кількість електронів на зовнішній оболонці є постійною, заповнюється еї - або ї -оболонка), та, відповідно, подібні хімічні вла­стивості.

Лантаноїди у вигляді металів, сплавів та хімічних сполук вико­ристовують в різних галузях техніки. Присадки лантаноїдів, переваж­но Се та ЬЦ поліпшують структуру, механічні властивості, корозійну стійкість та жароміцність сталей, чавунів, сплавів алюмінію, магнію. За допомогою окислів різних лантаноїдів отримують особливі фізичні властивості та колір скла. Сполука Се02 використовується для поліру­вання оптичного скла. Церій або сплав церію („мішметал") входить до складу поглиначів газів (геттерів) в електровакуумних приладах. З бо­ридів деяких лантаноїдів виготовляють катоди потужних електронних приладів. РЗМ входять до складу кристалів для лазерів. Оеї, Бш, Пи -використовують в атомній техніці завдяки високому значенню пере­тину захоплення теплових нейтронів для захисту від випромінювання та регулювання роботи реакторів. Лантаноїди використовують також у формі ізотопів. Ізотоп прометія (174Рш) використовують для виготов­лення мікробатарей, ізотоп тулія (170Тш) - в портативних рентгенів­ських установках медичного призначення.

Ітрій (У) чистотою 99,8 - 99,9% має температуру плавлення 1500°С, густина складає 4,47 г/см2. Ітрій має дві поліморфні модифі­кації: а-У з ГЩП-граткою (нижче 1490°С) та Р-У з ОЦК-граткою (ви­ще 1490°С). З ітрію виготовляють трубопроводи при транспортуванні рідкого ядерного палива - розплавів урану або плутонію.

З оксиду ітрію високої чистоти виготовляють ітрієві ферити, що використовують в радіотехніці та електроніці, в слухових приладах. Бориди, сульфіди та оксиди ітрію є матеріалами для катодів потужних генераторних установок, тиглів для плавлення тугоплавких металів. Найбільш поширеним є використання ітрію в металургії. Ітрій сприяє подрібненню зерна в сталях, поліпшує механічні, електричні та магні­тні властивості. Ітрій підвищує жароміцність сплавів на основі нікелю, хрому, заліза, молібдену, збільшує пластичність ванадію, танталу, во­льфраму та сплавів на їх основі, помітно зміцнює титанові, мідні, маг­нієві та алюмінієві сплави. Сплав Мй-9%У має високу корозійну стій­кість і використовується при виготовленні деталей та вузлів літаків, ракет.