ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Мета та завдання дисципліни. Застосування кольорових металів в сучасній техніці та перспективи їх використання.

Мідь та її сплави. Мідь (будова, властивості міді). Вплив домі­шок на структуру та властивості міді. Взаємодія міді з легуючими елементами. Класифікація сплавів міді.

Мідно-цинкові сплави. Діаграми фазової рівноваги. Структура, властивості та застосування латуней. Маркування.

Бронзи олов'яні. Діаграми фазової рівноваги. Структура, влас­тивості та застосування олов'яних бронз. Маркування.

Бронзи які не містять олова. Діаграми фазової рівноваги "мідь-алюміній", "мідь-берилій", "мідь-марганець". Будова та властивості сплавів. Маркування та застосування.

Бронзи кремнієві та свинцеві. Структура та властивості.

Спеціальні мідні сплави. Будова, властивості та застосування.

Алюміній та його сплави. Алюміній (будова, властивості). Взає­модія алюмінію з легуючими елементами. Класифікація алюмінієвих сплавів. Діаграми фазової рівноваги у подвійних та потрійних систе­мах на основі алюмінію.

Деформовні алюмінієві сплави, що не зміцнюються термічною обробкою. Структура та властивості.

Деформовні алюмінієві сплави, що зміцнюються термічною об­робкою. Структура та властивості. Маркування.

Ливарні алюмінієві сплави. Модифікування. Структура, власти­вості, застосування.

Спеціальні алюмінієві сплави. Спечені алюмінієві порошки. Спечені алюмінієві сплави. Методи їх отримання. Структура, власти­вості та застосування.

Титан та його сплави. Титан (будова, фізичні та механічні влас­тивості). Взаємодія титану з легуючими елементами. Діаграми фазової рівноваги. Фазові перетворення у титані та його сплавах. Термічна об­робка титану та сплавів на його основі. Класифікація титанових спла­вів. Загальна характеристика титанових сплавів. Будова, структура та властивості титанових сплавів. Маркування. Застосування титанових сплавів.

Магній і його сплави. Магній (будова, властивості). Взаємодія магнію з легуючими елементами. Діаграми фазової рівноваги у систе­мах магнію з різними елементами. Термічна обробка магнієвих спла­вів. Класифікація магнієвих сплавів. Структура, властивості, марку­вання магнієвих сплавів. Застосування.

Берилій та його сплави. Берилій (будова, властивості). Сплави на основі берилію. Структура, властивості. Застосування.

Підшипникові сплави. Вимоги до підшипникових сплавів. Лег­коплавкі підшипникові сплави (бабіти). Діаграми фазової рівноваги у системах "свинець-олово", "олово-сурма", "свинець-олово-сурма". Структура, властивості. Маркування. Призначення.

Тугоплавкі метали та їх сплави. Фізичні та механічні властивос­ті тугоплавких металів. Взаємодія тугоплавких металів з легуючими елементами. Термічна обробка тугоплавких металів та їх сплавів.

Ніобій та його сплави. Структура, властивості, маркування. При­значення ніобієвих сплавів.

Хром та його сплави. Будова, властивості, маркування. Призна­чення ніобієвих сплавів.

Молібден та його сплави. Будова, властивості, призначення цих сплавів.

Вольфрам та його сплави. Структура, властивості та застосуван­ня вольфрамових сплавів.

Благородні та рідкісноземельні метали та їх сплави. Фізичні та механічні властивості благородних металів. Сплави на основі цих ме­талів. Застосування РЗМ.