7.3 Хром та його сплави

Хром - метал з температурою плавлення 1875°С, густиною -7,19 г/см3, метал має ОЦК гратку. Технічно чистий хром має наступні механічні властивості ств=500-900 МПа, 5=0 %. Хром має високу коро­зійну стійкість, що зберігається при високих температурах, високі по­казники міцності та жароміцності. До недоліків металу відносять ни­зький опір до термічного удару, високу крихкість. В залежності від чистоти металу температура переходу від в' язкого до крихкого руйну­вання змінюється від -70°С до 600°С. При температурі понад 1000°С хром схильний до азотного окрихчення. Азот проникає крізь пори в захисній плівці, утворюючи міжзеренні голчасті включення.

З метою поліпшення пластичності рекомендують проводити глибоке очищення хрому. Найвища пластичність відповідає деформо­ваному стану при тонкій волокнистій структурі. Процес рекристаліза­ції підвищує крихкість металу. Шкідливий вплив домішок послаблю­ють легуванням. Ітрій та лантан взаємодіють з азотом, утворюючі ніт­риди, мають рафінуючу дію. Титан, цирконій, ніобій, тантал зв'язують вуглець та кисень. Схильність до холодноламкості зменшують легу­ванням ренієм, осмієм, рутенієм, залізом та кобальтом.

В інтервалі температур 980-1320°С хром інтенсивно зміцнюють тантал, ніобій, ванадій (до певних концентрацій), легування цирконієм знеміцнює хром. Вольфрам, молібден, реній підвищують міцність хрому при високих концентраціях.

Підвищеним комплексом властивостей характеризуються сплави на основі Сг-МйО, що отримують порошковою металургією. Вміст МйО в цих сплавах складає 3-6%, хром легують титаном, ванадієм, кремнієм, танталом. Такі сплави характеризуються високою пластич­ністю при низьких температурах, стійкі до високотемпературного оки­слення, їх недоліком є низька жароміцність.

Сплави хрому поділяють на малолеговані сплави: ВХ1 (хром ви­сокої чистоти), ВХ1И, ВХ2, ВХ2И (0,1% Ті, 0,1% V, 0,3-1,0% У) та ви-соколеговані сплави: ВХ4 (0,2% Ті, 0,3% V, 32% №, 1,5% Сплав ВХ4 має високу жароміцність, здатний тривало експлуатуватися до температури 1100°С, короткочасно - до 1500-1600°С.