3.2 Класифікація титанових сплавів за структурою

У відпаленому стані титанові сплави поділяють на: 1. а-Ті сплави (структура - а-твердий розчин легуючих елемен­тів в ГЩП гратці а-титану);

дається за схемами:

(, °с Ас3

2. псевдо-а-Ті сплави (структура - а-фаза+Р-фаза (до 5%)+інтерметалід);

3. (а+Д)-Ті сплави (структура - тверді розчини легуючих елеме­нтів в ГЩП та ОЦК гратках титану);

4. псевдо-РР-Ті сплави (структура - невелика кількість а-фази + Р-фаза);

5. Р-Ті сплави (структура - Р-фаза - твердий розчин Р-стабілізаторів в ОЦК гратці титану);

6. сплави на основі інтерметалідів.

В загартованому стані титанові сплави поділяють на:

1. сплави мартенситного класу (а (а ));

2. сплави перехідного класу (а (а )+Р);

3. Р-сплави.

За властивостями в загартованому стані сплави мартенситного класу поділяють на дві підгрупи:

1. що твердіють (структура а ) при гартуванні;

2. що є м'якими після гартування (а '' ).

Титанові сплави поділяють за способом виготовлення виробів на деформовні та ливарні, за призначенням - на конструкційні, жаро­міцні, корозійностійкі. За рівнем міцності розрізнюють маломіцні, сплави середньої міцності, високоміцні сплави.

Промислові титанові сплави класифікують також за умовним коефіцієнтом РР-стабілізації (Кр). Цей коефіцієнт показує наскільки склад сплаву наближається до критичного: Кр=Е(С^Скритл), де Сі -вміст Р-стабілізатора в сплаві, Скритл - критичний вміст елемента у по­двійній системі, що забезпечує після гартування 100% Р-фази в струк­турі. Наприклад, в подвійній системі Ті-МП критична концентрація молібдену - 10%. Тоді сплав титану з вмістом молібдену 4% буде мати коефіцієнт Р-стабілізації - 0,4 (Кр=4/10).

За значенням Кр титанові сплави поділяють на 5 груп:

1. Кр=0 (а-сплави);

2. Кр<0,25 (псевдо- а-сплави);

3. 0,3<КР<1,0 ((а+Р)-сплави);

4. 1,0<Кр<2,4 (псевдо- Р-сплави);

5. Кр>2,4 (Р-сплави).