6 ПЛАН - ЗАВДАННЯ ВЗВОДУ З РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НА РЕМОНТ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАО НА МІСЯЦЬ (ПОЯСНЕННЯ ДО ДОДАТКУ Д)

План-завдання ремонтному підрозділу частини (з'єднання) роз­робляється на підставі планової та технічної потреби у ремонті та тех­нічному обслуговуванні озброєння.

План-завдання розробляється виходячи з раціональної розстано­вки спеціалістів ремонтного підрозділу та залучає мого до роботи осо­бового складу розрахунків (екіпажів). При цьому витрати робочого часу ремонтного підрозділу не мають перевищувати дійсний фонд ро­бочого часу на планує мий місяць(представляється за 7 днів до почат­ку місяця що планується)

В графі 2 записується індекс та номер зразків озброєння, техні­ки, агрегатів та деталей по номенклатурно згідно з розділами:

- ремонт озброєння;

- технічне обслуговування озброєння;

- участь в огляді озброєння, у парково та парково-господарські дні;

- ремонт та виготовлення паркового обладнання, інструменту, навча­льного майна і т.п.

В графі 5 вказуються з якого підрозділу (частини) поступає озброєння та кількість особового складу що залучається до ремонту, технічного обслуговування зразка озброєння.

План завдання складається у двох примірниках. Перший примір­ник залишається у службі військової частини. Другий екземпляр на­правляється командиру ремонтного підрозділу військової частини (з' єднання) за 5 днів до початку місяця що планується.