ЛЕКЦІЯ № 2 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН

Визначення якості технологічних машин: точність, надійність та довговічність. Технічна характеристика машин. Технічні документи на машину: паспорт та керівництво по експлуатації та їх зміст.

МЕТА ЛЕКЦІЇ: вивчення основних експлуатаційних та якісних характеристик технологічних машин; склад паспорту, технічної характеристики та керівництва по експлуатації та обслуговуванню промислового обладнання.

Кожна технологічна чи будь-яка машина характеризується якісними     показниками.     Система     показників     якості, яківіддзеркалюються технічні, економічні, організаційні та екологічні характеристики машини називаються технічними вимогами. Показники якості технологічних машин:

• технічна характеристика як сукупність параметрів, визначаючих технологічні та експлуатаційні можливості машини по ДСТУ;

• характеристики точності та їх властивість зберігатись в плині часу;

• продуктивність;

• надійність та довговічність;

• енергоспоживання;

• коефіцієнт корисної дії (ККД);

• рівень механізації та автоматизації;

• габаритні розміри та площа розташування;

• рівень шуму та вібрації;

• зручність керування, технічного обслуговування та ремонту;

• безпечність при експлуатації;

• вплив на навколишнє середовище.

Розглянемо основні системні показники технологічної машини.

Точність - це ступінь наближення машини до її геометричного прототипу, що має відповідні властивості. Точність ковальсько-штампувального обладнання регламентується ДСТУ на кожний тип машини.

Надійність - властивість машини виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників в межах необхідної якості продукції, що виробляється. Надійність підтримується відповідним обслуговуванням (огляд, мащення, налагодження, регулювання, ремонт, тощо). Надійність це комплекс властивостей машини таких як безвідказність (тобто надійна роботоздатність), довговічність, ремонтопридатність, тощо.

Довговічність - властивість машин (обладнання) зберігати працездатність при певному обслуговуванні до певного межевого стану після якого експлуатація повинна закінчиться. Обслуговування вже не призводить до відновлення початкових параметрів. Машина повністю зношена (спрацьована) і відправляється на металобрухт.

Довговічність визначається:т

П =-— (2.1)

т +т

р п

де Т - термін експлуатації машини;

Тл - термін простоїв при обслуговуванні в системі планово-попереджувальних ремонтів та непланових ремонтів (аварії, стихійне лихо, тощо).

Очевидно, що довговічність машини зростає при зменшенні часу на обслуговування та збільшення строку службу деталей, вузлів, систем при експлуатації.

Кожна технологічна машина чи будь-яке інше обладнання ковальсько-штампувального виробництва має такі технічні документи - паспорт та керівництво по експлуатації. Часто обидва ці документи розміщують в одній книзі.

Насамперед зазначимо, що на кожний різновид ковальсько -штампувального та прокатного обладнання маються такі державні стандарти: „Основні параметри та розміри" та „Норми точності". Ці ДСТУ розміщуються в паспорті машини.

Перший стандарт по сутності є технічною характеристикою машини як сукупність параметрів, визначаючих технологічні та експлуатаційні можливості обладнання. Наприклад для такого різновиду КШО як кривошипний прес технічна характеристика віддзеркалює номінальне зусилля, ход повзуну, число (частота) ходів повзуну в хвилину, розміри штампового простору, тощо.

Стандарт „Норми точності" визначає якісні показники машин: зазори в напрямних повзуну, непаралельність площин стола та повзуну, биття маховика, тощо.

Зміст паспорту технологічної машини:

• тип машини згідно ДСТУ;

• модель;

• підприємство (фірма) виготовлювач;

• клас точності;

• рік виготовлення;

• номер виготовлювача;

• габаритні розміри, маса;

• технічна характеристика;

• графіки навантажень, циклові діаграми, тощо.

Зміст керівництва по експлуатації:

• паспорт машини та технічна характеристика;

• призначення обладнання та галузь застосування;

• транспортування машини та розпаковка перед монтажем;

• характеристика фундаменту та технологія монтажу машини, вантажопідіймальне обладнання, стаціонарне та спеціальне;

• загальна характеристика машини, її будова та принцип роботи;

• кінематична (гідравлічна чи пневматична) схема машини;

• описання основних вузлів та систем;

• система мащення машини: тип мастила, карта мащення, масляні помпи та їх привід, дозуючі живильники, контроль температури в точках мащення, тощо;

• електросхема, електричне обладнання, комутації та регулювання;

• налагодження системи „машина - інструмент" перед початком експлуатації;

• регулювання основних вузлів, механізмів та систем;

• підготовка машини до пуску;

• випробування в режимі холостого ходу;

• випробування машини під технологічним навантаженням;

• акт про здачу машини до експлуатації;

• відомість комплектацій;

• специфікація підшипників кочення та інших швидкозношую-чих стандартних вузлів і деталей;

• каталог креслень деталей, що швидко зношуються (спрацьовуються);

• збірні креслення вузлів машин з їх технічними характеристиками та вимогами.

Література [1, с. 4-8], [3, с. 8-16], [8, с. 140-146], [10].