ЛЕКЦІЯ № 6 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТІВ (ППР)

Категорія ремонтної складності. Періодичність та тривалість ремонтів. Планування ремонтів, графік ППР. Спеціалізація при ремонтах та модернізація обладнання, технічна діагностика при ремонтах.

МЕТА ЛЕКЦІЇ: вивчення та засвоєння елементів структури, організації і планування ремонтів в умовах діючого виробництва.

Для оптимального ведення ремонту в системі ППР потрібно вирішувати питання його матеріалоємності, трудоємності, строків (термінів) перебування машини в ремонті, тощо. Для цього вводимо нормативну одиницю Я яку називають категорією ремонтної складності. Вона віддзеркалює ступінь складності ремонту та кількісно характеризує конструктивні та технологічні особливості обладнання, його ремонтопридатність.

З конструктивної точки зору це компоновка машини, її кінематика, конструкція механізмів, їх маса, тощо, а з технологічної -технічні та експлуатаційні параметри.

Ремонтопридатність - це придатність машини до відновлення шляхом ТО та ремонтів усіх технічних та технологічних параметрів. Кількісно ремонтопридатність визначається витратами праці для засобів на відновлення.

Категорія ремонтної складності Я, як нормативна одиниця береться з довідників по ППР [1] і є єдиною для кожного типу розміру машин.

Загальна або повна :

Ям + Я (6.1)

де Ям,, Яе - ремонтна складність відповідно механічної та електричної частин машини.

Наприклад, прес відкритий простої дії моделі КД2326 зусиллям 0,4 МН має Ям=5 одиниць; Яе=3. Прес подвійної дії КА5528 зусиллям 0,63/0,4 МН відповідно Ям=10; Яе=5,5, а гарячештампувальний прес К8540 зусиллям 10 МН має Ям=28 та Яе=9,5.

Введемо поняття про міжремонтний цикл, міжремонтний та міжоглядовий період (відповідно МЦ, МП, МОП).

Міжремонтний цикл - це час між двома сусідними капітальними ремонтами; а структура міжремонтного циклу - це число і послідовність ремонтів та оглядів в циклі.

Наведемо приклад. Для автоматів, КГШП та ножиць структура МЦ буде:

К-О-О-М1-О-О-М2-О-О-С1-О-О-М3-О-О-М4-О-О-К (6.2)

де К - капітальний ремонт;

О - огляд плановий;

М - малий ремонт;

С - середній ремонт. Міжремонтний період - це час між двома сусідніми ремонтами, а міжоглядовий період - час між двома оглядами, або оглядом та сусіднім ремонтом.

Наведемо приклад. Для універсальних листоштампувальних пресів зусилля до 1,6 МН при двохзмінній роботі МЦ дорівнює 36 місяців, МП відповідно 4 місяці, а між оглядовий - 1,5 місяці.

Планування ремонтів та графік ППР.

Кожне підприємство (виробництво), що експлуатує технологічне та інше обладнання повинно мати:

• річний графік ППР;

• місячний графік ППР.

Зміст річного графіка ППР. Він має вигляд таблиці, де на вертикальних стовпцях подаються такі дані: найменування одиниці обладнання за ДСТУ; підприємство (фірма) виготовлювач обладнання; модель; одиниць ремонтної складності; змінність робіт КШО за добу (1-2-3 зміни); міжремонтний період в місяцях; вид та дата останнього ремонту; рік початку експлуатації, інвентаризаційних номер машин; види ремонтів за рік та трудоємність кожного; всього слюсарних та верстатних робіт по ремонтам за рік в люд-годинах; простої за усі ремонти в кількостях діб.

Графік підписується:

• головним механіком підприємства;

• головним енергетиком підприємства;

• начальником (керівником) цеху;

• його помічником по обладнанню (металургійні підприємства), чи замісником по технічній частині (машинобудівні підприємства).

Графік затверджується технічним директором або головним інженером підприємства.

Місячний графік ППР має майже подібну структуру та відповідні підписи, займаючи лише обладнання, що буде ремонтуватися в названому місяці.

Існують такі структури організації ремонту:

• огляди, малий та середній ремонти виконуються механослужбами цеху, а капітальний виконується підрозділами головного механіка підприємства;

• усі види ТО та ремонтів виконуються спеціалізованими цехами (наприклад, цехи ремонту обладнання, тощо). Така система практикується на великих підприємствах (ЗАЗ, ВАЗ, КАМАЗ), коли виробничі цехи займаються тільки випуском продукції, так звана корпусна система організації виробництва;

• основні види ремонтів ведуть спеціальні підрядні організації типу „Домнаремонт", „Теплобуд", тощо;

• усі види обслуговування, крім оглядів та малих ремонтів не виконуються на місті, обладнання демонтується для ремонтів, а нове монтується; це великі цехи мілкої та частково середньої штамповки великих підприємств;

• інші специфічні випадки організації ремонтів.

В цехах КШВ найбільш доцільно використовувати першу та другу форми організації ремонтів.

Розглянемо дії адміністрації цеху (відділку, малого підприємства) при передачі та прийманні в ремонт одиниці обладнання.

Згідно місячного графіку ППР керівник цеху доручає механіку чи своєму заміснику по технічній частині зупинити одиницю обладнання на ремонт. Перед цим виробничники повинні прибрати машину шляхом її обтирання від бруду та мастил, а енергетики, механіки та електрики вимкнути від електричної, повітряної, газової, тощо мереж. Дозвіл на ремонт оформлюється спеціальним допуском.

Приймання машини після ремонту виконується технологічним персоналом (виробничниками-експлуатаційниками) з участю механіка і енергетика цеху. Приймання оформлюється спеціальним актом після проведення усіх випробувань: вибіг, робота в холостому та робочому режимі.

Модернізація при ремонтах. Модернізація - це технічний засіб удосконалення КШО та іншого обладнання з метою підвищення його продуктивності, надійності, ремонтопридатності, покращення умов праці та енергозаощадження.

Сучасний парк КШО в Україні налічує - 10-15 років експлуатації, що робить модернізацію вельми доцільною.

Можливі напрямки модернізації.

Механічні (кривошипні) преси:

• удосконалення муфт та гальм перш за все шляхом заміни фрикційних елементів на більш сучасні; підвищується надійність, довговічність, збільшується міжремонтний період;

• заміна електродвигунів змінного струму на аналогічні постійного струму що дозволяє плавно змінювати число ходів повзуну;

• заміна напрямних повзунів - бронзи на сучасні більш дешевші полімери, волокнисті матеріали, наприклад, коксо-пекові композити, тощо;

• влаштування в опорах ковзання головного валу середніх та в великих пресів термопар, зблокованих з системою керування.

Гідравлічні преси:

• модернізація приводу з метою зменшення установчої потужності (наприклад, улаштування помпачно-маховікового приводу), тощо;

• модернізація системи керування пресів (зміна системи дистрибуції), тощо;

• модернізація ущільнень в циліндрах між рухомими та нерухомими елементами.

Молоти:

• заміна енергоносіїв-пару на стискнуте повітря;

• модернізація вузлу „баба-шток" з метою звеличення його стійкості та довговічності;

• модернізація ущільнень в грундбуксі (шток корпус циліндра);

• влаштування віброізоляційного фундаменту з метою різкого зменшення вібраційно-динамічних явищ при експлуатації молотів.

Спеціалізація ремонтних операцій:

• максимальне використання спеціалізованих підприємств по ремонту обладнання, коли типажна одиниця КШО демонтується, ремонтується на спец підприємстві і монтується знову;

• використання запасних частин із спеціалізованих виробництв (наприклад „Главстанкоремналадки" м. Харків).

Для впровадження сучасних методів ремонту необхідно виконати:

• розподіл парку КШО по ознакам єдності технології ремонту;

• наявність розроблених типових технологічних процесів ремонту на кожну типову модель машини;

• мати оснащення по технології та діагностиці типових ремонтних операцій;

• уніфікацію ремонтних операцій;

• поопераційний контроль якості ремонту;

• наявність відділку (ділянки) в системі відділу головного механіка для виготовлення нестандартного обладнання.

Указані міроприємство дозволяють: зменшити трудомісткість ремонту на 10-15%, а собівартість на 7-10%. Технічна діагностика перед ремонтами.

Технічна діагностика - це оцінка стану вузлів, агрегатів та машин в цілому без їх розбирання.

Зокрема, оцінка стану вузлів тертя машин методами технологічної діагностики виконується:

• рівнем шуму та вібрацій, що вказує на зношення вузлів тертя, збільшення зазорів в них і появлення динамічних явищ внаслідок перерозподілення контактних поверхонь, за цикл роботи машини;

• збільшенням витрат мастил;

• наявність температури в вузлах, яка перевищує допустимий рівень по стійкості мастильних плівок в вузлі тертя;

• наявність часток металу при виході відпрацьованих мастил з вузла тертя, найчастіше лусочок бронзи.зо

Технологія та механізація ремонтних робіт.

Втілення прогресивних ремонтних технології, швидкісні методи ремонту, високий рівень механізації ремонту, зниження терміну ремонтних простоїв, підвищення продуктивності праці.

Зменшення вартості ремонтів досягається:

• розробкою раціональної технології ремонтних робіт з втіленням багатоярусного та паралельного ведення ремонтних операцій;

• демонтаж та монтаж вузлами та блоками вузлів;

• ведення капітальних ремонтів по вузлам на різних ремонтних ділянках, паралельно та одночасно;

• спеціалізація окремих площ для складування деталей, вузлів та механізмів;

• своєчасне придбання та завезення на ремонтні робочі місця необхідних матеріалів, вузлів, мастил, інструменту, під'ємнотранспортних засобів, матеріалів для промивання, сушки, тощо;

• забезпечення ремонтного персоналу робочим інструментом: домкратами, знімачами, гайковертами, переносними свердлильними та шліфувальними машинками, газорізальними та електрозварювальним обладнанням, тощо;

• наявність на місцях ремонту вантажопідйомних машин: кран-балок, талів, авто - та електрокар, тощо;

• створення спеціалізованих ремонтних місць для демонтажу, монтажу, ремонту вузлів: станин, приводу, муфт-гальм, повзунів, баб, траверсів, гідравліки, тощо;

• суміщення професій та розширення функцій ремонтників, особливо для невеликих підприємств: слюсар-мастильник, слюсар-зварювальник, енергетик-пічник, тощо.

Контроль якості ТО та ремонтів.

Нагляд за станом обслуговування, нагляд за ремонтами обладнання проводять:

• чергові слюсарі-механіки під час роботи та в кінці зміни з записом в змінний журнал нагляду;

• перевірка стану обладнання експлуатаційниками: штампувальниками, операторами, настроювачами, ковалями, нагрівальниками;

• перевірка виконання вимог, вказаних в журналі передачі зміни (змінні механіки);

• перевірка за течією стану обладнання ведеться інспекторською групою відділу головного механіка заводу.

Література [1, с. 237-249]; [3, с. 17-24]; [12, с. 4-12].