3.1 Види розривних зарядів

Розривним зарядом називається виріб з вибухової речовини визначеної ваги, щільності, форми і розмірів.

Розривні заряди бувають боєприпасні і підривні.

Боєприпасні заряди є невід'ємною складовою частиною ракет, снарядів, мін, авіабомб, торпед і призначаються для забезпеченнявражаючої дії у цілі (поразка людей, руйнування техніки різних об'єк­тів), що досягається за рахунок звільнення енергії при реакції вибухо­вого перетворення вибухової речовини. В деяких боєприпасах спеціа­льного призначення вибухова речовина відіграє підсобну роль і забез­печує, або зближення ущільнення частин основного заряду (ядерні боєприпаси), або розкриття оболонки (хімічні боєприпаси і боєприпа­си, споряджені радіоактивними ізотопами).

Особливістю боєприпасних розривних зарядів є одночасність досягнення боєприпасами цілі і його дія.

Форма боєприпасних розривних зарядів відповідає внутрі­шнім обрисам корпуса боєприпасів. При цьому розривні заряди мо­жуть бути як монолітні, так і складені з двох або декількох частин шашок. Розривний заряд може мати 1 або 2 каналів для детонаторів. Кумулятивні заряди, крім того, мають виїмку, переважно конічної фо­рми.

Підривні заряди призначені для підривних робіт як у військо­вій справі, з метою руйнування техніки, мостів, будинків і т.п., так і в народному господарстві для ведення гірських розробок, при будівниц­тві гребель, доріг, тоннелей і т. п. Підривні заряди завчасно встанов­люються в необхідному місці і готуються до вибуху. Сам же вибух може бути зроблений у будь-який час.

Форма підривних зарядів визначається конструктивними осо­бливостями об'єктів, що підриваються, і умовами проведення підрив­них робіт. За формою вони можуть бути зосереджені, подовжені, фі­гурні і кумулятивні.

Зосереджені заряди за формою близькі до куба або паралелепі­педу, довжина якого не більше ніж у п'ять разів перевищує його най­менший поперечний розмір.

Подовжені заряди мають вид витягнутих паралелепіпедів або циліндрів. При необхідності з подовжених зарядів можуть бути скла­дені спарені подовжені заряди.

Фігурні заряди застосовуються для підривання елементів конс­трукції складного обрису. Ці заряди мають різноманітну форму і виго­товляються так, щоб проти більш товстих часток об'єкта, що підрива­ється, приходилася більша кількість вибухової речовини. Для скла­дання фігурних зарядів використовуються або шашки вибухових ре­човин, або пластичні вибухові речовини, з яких можна на місці виго­товити заряди будь-якої форми.

Кумулятивні заряди можуть бути напівсферичні, циліндричні, конічні. Вони застосовуються для пробивання великих товщ броньо­вих і залізобетонних оборонних споруджень, перерізання товстих ме­талевих листів і т.п.

У військовій справі застосовується ще один вид розривних заря­дів, що спрацьовують при впливі на них якої-небудь зовнішньої сили. Такі розривні заряди використовуються в різного роду мінах (проти­танкових, протипіхотних, морських) і сюрпризах, вибух яких відбува­ється при деяких випадкових впливах на них.

Отже, розривний заряд повинен мати такі властивості, щоб при його вибуху вироблялася яка-небудь спрямована руйнівна робота, або загальний руйнівний вплив на середовище, а саме:

- робота з вираженою місцевою дроблячою дією (бризантна дія);

- робота з переміщення середовища або руйнування конструкцій у цілому (фугасна дія);

- робота з наскрізного пробиття перешкод;

- робота з метання тіл на далекі відстані;

- сполучення окремих видів руйнівної роботи, наприклад, оско­лково-фугасна або осколково-запальна дія.

Належна дія вибуху розривного заряду може бути створена:

- підбором вибухової речовини;

- формою, розмірами і вагою розривного заряду;

- формою, міцністю і вагою оболонки розривного заряду;

- підбором засобів доставки;

- вибором місця ініціювання заряду.