5.2 Вимоги до засобів ініціювання

Безвідмовність, точність і ефективність дії боєприпасів і підрив­них засобів певною мірою залежать від якості і надійності дії ініціато­рів. Від якості ініціатора залежить також і безпека в обертанні та в умовах застосування.

У зв'язку з цим до засобів ініціювання пред'являються дуже тве­рді вимоги, що зводяться до наступного:

- безпека в експлуатації;

- безвідмовність дії;

- надійність дії;

- одноманітність дії;

- стійкість при збереженні.

Засоби ініціювання повинні бути безпечні в обертанні, при транспортуванні, виробництві й в умовах застосування. З іншого боку, вони повинні безвідмовно діяти від визначеного виду початкового ім­пульсу. Задоволення цих двох вимог забезпечується наявністю у засо­бів ініціювання визначених меж чутливості до початкового імпульсу -нижнього і верхнього. Перший забезпечує безпеку, другий - безвідмо­вність дії ініціаторів. Необхідно помітити, що безпека засобів ініцію­вання не може досягатися шляхом зниження їхньої чутливості до по­чаткових імпульсів, використовуваним у ланцюгах ініціювання боє­припасів. З огляду на те, що потужність початкових імпульсів віднос­но невелика, потрібно, щоб засоби ініціювання мали високу чутли­вість.

Для забезпечення надійної дії боєприпасів засоби ініціювання повинні мати високу ініціюючу здатність.

Ефективність дії боєприпасів істотно залежить від часу спра­цьовування і потужності створюваного ініціатором імпульсу. Тому всі ініціатори даного зразка повинні мати однаковий, обумовлений техні­чними умовами і можливо менший розкид за часом спрацьовування, і потужності вироблюваного імпульсу, тобто мати одноманітність дії. В окремих випадках розкид за часом спрацьовування не повинний пере­вищувати десятих часток мікросекунди (наприклад, у ядерних зарядах імплозивного типу).

Неодноманітність дії засобів ініціювання неминуче викликає рі­зні відхилення в дії боєприпасів, аж до катастроф.

В умовах збереження і застосування засоби ініціювання повинні мати високу стійкість, тобто не змінювати своїх якостей під впливом зовнішніх умов. Між зарядом ініціатора і матеріалом оболонок не по­винно бути хімічної взаємодії.

Ініціатори повинні виготовлятися з дешевих і недефіцитних ма­теріалів, і мати просту конструкцію, причому по можливості універса­льну, щоб засоби ініціювання могли застосовуватися в декількох ти­пах боєприпасів.

У залежності від конкретного призначення засобів ініціювання до них можуть пред'являтися різні додаткові вимоги, зв'язані з особ­ливостями експлуатації і характером дії ініціатора у визначених умо­вах.