4.4.2 Рух снаряда в каналі ствола

У нарізному стволі артилерійського гармати снаряд робить по­ступальний й обертальний рухи. Рушійною силою, що приводить у рух снаряд, є сила тиску порохових газів, рівна проекції на вісь каналу ствола елементарних сил тиску порохових газів, що діють на запаско-ву частину снаряда. Тиск порохових газів у дна рсн снаряда буде мен­ше середнього балістичного тиску р і, тим більше, тиску у дна каналу ствола ркн , тому що процес розширення порохових газів (хвиля роз­ширення), що відбувається внаслідок поступального руху снаряда, завжди починається у дна снаряда, і потім поширюється до дна камо­ри. При цьому в результаті перепаду тисків порохові гази і незгорілий порох одержують також поступальний рух. Величина рушійної сили Бд визначається:

Крім рушійної сили на снаряд будуть діяти сили реакції ствола, що виникають на поверхнях контакту снаряда зі стінами ствола.

Нарізний ствол на ділянці довжиною п має нарізку постійної і прогресивної крутості. Якщо ствол розрізати по утворюючій і розгор­нути на площину, то при постійній крутості напрямок нарізу збігаєть­ся з напрямком прямої лінії, що йде під кутом й до утворюючого ка­налу ствола. Кут й називається кутом нахилу нарізів. Відстань Іп по осі каналу ствола, на якої наріз робить повний оборот, називається довжиною ходу нарізу. Відносна довжина ходу нарізу ц позначається через Іп:

Нарізка прогресивної крутості звичайно вибирається так, що її розгорнення на площину дає параболу другого порядку. Кут нахилу нарізів буде зростати від йо на початку нарізів до йд у дуловому зрізі ствола.

Рух снаряда по каналу ствола починається при деякому тиску порохових газів Рн, достатньому для початку врізання ведучих пасків у нарізи. Ділянка між положеннями дна снаряда в момент початку ру­ху й у момент повного врізання ведучих пасків у нарізи називається ділянкою форсування.

На ділянці форсування відбувається врізання ведучих пасків снаряда в нарізи. При цьому з боку ствола на ведучий пасок снаряда буде діяти сила реакції, проекція якої на вісь каналу ствола називаєть­ся силою опору врізанню і вр. Звичайно розглядають величину опору врізанню П:

яку визначають експериментально шляхом протиснення снаряда крізь канал ствола.

Кутову швидкість снаряда с сн , яка виражається через кутову швидкість крапки V окр, що знаходиться на ведучому паску визначають по формулі:

Як бачимо, швидкість обертання снаряда змінюється так само, як змінюється швидкість поступального руху снаряда, і, крім того, залежить від кута нахилу нарізів і калібру гармати. У гарматах вели­кого калібру швидкість обертання снаряда буде менше за інших рів­них умов, ніж у гарматах малого калібру.