1.3 Робота частин і механізмів пістолета Положення частин і механізмів пістолета до заряджання

Частини й механізми пістолета до заряджання перебувають у наступному положенні

Затвор під дією поворотної пружини - у крайнім переднім поло­женні, чашечка затвора упирається в казенний зріз ствола, у результаті чого ствол замкнений вільним затвором. Поздовжні виступи затвора входять у пази, яки маються в задній частині рамки. Затвор з рам­кою замкнений ребром запобіжника.

Курок під дією широкого пера бойової пружини спущений і упирається передньою площиною у виступ запобіжника так, що не може просунутися вперед. Шептало поличкою уступу на осі запобі­жника піднято нагору й утримується в такім положенні так, що між запобіжним взводом курка й носиком шептала є невеликий зазор.

Спускова тяга з важелем взводу під дією вузького пера бойо­вої пружини відведена в крайнє заднє положення; важіль взводу втоплений у рамку і його виступ самовзводу зчеплений із зубом са­мовзводу курка так, що при натисканні на хвіст спускового гачка курок не зводиться, але має деякий вільний хід назад.

Магазин вставлений в основу рукоятки. Подаватель перебуває вгорі й упирається в гребінь затвора. Зуб подавателя натискає на за­творну затримку.

Прапорець запобіжника перебуває в положенні «запобігання». При цьому виступ запобіжника опущений униз і стикається з перед­ньою площиною курка; поличка уступу на осі запобіжника дією на зуб шептала піднімає нагору шептало й утримує його в цьому положенні; зачіп запобіжника входить у виїмку курка й, упираючись у його ви­ступ, замикає курок у положенні «запобігання» так, що він не може бути зведений; ребро запобіжника зайшло за лівий виступ рамки й за­микає затвор з рамкою.

Для заряджання пістолета необхідно:

- спорядити магазин патронами;

- вставити магазин в основу ручки;

- виключити запобіжник (повернути прапорець униз);

- відвести затвор у крайнє заднє положення і різко відпустити його.

При спорядженні магазина патрони лягають на подаватель один на інший в один ряд, стискаючи пружину подавателя; по мірі напов­нення магазина патронами пружина подавателя стискується і, натис­куючи на подаватель знизу, піднімає патрони нагору. Верхній патрон утримується загнутими краями бічних стінок корпуса магазина.

При вставленні спорядженого магазина в основу ручки засувка магазина заскакує за виступ на стінці магазина, й утримує магазин у основі ручки. Верхній патрон упирається в гребінь затвора. Подава­тель знаходиться внизу, його зуб не діє на затворну затримку.

При вимиканні запобіжника (опустити прапорец униз) виступ запобіжника піднімається і звільняє курок. При повороті запобіжника його зачеп, виходячи з виїмки курка, звільняє виступ курка, чим за­безпечується вільне відведення курка назад й поличка уступу на осі запобіжника звільняє шептало, що опускається під дією своєї пружини декілька униз, носик шептала стає попереду захисного взводу курка

1 - затвор; 2 - викидувач; 3-зворотна пружина; 4 - спусковий гачок; 5-спускова тяга; 6- магазин; 7-бойова пружина; 8-шептало із пружиною; 9-важіль взводу; 10 - курок. Рисунок 1.16 - Положення частин і механізмів пістолета перед пострілом

(курок стає на захисний взвод). При повороті запобіжника його ребро виходить через лівий виступ рамки і роз'єднує затвор рамкою. При цьому затвор може бути відведений рукою назад.

При відведенні затвора відбувається наступне: затвор, рухаю­чись по подовжніх пазах рамки, повертає курок; шептало під дією пружини заскакує своїм носиком за бойовий взвод курка. Прямування затвора назад обмежується гребенем спускової скоби. Зворотна пру­жина знаходиться в найбільшому стиску.

Курок при повороті передньою частиною кільцевої виїмки змі­щає спускову тягу з важелем взводу вперед і трохи нагору, завдяки чому вибирається частина вільного ходу спускового гачка. При під­йомі важеля взводу нагору його виріз підходить до виступу шептала.

Подаватель магазина під дією пружини подавателя піднімає па­трони нагору так, що верхній патрон стає перед досилателем затвора.

При відпусканні затвора зворотна пружина посилає затвор впе­ред. Рухаючись по подовжніх пазах рамки, затвор досилателем просу­ває верхній патрон у патронник. Патрон, по загнутих краях бічнихстінок корпуса магазина і по скосі на припливі ствола й у нижній час­тині патронника, входить у патронник і упирається переднім зрізом гільзи в уступ патронника; канал ствола замкнений вільним затвором. Другий патрон під дією пружини подавателя піднімається подавате­лем нагору до упора в гребінь затвора.

Коли затвор дійде до крайнього переднього положення і дошле патрон у патронник, зачеп викидувача заскакує в кільцеву проточку гільзи. Курок - на бойовому взводі. Пістолет готовий до пострілу.

Робота частин і механізмів зарядженого пістолета при

Якщо постріл робити не потрібно, то, не спускаючи курка з бойового взводу, варто включити запобіжник, повернувши його пра­порець нагору до відмови так, щоб червоний кружок закрився прапо­рцем запобіжника.

При повороті прапорця виступ запобіжника опускається й до початку підйому шептала встає на шляху руху курка; вісь запобіжни­ка поличкою уступу піднімає шептало, внаслідок чого шептало пове­ртається й звільняє курок; курок під дією широкого пера бойової пружини повертається й завдає удару по виступі запобіжника; ребро запобіжника, повертаючись, заходить за лівий виступ рамки й зами­кає затвор з рамкою. Зачіп запобіжника, опускаючись, входить у ви-

їмку курка й замикає його так, що звести курок неможливо.

Якщо в цьому положенні виключити запобіжник, то курок за­вдяки «відбою» автоматично стає на запобіжний взвод. У цьому ви­падку пістолет готовий до негайного відкриття вогню самовзводом. Безпека обігу з пістолетом при випадкових ударах забезпечується ав­томатичною постановкою курка на запобіжний взвод.

Якщо спуск курка виробляється не запобіжником, а вручну, тобто натисканням на хвіст спускового гачка вказівним пальцем

правої руки із утримуванням за головку курка великим пальцем цієї

включенні запобіжника

 

Рисунок 1.17 - Схема блокування курка виступом запобіжника

1- зуб шептала; 2 - поличка уступу запобіжника; 3 - виступ запобіжника.ж руки, то курок після звільнення спускового гачка також автома­тично (завдяки «відбою») стає на запобіжний взвод.

Робота частин і механізмів пістолета при пострілі

Для виробництва пострілу необхідно виключити запобіжник, звести курок і натиснути пальцем руки на хвіст спускового гачка.

При натисканні пальцем на хвіст спускового гачка спуско­ва тяга зміщається вперед, а важіль взводу, з'єднаний із заднім кінцем спускової тяги, повертається на задній цапфі спускової тяги й піднімається доти, поки не упреться своїм вирізом у ви­ступ шептала; далі важіль взводу піднімає шептало й розчіплює його з бойовим взводом курка. Роз'єднувальний виступ важеля взводу входить у виїмку затвора.

Курок звільняється від шептала й під дією широкого пера бойо­вої пружини різко повертається на цапфах уперед і вдаряє по ударни-

Ударник енергійно рухається вперед і бойком розбиває кап­суль патрона, відбувається постріл.

Тиском газів, що утворилися, куля викидається з каналу ство­ла, у той же час гази давлять на стінки й дно гільзи. Гільза прохо­дить й щільно притискається до стінок патронника. Тиск газів на дно гільзи передається на затвор, внаслідок чого він рухається назад. Робота частин і механізмів пістолета після пострілу

Затвор від тиску порохових газів на дно гільзи відходить на­зад разом з гільзою. На початку руху назад (на довжині 3-5 мм) за­твор своїм виступом зміщає роз'єднувальний виступ важеля взводу вправо, розчіплюючи його тим самим із шепталом (відбувається роз'єднання).

Звільнене шептало під дією пружини притискається до курка; ко­ли курок повернеться назад до відмови, носик шептала заскакує за бойо­вий взвод курка й утримує його до наступного пострілу.

При подальшому русі затвора назад роз'єднувальний виступ важеля взводу сковзає по пазу затвора; гільза, утримувана викиду-вачем у чашечці затвора, ударяється об відбивач і викидається назо­вні через вікно в стінці затвора.

Подаватель подає черговий патрон і ставить його перед досила-телем затвора.

Затвор, дійшовши до крайнього заднього положення, під дією поворотної пружини вертається в переднє положення; затвор досила­телем виштовхує з магазина черговий патрон і досилає його в пат­ронник. Коли затвор дійде до крайнього переднього положення й дошле патрон у патронник, зачіп викидувача заскакує в кільцеву проточку гільзи.

Важіль взводу впирається в шептало (збоку), і роз'єднувальний виступ його перебуває проти виїмки на затворі. Пістолет готовий до чергового пострілу.

Для виробництва наступного пострілу необхідно відпустити хвіст спускового гачка й знову натиснути на нього.

При відпусканні хвоста спускового гачка спускова тяга з важе­лем взводу під дією вузького пера бойової пружини відходить назад, одночасно важіль взводу опускається вниз і своїм вирізом заходить під виступ шептала.

При натисканні на хвіст спускового гачка важіль взводу підні­має шептало й знову звільняє курок від шептала. Відбувається на­ступний постріл.

Якщо затвор не дійде до крайнього переднього положення (пом'ятий патрон), то роз'єднувальний виступ важеля взводу не ввій­де у виїмку на затворі, внаслідок чого важіль взводу не ввійде в зче­плення із шепталом і при черговому натисканні на спусковий гачок не поверне шептало й не зробить спуска курка. Цим виключається можливість пострілу, якщо патрон не повністю досланий у патронник. Робота частин і механізмів пістолета при стрільбі самовзводом

Якщо стрільба ведеться без попереднього взведення курка, то при натисканні на хвіст спускового крючка курок зводиться авто­матично. При цьому важіль взводу, увійшовши в зачеплення сво­їм виступом самовзводу із зубом самовзводу курка, зводить курок.

Курок, не стаючи на бойовий взвод (тому що шептало в мо­мент зриву виявляється піднятим у верхнє положення виступом ва­желя взводу), зривається з виступу самовзводу важеля взводу й ударяє по ударнику, відбувається постріл.

Робота частин і механізмів пістолета при витраченні патронів

з магазина

При витраченні всіх патронів з магазина подаватель магазина своїм зубом піднімає передній кінець затворної затримки нагору. За­твор, упираючись своїм зубом у виступ затворної затримки, зупи­няється в заднім положенні.

Курок поставлений на бойовий взвод.

Пружина подавателя має найменший стиск. Затвор залиша­ється в заднім положенні також і після витягування магазина з ос­нови рукоятки пістолета, утримуючись на затворній затримці.

Затвор  звільняється від затворної затримки (при витягну­тому або вставленому магазині) шляхом натискання пальцем руки на кнопку затворної затримки.