2.2 Робота частин і механізмів автомата Положення частин і механізмів до заряджання

Затворна рама з газовим поршнем і затвором під дією зворотно­го механізму знаходяться в крайнім переднім положенні, газовий по­ршень у патрубку газової камери, канал ствола закритий затвором. За­твор повернутий навколо подовжньої осі вправо, його бойові виступи знаходяться у вирізах ствольної коробки — затвор замкнений. Зворот­на пружина має найменший стиск.

Важіль автоспуску під дією виступу затворної рами повернутий вперед і вниз.

 

1-спусковий гачок; 2-сектор перемикача; 3- шептало одиночного вогню; 4-сповільнювач курка; 5-фігурний виступ спускового гачка; 6-бойова пружина;

7-курок; 8-важіль автоспуску; 9-затворна рама; 10-шептало автоспуску. Рисунок 2.20 - Положення частин ударно-спускового механізму до заряджання при включеному запобіжнику і спущеному курку

Курок спущений і упирається в затвор. Ударник під дією курка поданий вперед. Бойова пружина знаходиться в найменшому стиску;своєю петлею вона притискає курок до затвора, а вигнутими кінцями притискає прямокутні виступи спускового гачка до дна ствольної ко­робки, при цьому хвіст спускового гачка знаходиться в переднім по­ложенні. Сповільнювач курка під дією своєї пружини переднім висту­пом притиснутий до дна ствольної коробки. Перемикач знаходиться в крайнім верхнім положенні і закриває східчастий виріз у кришці ство­льної коробки (перемикач поставлений на запобіжник), сектор пере­микача ввійшов у виріз шептала одиночного вогню і знаходиться над правим прямокутним виступом спускового гачка (замикає спусковий гачок).

Робота частин і механізмів при заряджанні

Для заряджання автомата треба приєднати до нього спорядже­ний магазин, поставити перемикач на автоматичний вогонь (АВ), від­вести затворну раму назад до відмовлення і відпустити її. Автомат за­ряджений. Якщо не має бути негайне відкриття вогню, необхідно по­ставити перемикач на запобіжник.

При приєднанні магазина його зачіп заходить за виступ стволь­ної коробки, а опорний виступ заскакує за засувку і магазин утриму­ється у вікні ствольної коробки. Верхній патрон, упираючись знизу в затворну раму, трохи опускає патрони в магазин, стискаючи його пружину.

При постановці перемикача на автоматичний вогонь східчастий виріз у кришці ствольної коробки для рукоятки затворної рами звіль­няється, сектор перемикача залишається у вирізі шептала одиночного вогню, але не перешкоджає повороту спускового гачка.

При відведенні затворної рами назад, на довжину вільного ходу, вона, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ за­твора, повертає затвор уліво, бойові виступи затвора виходять з вирі­зів ствольної коробки-відбувається відмикання затвора; виступ затво­рної рами звільняє важіль автоспуску, і шептало автоспуску під дією пружини притискається до передньої площини курка.

1 - спусковий гачок; 2 - сектор перекладача; 3-сповільнювач курка; 4 - курок; 5 - шептало автоспуску; 6 - затворна рама. Рисунок 2.2.1 - Положення частин ударно-спускового механізму перед пострілом

При подальшому відведенні затворної рами разом з нею відхо­дить назад затвор, відкриваючи канал ствола; зворотна пружина стис­кується; курок під дією затворної рами повертається на осі, бойова пружина закручується; бойовий взвод курка послідовно заскакує за фігурний виступ спускового гачка, під засувку сповільнювача курка, і курок стає на шептало автоспуску; важіль автоспуску при цьому під­німається нагору і стає на шляху руху виступу затворної рами.

Як тільки нижня площина затворної рами пройде вікно для ма­газина, патрони під дією пружини магазина піднімуться нагору до упора верхнім патроном у загин стінки магазина.

При відпусканні затворної рами вона разом із затвором під дією зворотного механізму подається вперед; затвор виштовхує з магазину верхній патрон, досилає його в патронник і закриває канал ствола. При підході затвора до казенного зрізу ствола зачіп викидувача заска­кує в кільцеву проточку гільзи; затвор під дією скосу лівого вирізу ствольної коробки на скіс лівого бойового виступу затвора, а потім під дією фігурного вирізу затворної рами на ведучий виступ затвора пове­ртається навколо подовжньої осі вправо; бойові виступи затвора захо­дять за бойові упори ствольної коробки — затвор защіпається. Затво­рна рама, продовжуючи рух у крайнє переднє положення, своїм ви­ступом повертає важіль автоспуску вперед і вниз, виводячи шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка; курок під дією бойової пружини повертається, виходить з-під засувки сповільнювача і стає на бойовий взвод.

Патрони в магазині під дією пружини піднімаються догори до упора верхнім патроном у затворну раму.

При постановці перемикача на запобіжник перемикач закриває східчастий виріз кришки ствольної коробки і стає на шляху руху ру­коятки затворної рами назад; сектор перемикача повертається вперед і стає над правим прямокутним виступом спускового гачка (замикає спусковий гачок).

Робота частин і механізмів при стрільбі Робота частин і механізмів при автоматичній стрільбі.

Для виробництва автоматичної стрільби треба поставити пере­микач на автоматичний вогонь (АВ). При постановці перемикача на автоматичний вогонь сектор перемикача звільняє прямокутний виступ спускового гачка (відмикає спусковий гачок) і залишається у вирізі шептала одиночного вогню. Спусковий гачок одержує можливість по­вертатися навколо своєї осі, шептало одиночного вогню від повороту разом зі спусковим гачком утримується сектором перемикача.

При натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить із зачеплення з бойовим взводом курка. Курок під дією бо­йової пружини повертається на своїй осі й енергійно завдає удару по ударнику. Ударник бойком розбиває капсуль патрона. Ударний склад капсуля патрона запалюється, полум'я через запальні отвори в дні гі­льзи проникає до порохового заряду і запалює його. Відбувається по­стріл.

Куля під дією порохових газів рухається по каналу ствола; як тільки вона минає газовідвідний отвір, частина газів спрямовується через цей отвір у газову камеру, давить на газовий поршень і відкидає затворну раму назад. Відходячи назад, затворна рама (як і при відве­денні її назад за рукоятку) переднім скосом фігурного вирізу повертає затвор навколо подовжньої осі і виводить його бойові виступи через бойові упори ствольної коробки - відбувається відмикання затвора і відкривання каналу ствола; виступ затворної рами звільняє важіль ав­тоспуску, він під дією пружини трохи піднімається догори, а шептало автоспуску притискається до передньої площини курка. До цього часу куля вилетить з каналу ствола. Частина порохових газів, що виплива­ють за кулею, попадає в компенсаційну камеру виступу компенсатора, у результаті чого створюється надлишковий тиск на виступ і дулова частина автомата відхиляється вліво вниз, зменшуючи розсіювання куль при стрільбі автоматичним вогнем з хитких положень.

Затворна рама з затвором по інерції продовжує рух назад; гільза, утримувана зачепом викидувача, наштовхується на відбивний виступ ствольної коробки і викидається назовні.

Надалі робота частин і механізмів, за винятком роботи курка і сповільнювача, відбувається так само, як і при заряджанні. При пове­рненні затворної рами з затвором у переднє положення курок утриму­ється тільки на шепталі автоспуску. Після того як затвор дошле верх­ній патрон з магазина в патронник і відбудеться закривання каналу ствола і запирання затвора, затворна рама, продовжуючи рух уперед, виводить шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка. Курок під дією бойової пружини повертається і вдаряє по засувці сповільню­вача курка; сповільнювач повертається назад, підставляючи під удар курка передній виступ; унаслідок цих ударів по сповільнювачу рух курка вперед трохи сповільнюється, що дозволяє стволу після ударупо ньому затворної рами з затвором прийняти положення, близьке до первісного, і цим поліпшити купчастість бою. Після удару по перед­ньому виступу сповільнювача курок завдає удару по ударнику. Відбу­вається постріл. Робота частин і механізмів автомата повторюється. Автоматична стрільба буде продовжуватися доти, поки натиснутий спусковий гачок або у магазині маються патрони.

Для припинення стрільби відпустити спусковий гачок. При цьо­му спусковий гачок, під дією бойової пружини повернеться і його фі­гурний виступ встане на шляху руху бойового взводу курка. Курок зупиняється на бойовому взводі. Стрільба припиняється, але автомат залишається зарядженим, готовим до виробництва подальшої автома­тичної стрільби.

Робота частин і механізмів при стрільбі одиночними пострілами

Для виробництва одиночного пострілу необхідно поставити пе­ремикач на одиночний вогонь (ОД) і натиснути на спусковий гачок.

При постановці перемикача з положення на запобіжник в поло­ження на одиночний вогонь (ОД) сектор перемикача звільняє прямо­кутний виступ спускового гачка (відмикає спусковий гачок), цілком виходить з вирізу шептала одиночного вогню і при стрільбі в роботі ударно-спускового механізму участі не приймає.

При натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить із зачеплення з бойовим взводом курка. Курок під дією бо­йової пружини повертається на своїй осі й енергійно завдає удару по ударнику. Відбувається постріл. Після першого пострілу частини і ме­ханізми зроблять ту ж роботу, що і при автоматичній стрільбі, але на­ступного пострілу не відбудеться, тому що разом зі спусковим гачком повернулося вперед шептало одиночного вогню і його зачіп встав на шляху руху бойового взводу курка.

Бойовий взвод курка заскочить за шептало одиночного вогню, і курок зупиниться в заднім положенні.