5.4 Інформаційно-пошукова і аналітична робота підрозділу економічної розвідки

Система економічної розвідки підприємства може отримувати дані з різних джерел, як державних, так і приватних. За оцінкою адмірала Захаріаса (заст. начальника розвідки ВМС США), під час 2 світової війни 95% інформації розвідка ВМС США черпала з відкритих, 4% - з напівофіційних і лише 1% з секретних джерел [8]. Це досить справедливо і для підрозділів економічної розвідки господарюючих суб'єктів.

Отже, основна увага повинна концентруватися на організованому вивченні офіційних джерел інформації. На етапі виявлення можливих джерел інформації необхідно провести ретельний аналіз інформаційних зв'язків співробітників підприємства і його керівництва в органах влади і управління, правоохоронних органах, банківських кругах і засобах масової інформації. Аналіз проводиться в цілях обліку цих зв'язків і оцінки реальних можливостей їх ефективного використання на користь підприємства. Обов'язкова участь керівництва підприємства в системі економічної розвідки обумовлена ще і тим, що в деяких випадках тільки управлінці високого рівня можуть мати доступ на конкуруючі підприємства, державні установи і інші організації з можливістю легального отримання корисної для підприємства інформації.

Детально розібравшись з наявними інформаційними можливостями, керівництво підприємства і підрозділ економічної розвідки спільно повинні визначити, хто конкретно з працівниківповинен підтримувати контакти з тією або іншою посадовою особою, журналістом і тому подібне

До вирішення інформаційних завдань в обов'язковому порядку повинні притягуватися не тільки штатні співробітники підрозділу економічної розвідки, але співробітники інших функціональних підрозділів підприємства. При цьому в обов'язковому порядку повинні враховуватися здібності і бажання співробітника підприємства взяти участь в рішенні "спеціальної маркетингової задачі". За відсутності у співробітника бажання співробітничати з підрозділом економічної розвідки, можливе його використання "в темну", тобто у вигляді зашифрованого опиту або у формі письмового звіту про виконану роботу. У разі згоди співробітника підприємства виконувати завдання підрозділу економічної розвідки, йому повинне бути надане усіляке консультаційне і інформаційне сприяння.

Необхідно відзначити, що письмові звіти співробітників підприємства про отримані ними відомості мають важливе значення не тільки при їх поточному використанні. Хорошим заділом на майбутнє є обов'язковий переклад всіх інформаційних документів з паперових носіїв на електронних і зберігання їх в банці даних.

Велике значення має використання в системі економічної розвідки філій, торгових представництв і сервісних центрів підприємства, які можуть внести вельми вагомий внесок до вирішення різних інформаційних завдань. Західні компанії активно використовують свої філії в різних країнах для збору політичної і економічної інформації про країну дислокації. Збір різноманітної корисної інформації є невід'ємною складовою частиною службових обов'язків кожного співробітника корпорації.

В цілях ефективнішого використання друкарських і електронних видань, що поступають на підприємство , необхідно провести їх облік. Вся преса в обов'язковому порядку повинна бути розглядаєма відповідальною за це особою і згідно розробленого класифікатора відповідним чином сортуватися, оброблятися і зберігатися, у тому числі і ЗМІ, що поступають в електронному вигляді . У зв'язку з тим, що керівництво підприємства, як правило, зацікавлене в самій різній інформації (загальнополітичной, економічной, банківськой, технологічной, довідковой, кримінальной і тому подібне) об'єктивно виникає необхідність встановлення підрозділом     економічної    розвідки     ділових     контактів ізспеціалізованими фірмами, основним профілем яких с збір, накопичення і аналіз інформації по тому або іншому напряму, що представляє інтерес. Питання фінансування зовнішньої інформаційної структури вирішується залежно від об'єму і характеру завдань, які передбачається на неї покласти.

Як і в будь-якій іншій діяльності, ефективність економічної розвідки визначається по схемі затрати-ефект. Для розвіддіяльності можна назвати три види ефекту:

• прибуток;

• економія коштів;

• запобігання матеріальному і моральному збитку.

Дані, зібрані в результаті проведення розвідувальної діяльності, не є інформацією до тих пір, поки вони не пройдуть аналітичну обробку експертом у відповідній області. Якість отримуваної в результаті аналітичної обробки інформації більшою мірою залежить від кваліфікації аналітика. Не секрет, що людська психологія така, що дуже часто для підтвердження своєї точки зору відбирають "зручні" дані, а "небажані" - недооцінюють і залишають без уваги.

"Сирі" дані, як такі, не містять в собі ніякої інформації, якщо їх не розглядати у поєднанні з іншими і не указувати їх значення серед всього накопиченого інформаційного масиву. Якщо узяти деяку кількість даних, то ми виявимо, що, хоча кожен елемент окремо не має майже ніякого значення, то сполучені разом, вони показують досить ясну картину того, що відбувається. В результаті аналітичної обробки споживачеві видається осмислена інформація, із якої ясно бачиться рішення конкретної поставленої задачі.

Основним методом інформаційно-аналітичної роботи підрозділу економічної розвідки підприємства є інтеграція відомостей. Ознаки погроз і кризових ситуацій виявляються в різний час і з боку різних об'єктів, фіксуються з різним ступенем повноти і деталізації різними джерелами, тому встановлення причинно-наслідкового зв'язку між подіями, що відбуваються, вимагає проведення аналізу багаточинника всієї інформації, що поступає на підприємство.

Як показує практика, об'єм інформації, необхідної для роботи аналітиків, достатньо великий. Тому, для ефективного доступу до інформації, що є у розпорядженні підприємства, необхідне створення інтегрованого  банку  даних.   За  допомогою  цього інструментувирішуються як обліково-довідкові і статистичні (кадри, контакти, події, партнери, конкуренти, реклама і ін.), так і інформаційно-логічні завдання (експрес-оцінка ділового партнера, оцінка інвестиційної риски, аналіз подій, вивчення ділових зв'язків конкурента, оцінка сфери впливу, конфліктних і кризових ситуацій і так далі).

Інформація оперативного і стратегічного характеру повинна поступати до посадових осіб, що займаються плануванням, , і які несуть відповідальність за ухвалення рішень, згідно допуску, що є у них, до конфіденційної інформації. Система економічної розвідки повинна не тільки забезпечити необхідною інформацією всіх зацікавлених осіб, але і одночасно забезпечити контроль за її цільовим використанням. До ознайомлення з конфіденційними розвідувальними документами співробітники підприємства можуть бути допущені тільки після проходження перевірки на лояльність і у тому разі, коли о є на те виробнича необхідність.

Не дивлячись на всі вищенаведені профілактичні заходи, в розвідувальному документі, не повинно бути посилань на джерело отримання інформації, оскільки це може привести не тільки до конфліктної ситуації, але і до його втрати. Особливо конфіденційна інформація повинна видаватися тільки першій особі підприємства. Інформаційні документи на паперових носіях повинні бути пронумеровані і мати обмежену кількість копій. Використані копії розвідувальних документів повинні обов'язково повертатися в підрозділ економічної розвідки, де проводиться їх знищення. Доступ в приміщення, де розташовується підрозділ економічної розвідки, повинен бути дозволений тільки співробітникам цього підрозділу.