3.6 Поняття і види аудиту

Для забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності і протидії внутрішнім і зовнішнім погрозам найважливіше значення належить контролю фінансово-господарських операцій, бухгалтерською і іншій документації фірми. У цих цілях керівництво підприємницької фірми і служба економічній безпеки може використовувати аудиторські перевірки.

Аудит - це діяльність по перевірці і контролю, аналізу і оцінці фінансового стану фірми [15]. У найбільш широкому розумінні аудит є різновидом підприємницької діяльності, здійснюваної на платній основі. Розрізняється зовнішній і внутрішній аудит [б].

Зовнішній аудит здійснюється зовнішніми незалежними аудиторами, аудиторськими фірмами, які, відповідно до законодавства України, на основі замовлень (договорів) з організаціями проводять аудиторські перевірки. Ініціаторами в цьому випадку можуть бути державні органи - НБУ, податкові інспекції, судові інстанції, або різні, зокрема недержавні організації. Результати перевірок оформляються актами, аудиторськими висновками.

Внутрішній аудит здійснюється фахівцями самої фірми (підприємства). Внутрішній аудит є ефективним інструментом системи забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності, оскільки дозволяє попереджати негативні тенденції у фінансово-господарській діяльності фірми, розкривати наявні порушення і своєчасно приймати заходи по їх ліквідації. Якщо результати зовнішньої аудиторської перевірки можуть привести до певних санкцій проти підприємницької фірми, що перевіряється, і стають надбанням гласності, то результати внутрішнього аудиту є конфіденційною інформацією і не підлягають відкритому доступу. Як правило, відповідальність аудиторів за розголошування конфіденційної інформації (комерційної таємниці) передбачається в договорі. За її розголошування аудитор може нести як дисциплінарну, так і матеріальну відповідальність.

Аудиторські перевірки залежно від етапу господарської діяльності можуть бути:

• попередніми - проводяться до початку проведення господарських операцій, і направлені на попередження незаконних і економічно недоцільних господарських операцій. Попередній контроль   необхідний   при   укладенні   господарських договорів,визначенні напрямів використання ресурсів, для розробки схем, проектів, бізнес-планів і т.д.;

• поточними - проводяться безпосередньо в період здійснення господарських операцій і необхідні для своєчасного виявлення порушень законодавства, спотворення бухгалтерських даних, розрахунків і оперативного реагування на ці дії;

• подальшими - здійснюються після проведення господарських операцій в цілях загальної оцінки достовірності звітних даних, виявлення недоліків і порушень, розробки заходів по їх усуненню.

Аудиторський контроль може бути документальний, фактичний і змішаний. Документальний контроль заснований на перевірці різних документів - первинних і звідних бухгалтерських документів, планів і звітів підрозділів і служб, договорів і так далі Фактичний контроль проводиться з метою встановлення фактичної наявності грошових коштів і цінних паперів в касі, товарно-матеріальних цінностей на складах, достовірності дебіторських і кредиторських заборгованостей фірми. Змішаний контроль припускає одночасну документальну і фактичну перевірку.