1.3 Класифікація погроз економічній безпеці підприємництва

Погрози економічній безпеці підприємницької діяльності можуть бути вельми різноманітними. Приведемо класифікацію погроз по різних критеріях.

По джерелу виникнення всі погрози можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх можуть відноситися такі, наприклад, як розкрадання матеріальних засобів і цінностей особами, що не працюють в даній фірмі, промислове шпигунство, незаконні дії конкурентів, здирство з боку кримінальних структур. Внутрішні ­розголошування власними співробітниками конфіденційної інформації, низька кваліфікація фахівців, які розробляють ділові документи (договори), неефективна робота служби економічній безпеці і осіб , що відповідають за перевірку контрагентів. Найбільшу небезпеку, як правило, представляють зовнішні погрози, оскільки внутрішні погрози часто - це реалізація зовнішніх "замовлень".

По ступеню тяжкості наслідків: загрози з високою, значною, середньою і низькою тяжкістю наслідків. Висока тяжкість означає, що ці погрози можуть привести до різкого погіршення всіх фінансово-економічних показників діяльності суб'єкта підприємництва, що викликає негайне припинення його діяльності або завдають такої непоправної шкоди, яка приведе до цих же наслідків пізніше. В цьому випадку відбувається ліквідація фірми.

Значний ступінь тяжкості наслідків реалізації погроз припускає можливість нанесення фірмі таких фінансових втрат, які нададуть негативну дію на основні фінансово-економічні показники фірми, на її діяльність в майбутньому і долаються протягом тривалих термінів часу.

Середній ступінь тяжкості означає, що подолання наслідків здійснення цих погроз вимагає витрат (наносить втрати), зіставні з поточними витратами фірми і не вимагає значного часу.

Наслідки реалізації погроз з низьким ступенем наслідків не надають якої-небудь істотної дії ні на стратегічні позиції фірми, ні навіть на її поточну діяльність.

До кількісної оцінки погроз існують різні підходи. Найбільш проста методика оцінки збитку від виникаючих погроз пропонується В.В. Шликовим (5). Методика заснована на розрахунку коефіцієнта збитку (Кз), величина якого дозволяє ухвалити рішення про ефективніший захист власних економічних інтересів. Для розрахунку коефіцієнта збитку використовуються наступні дані:

• фактичні збитки (ФЗ);

• витрати на зниження збитків (ВЗЗ);

• витрати на відшкодування збитків (ВВЗ).

Сума цих величин характеризує дійсну величину втрат (ДВВ), тобто        ДВВ ФЗ        +        ВЗЗ        + ВВЗ.

Співвідношення   дійсної   величини   втрат   і   власних ресурсівпідприємства (фірми) є коефіцієнт збитку: Кз = ДВВ / (}, де Кз -коефіцієнт збитку; <3 - об'єм власних ресурсів.

По ступеню вірогідності загрози можуть бути маловірогідними і реальними.

Погрози можуть розрізнятися по дії на стадії підприємницької діяльності. Найбільш вірогідні і небезпечні загрози на стадії створення фірми і на стадії її функціонування. У першому випадку це можуть бути незаконні дії з боку посадових осіб, перешкоджаючі організації фірми, або здирство з боку злочинних угрупувань. На стадії функціонування погрози можуть виникати на підготовчому етапі (перешкоджання нормальному постачанню сировиною, матеріалами, устаткуванням), власне виробничому етапі (знищення або пошкодження майна, устаткування, крадіжка "ноу-хау"), на етапі завершальному (перешкоджання збуту, обмеження конкуренції, незаконне обмеження реклами).

Погрози можуть розрізнятися по об'єкту посягань. Об'єктом посягань виступають перш за все ресурси: трудові (персонал), матеріальні, фінансові, інформаційні. Загрози персоналу - шантаж з метою отримання конфіденційної інформації, викрадання співробітників, здирство і ін. Загрози матеріальним ресурсам -пошкодження будівель, приміщень, систем зв'язку, крадіжка устаткування. Загрози фінансовим ресурсам - шахрайство, фальсифікація фінансових документів, валюти, крадіжка грошових коштів. Загрози інформаційним ресурсам - несанкціоноване підключення до інформаційної мережі фірми, вилучення конфіденційних документів та ін.

По суб'єктах погроз:

• погрози з боку кримінальних структур;

• погрози з боку недобросовісних конкурентів;

• погрози з боку контрагентів;

• погрози з боку власних співробітників.

По вигляду збитку - погрози, реалізація яких несе прямий збиток і погрози, реалізація яких приведе до упущеної вигоди.

Існують, отже, самі різні погрози, які можуть одночасно відноситися до різних груп класифікації.