1.2 Суть і ознаки погроз економічній безпеці підприємництва

В процесі господарювання суб'єкти підприємницької діяльності можуть випробовувати дії різних фізичних і юридичних осіб, які несуть негативні наслідки, перш за все для економічного стану фірми. В цьому випадку виникає поняття загрози безпеці підприємництва. Причому найбільш важливого значення для суб'єкта підприємницької діяльності набувають погрози економічній безпеці, оскільки всі втрати (організаційні, інформаційні, матеріальні, іміджу фірми) кінець кінцем виражаються саме в економічних втратах, тобто в тратах фінансових коштів (і всі інші погрози в основі мають, як правило, економічні мотиви).

Що ж слід розуміти під погрозами економічній безпеці підприємництва, яке їх зміст? Погрози економічній безпеці - це потенційні або реальні дії різного роду чинників, що порушують стан захищеності суб'єкта господарської діяльності і здатні привести до притінення його діяльності, або до економічних і інших втрат.

Треба мати на увазі, що загрозою економічній безпеці підприємництва може бути не всяка дія, що має негативні наслідки. Так, не слід вважати загрозою економічній безпеці підприємництвадіяльність керівництва фірми по вкладенню коштів в цінні папери (державні або приватні), впровадження нових організаційних форм, організацію виробництва абсолютно нового товару. Всі ці управлінські рішення є ризикованими і можуть мати негативні економічні наслідки унаслідок того, що може різко змінитися кон'юнктура на ринку цінних паперів, потребі населення, або нові організаційні форми не виправдають себе. Але потрібно мати на увазі, що кінець кінцем все це направлено на досягнення основної мети фірми, на її подальший розвиток. Такого роду рішення складають невід'ємну частину самої підприємницької діяльності, яка здійснюється на свій риск і припускає певні втрати. Не може вважатися загрозою безпеці підприємництва встановлення керівництвом фірми низьких цін на продукцію в початковий період діяльності фірми. Хоча в цьому випадку може бути відсутнім прибуток і, навпаки, мати місце збиток, але це стандартний маркетинговий прийом, що має на меті привернути покупців до незнайомого для них продавця. Пізніше різниця в цінах буде усунена.

Діяльність керівництва фірми, не дивлячись на ризикований характер, загалом і в цілому відповідає чинному законодавству. Погрози, як правило, припускають порушення законодавчих норм (тій або іншій галузі права - цивільного, адміністративного, кримінального) і припускають певну відповідальність осіб, що їх здійснюють. Іншим джерелом погроз є природна, політична, економічна середовища, від впливу яких при здійсненні процесів взаємодії не може бути позбавлене ніяке підприємство.