1.1 Умови забезпечення економічної безпеки підприємства

Нормальне функціонування і розвиток сфери підприємництва в економіці будь-якої країни вимагає наявність певних умов, що забезпечують ці процеси. Однією з найважливіших умов виступає безпека підприємництва.

Безпека в загальному випадку визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх погроз. Від безпеки взагалі відрізняється поняття безпеки підприємницької діяльності. Під безпекою підприємницької діяльності слід розуміти стан захищеності суб'єкта підприємницької діяльності на всіх стадіях його функціонування від зовнішніх і внутрішніх погроз, що мають негативні, перш за все економічні, а також організаційні, правові і інші наслідки.

Безпека підприємництва може оцінюватися за допомогою різних критеріїв, тобто ознак, на підставі яких робиться оцінка [3].

По-перше, її можна оцінити з організаційного боку. В цьому випадку передбачається збереження як самої фірми, так і її організаційної цілісності, нормальне функціонування основних підрозділів (відділів, служб і тому подібне). Основні підрозділи фірми (наприклад, відділ постачання, виробничий відділ, фінансовий відділ або бухгалтерія, служба маркетингу) виконують всі свої функції для досягнення основної мети фірми.

По-друге, це оцінка з правового боку. Мається на увазі постійне забезпечення відповідності діяльності фірми чинному законодавству, що виражається у відсутності претензій з боку правоохоронних органів (або контрагентів) до фірми. Крім того, відсутні втрати від операцій із зовнішніми партнерами унаслідок порушення останніми законодавства (умисне або ненавмисно). Це забезпечується юридичною експертизою всіх здійснюваних операцій, а також договорів, що укладаються.

По-третє, з інформаційного боку. Безпека може бути оцінена як збереження стану захищеності внутрішньої конфіденційної інформації від витоку або розголошування в різних формах.

По-четверте, з економічного боку. Це виявляється в стабільних або таких, що мають тенденцію до зростання основних фінансово-економічних показниках діяльності фірми (таких як власний капітал, об'єм річного обороту, прибуток, рентабельність). У них відбиваються загальні результати забезпечення безпеки з організаційною, правовою, інформаційною і власне економічною сторін. Сюди можуть входити такі показники, як відсутність штрафів, санкцій з боку державних органів за порушення законодавства (наприклад, податкового, антимонопольного), відсутність втрат від операцій з недобросовісними контрагентами.

Таким чином, в найбільш загальному вигляді про безпеку фірми свідчать збереження її як цілісного структурного утворення і юридичної особи і стійкі (або що ростуть) значення основних фінансово-економічних показників. Застосовне ж до конкретної сторони діяльності фірми, можуть використовуватися специфічні показники її безпеки.