2.6.2 Визначення ризику

Поняття ризику використовується в цілому ряду наук. Право розглядає ризик у зв'язку з його правомірністю. Теорія катастроф застосовує даний термін для опису аварій і стихійних лих. Дослідження по аналізу ризику можна знайти в літературі по психології, медицині, філософії; у кожній з них вивчення ризику ґрунтується на предметі дослідження даної науки і, природно, спирається на власні підходи і методи. Така різноманітність напрямів дослідження ризику пояснюється багатоаспектністю цього явища.

У класичній теорії підприємницького ризику останній ототожнюється з математичним очікуванням втрат, які можуть відбутися в результаті вибраного рішення. Ризик тут не що інше, як збиток, який наноситься здійсненням даного рішення [3].

Таке одностороннє тлумачення суті ризику викликало різке заперечення у частини зарубіжних економістів, що спричинило за собою вироблення іншого розуміння змісту підприємницького ризику.

У 30-і роки минулого сторіччя економісти А. Маршалл і А. Пігу розробили основи неокласичної теорії підприємницького ризику. Основи цієї теорії полягають в наступному: підприємець, що працює в умовах невизначеності і прибуток якого є випадкова змінна, при укладенні оборудки керується двома критеріями:

• розмірами очікуваного прибутку;

• можливостью коливань прибутку.

Поведінка підприємця, згідно неокласичної теорії ризику, обумовлена концепцією граничної корисності. Це означає, що за наявності двох варіантів, наприклад, капітальних вкладень, що дають однаковий очікуваний прибуток, підприємець вибирає варіант, в якому коливання очікуваного прибутку менше. Якщо приймається невелике число вирішень одного типу, то не можна розраховувати, що відхилення від очікуваної, прибутки взаємно зрівняються, оскільки в цьому випадку закон великих чисел не діє. Саме тому підприємець, ухвалюючи рішення, повинен враховувати коливання прибутку і вибирати варіант рішення, який дає той же результат, але характеризується меншими коливаннями.

Аналіз численних визначень ризику дозволяє виявити основні моменти, які є характерними для ризикової ситуації, такі, як:

• випадковий характер події, який визначає, який з можливих результатів реалізується на практиці;

• наявність альтернативних рішень;

• відомі або можна визначити вірогідність результатів і очікувані результати;

• вірогідність виникнення збитків;

• вірогідність отримання додаткового прибутку.

Таким чином, категорію «ризик» можна визначити як небезпека потенційно можливої, вірогідної втрати ресурсів або недоотримання доходів в порівнянні з варіантом, який розрахований на раціональне використання ресурсів в даному виді підприємницької діяльності. Іншими словами, ризик - це загроза того, що підприємець зазнає втрат у вигляді додаткових витрат або отримає доходи нижче за тих, на які він розраховував.

Хоча наслідки ризику найчастіше виявляються у вигляді фінансових втрат або неможливості отримання очікуваного прибутку, проте ризик - це не тільки небажані результати ухвалених рішень. При певних варіантах підприємницьких проектів існує не тільки небезпека не досягти наміченого результату, але і вірогідність перевищити очікуваний прибуток. У цьому і полягає підприємницький ризик, який характеризується поєднанням можливості досягнення як небажаних, так і сприятливих відхилень від запланованого результату.