2.6.1 Суть підприємницького ризику

Підприємницька діяльність є ризиковою, тобто дії учасників підприємництва в умовах ринкових відносин, що склалися, конкуренції, функціонування всієї системи економічних законів не можуть бути з повною визначеністю розраховані і здійснені. Багато рішень в підприємницькій діяльності доводиться приймати в умовах невизначеності, коли необхідно вибирати направлення дій з декількох можливих варіантів, здійснення яких складно передбачити (розрахувати, як мовиться, на всі сто процентів).

Ризик властивий будь-якій сфері людської діяльності, що пов'язане з безліччю умов і чинників, що впливають на позитивний результат схвалюваних людьми рішень [4]. Історичний досвід показує, що ризик недоотримання намічених результатів особливо почав виявлятися при загальності товарно-грошових відносин, конкуренції учасників господарського обороту. Тому з виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'являються різні теорії ризиків, а класики економічної теорії приділяють велику увагу дослідженню проблем ризику в підприємницькій діяльності.

Досвід розвитку всіх країн показує, що ігнорування або недооцінка господарського ризику при розробці тактики і стратегії економічної політики, ухваленні конкретних рішень неминуче стримує розвиток суспільства, науково-технічного прогресу, прирікає економічну систему на застій. Господарське середовище стає все більш ринковим, вносить до підприємницької діяльності додаткові елементи невизначеності, розширює зони ризикових ситуацій. У цих умовах виникають неясність і невпевненість в отриманні очікуваного кінцевого результату, а отже, зростає і ступінь підприємницького ризику.