2.5 Служба безпеки (СБ) підприємства

Створенню служби безпеки підприємства, за відсутності в Україні нормативно-правової бази, регулюючої питання створення СБ, зазвичай попереджують дві події: або це гостре бажання керівників підприємства відреагувати на раптово виниклі реальні погрози майну, фізичної розправи з персоналом і так далі, або це висновок, що ґрунтується на результатах дослідження, про незадовільний стан безпеки підприємства. У першому випадку створена поспішно служба безпеки здатна в деякій мірі відобразити погрози і надалі реагувати на їх появу за принципом «загроза -віддзеркалення». Справа міняється істотним чином при реалізації другого варіанту. Після детального вивчення стану безпеки підприємства (із залученням фахівців, якщо їх немає на підприємстві) у його керівників з'явиться реальне уявлення про систему безпеки підприємства.

Таке системне уявлення (зафіксоване у письмовій формі) дозволяє усвідомлено і цілеспрямовано проводити роботу по забезпеченню безпеки підприємницької діяльності і самого підприємства всіма його підрозділами і співробітниками. При цьому провідна роль служби безпеці не зникає, навпаки, розуміння своєї роліі місця в системі безпеки підприємства приведе тільки до позитивних результатів.

Найважливішою особливістю будь-якої СБ є обов'язкова наявність в її структурі спеціалізованих по напрямах, співпадаючими з підсистемами безпеки, підрозділів. Таке поєднання при централізації управління дозволяє проводити комплексні заходи, направлені на досягнення необхідного рівня безпеки підприємства при ефективному використанні всіх видів ресурсів. Структура і співвідношення між підрозділами можуть бути різними. Залежить це від таких чинників, як фінансові можливості засновника, характер погроз, можливість підбору кваліфікованих співробітників і так далі При обґрунтуванні необхідності створення СБ, визначення її структури і чисельності керуються перш за все наступними даними [2]:

• наявність і об'єм відомостей, складових комерційну таємницю;

• стан, структура і динаміка правопорушень на підприємстві;

• об'єм, вартість і умови зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів;

• реальна сума нанесеного підприємству збитку в результаті протиправних дій зловмисників;

• наявні факти промислового шпигунства;

• реальність погроз фізичної розправи над співробітниками підприємства з боку злочинних елементів;

• фактичні можливості з боку місцевих правоохоронних органів в наданні допомоги підприємству в припиненні правопорушень;

• взаємини з конкурентами і дотримання правил функціонування ринкової економіки;

• ступінь правовий і іншої підготовки співробітників по питаннях забезпечення безпеки підприємства і так далі

Приведемо короткий перелік можливих дій служби безпеці по припиненню, усуненню або нейтралізації погроз в рамках основних видів безпеки.

Фізична безпека - охорона персоналу від насильницьких злочинів, попередження таких злочинів і так далі.

Інформаційна безпека - збереження комерційної таємниці, інтелектуальній власності підприємства, боротьба з хакерами і так далі.

Економічна безпека - охорона майна підприємства, економічна розвідка, боротьба з економічним шпигунством і так далі.

Екологічна безпека - документування екологічних правопорушень, виставляння екологічних постів і так далі.

Пожежна безпека - проектування, монтаж і експлуатаційне обслуговування пожежної сигналізації, виставляння постів в місцях можливого загоряння і пожеж і так далі.

Техногенна безпека - охорона найбільш небезпечних ділянок підприємства від терористів, участь в розслідуванні техногенних катастроф і так далі.

Психологічна безпека - інформування персоналу підприємства про відсутність реальних погроз, адекватне реагування на дезінформаційні заходи і так далі.

Науково-технічна безпека - охорона ноу-хау, організація охорони наукових лабораторій і так далі.

Деталізація тих погроз, усунення, припинення або нейтралізація яких входить в компетенцію служби безпеці, повинні знайти віддзеркалення в її Статуті стосовно основних видів безпеки.

Під Статутом розуміється правовий акт, що визначає зведення правил, регулюючих діяльність організації, її взаємини з іншими організаціями і громадянами, права та обов'язки в певній сфері її діяльності. Типовий Статут служби безпеці, на основі якого шляхом їх конкретизації створюються індивідуальні Статути, поки не розроблений, хоча їх зразки і з'явилися в різних публікаціях. Складність в розробці статуту полягає в тому, що в нім повинні бути викладені в короткій, але смкій формі, основи життєдіяльності служби безпеці. У Статут доцільно включити наступні розділи:

• загальні положення;

• основні завдання;

• функції;

• права і обов'язки;

• керівництво;

• взаємини і зв'язки;

• майно і засоби;

• контроль, перевірка і ревізія діяльності.

Розділ «Загальні положення» може, наприклад, містити:

- перелік нормативних актів, якими повинні керуватися в своїй діяльності співробітники служби безпеці;

- назва документа, на підставі якого створюється служба безпеці (протокол, наказ, вирішення колегії і так далі) і дату його установи;

- місце служби безпеці і його підлеглість в структурі підприємства;

- діяльність служби безпеці, принципи діяльності;

- порядок фінансування.

Надзвичайно велике значення має формулювання мети діяльності служби безпеці, оскільки саме від цього залежить, які завдання і функції будуть поставлені перед нею. Аналіз закону, інших нормативних актів і літератури дозволяє визначати мету діяльності служби безпеці як своєчасне припинення (нейтралізацію) протиправних посягань на економічні інтереси і персонал підприємства. Слід при цьому враховувати, що мету діяльності служби безпеці визначає керівник підприсмства-засновника, тому можливі та інші його формулювання. Серед принципів діяльності виділимо такі як дотримання законності, ефективність і конфіденційність, виконання загальновизнаних етичних норм, своєчасність, плановість, захист законних інтересів засновника.

У розділі «Основні завдання» перераховуються тільки ті завдання, виконання яких можливо в рамках наданій службі безпеці компетенції, і реалізація яких приведе до досягнення позначеної мети. Стосовно приведеної нами вище мети, основні завдання можна сформулювати таким чином:

- охорона власності і захист персоналу від протиправних посягань;

- координація дій співробітників і структур підприємства по питаннях забезпечення безпеки;

- сприяння правоохоронним органам і судам по питаннях, що зачіпають інтереси підприємства;

- захист від несанкціонованого доступу до закритої інформації про персонал і діяльність підприємства;

- збір, обробка і аналіз розвідувальної інформації.

Перелік функцій в третьому розділі «Функції» складається з урахуванням того, що їх виконання дозволить реалізувати раніше позначені основні завдання. Самі функції можна розділити на групи: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх функцій відносяться :

- забезпечення порядку в місцях проведення підприємством представницьких, конфіденційних і масових заходів;

- захист життя і здоров'я персоналу від протиправних посягань;

- збір інформації для проведення ділових переговорів;

- вивчення кримінальних аспектів ринку;

- виявлення ненадійних ділових партнерів;

- збір відомостей по цивільних справах;

- виявлення некредитоспроможних партнерів;

- пошук втраченого майна підприємства;

- розслідування фактів неправомірного використання товарних (фірмових) знаків підприємства;

- збір інформації про осіб, що укладають з підприємством контракти;

- збір відомостей по кримінальних справах;

- встановлення обставин недобросовісної конкуренції з боку інших підприємств;

До внутрішніх функцій відносяться:

- аналіз стану безпеки підприємства, планування діяльності по забезпеченню цієї безпеки;

- консультування і надання рекомендацій керівництву і персоналу підприємства по питаннях забезпечення безпеки;

- охорона майна підприємств;

- координація діяльності і організація взаємодії між підрозділами служби безпеки і підприємства;

- ресурсне (кадрове, фінансове, матеріально-технічне і так далі) забезпечення;

- розслідування фактів розголошування комерційної таємниці підприємства;

- проектування, монтаж і експлуатаційне обслуговування засобів охоронно-пожежної сигналізації, інших засобів охорони;

- контроль і перевірка діяльності, оцінка ефективності діяльності СБ і підприємства по питаннях безпеки.

У четвертому розділі «Права і обов'язки» повинні бути перераховані права і обов'язки, які належать службі безпеці в цілому. Серед прав слід зазначити такі, як: внесення пропозицій керівництву і структурним підрозділам підприємства, контроль за дотриманням режиму безпеки, проведення розслідувань, зміна структури служби безпеці, здійснення взаємодії з правоохоронними і контрольно­наглядовими органами, розпорядження наданими фінансовими коштами на свій розсуд, в деяких випадках заборони проведення певних робіт, самостійний набір і звільнення своїх співробітників і так далі

На додаток до прав службі безпеці повинні бути представлені наступні обов'язки: виконання всіх функцій в рамках чинного законодавства, систематичне навчання персоналу підприємства і своїх співробітників по питаннях безпеки, надання встановленій звітності про свою діяльність, запобігання і припинення правопорушень в рамках своєї компетенції і так далі

При визначенні прав і обов'язків важливо виходити з наступного основоположного принципу: реалізація встановлених обов'язків можлива лише за наявності адекватних прав.

У розділі «Керівництво» необхідно відобразити підлеглість начальника служби безпеці одному з керівників підприємства, порядок виконання розпоряджень керівника підприємства-засновника, обов'язку персоналу виконувати вказівки керівники служби безпеці і процедуру оскарження їх неправомірних дій, порядок призначення і звільнення керівників служби безпеці, перелік основних кваліфікованих вимог до них, відповідальність і так далі

У цьому ж розділі доцільно визначити критерії ефективності діяльності служби безпеці. Представляється, що найдоцільніше сформулювати їх у вигляді розміру матеріального збитку і моральної шкоди, що запобіг (через активні дії співробітників служби безпеці).

У розділі «Взаємовідношення і зв'язки» висловлюються процедури контактів СБ з керівниками і конкретними підрозділами підприємства, правоохоронними, контрольно-наглядовими і судовими органами, засобами масової інформації, діловими партнерами засновника, депутатським корпусом і так далі

Перелік необхідних для функціонування служби безпеці меблів, комп'ютерів, автомашин, засобів зв'язку, приміщень, спецзасобів і зброї, форменого обмундирування і так далі (без вказівки потрібної їх кількості) приводиться в розділі «Майно і засоби». Окрім матеріально-технічних засобів в цей перелік рекомендується включити умови і порядок фінансування служби безпеці і її співробітників, наявність комп'ютерних програм, спеціальної літератури і нормативних актів і так далі

Важливим представляється розділ «Контроль, перевірка і ревізія діяльності», в якому визначаються суб'єкти цієї діяльності, їх правоможність, порядок доступу до документації служби безпеці, місце і час зберігання контрольних документів, форми і методи усунення виявлених недоліків.