2.4 Концепція безпеки господарюючого суб'єкта

В даний час всі господарюючі суб'єкти країни потенційно опинилися в зоні дії широкого спектру погроз, що створили реальну небезпеку існуванню їх бізнесу. Об'єктивно, для кожного господарюючого суб'єкта виникла необхідність розробки концептуального документа, в якому були б відображені довготривалі стратегічні завдання і пріоритети в здійсненні політики безпеки, визначені основні напрями діяльності всіх структур підприємства по забезпеченню і захисту корпоративних інтересів.

Концепція безпеки підприємства - це цілісне і системне розуміння, бачення і представлення шляхів усунення небезпек, які реально загрожують або можуть загрожувати підприємству зсередини (погрози внутрішн ьоорганізаційних процесів) і ззовні (погрози зовнішнього і ділового середовища), а також способи мінімізації можливих шкідливих наслідків [5].

Загрози інтересам підприємства виникають в процесі їх реалізації в практичній діяльності, що і породжує необхідність захисту інтересів, а по суті - політики і стратегії захисту від цих погроз. Політика і стратегія такого захисту складають суть концепції безпекипідприємства - офіційно прийнятого документа, що відображає систему поглядів керівництва на забезпечення безпеки у всіх сферах діяльності.

Концепція безпеки господарюючого суб'єкта є базою для розробки і створення системи забезпечення безпеки господарюючого суб'єкта - сукупності сил, засобів і методів роботи по забезпеченню зовнішньої і внутрішньої безпеки з урахуванням фізичного, технічного, правового, фінансового, інформаційного, психологічного і спеціального забезпечення. Це дозволить створити атмосферу безпеки на підприємстві.

У зв'язку з різними підходами до розробки цього документа назвемо ряд найбільш принципових концептуальних уявлень по забезпеченню безпеки організації, що створюють каркас концепції безпеки будь-якого підприємства:

• управління забезпеченням безпеки на основі політики в області безпеки (забезпечення безпеки розглядається, як систематичний процес, що пронизує всю організаційну структуру підприємства; захищеність функції розвитку відстежуеться на всьому життєвому циклі підприємства, або окремої операції, шляхом націленої діяльності всіх функціональних підрозділів);

• пріоритетність економічних, правових, інформаційних і технічних заходів забезпечення безпеки, в порівнянні з силовими методами (захист знаннями, використання інформаційних і інтелектуальних технологій безпеки);

• система забезпечення безпеки є підсистемою стратегічного менеджменту господарюючого суб'єкта (вписується в систему стратегічного планування і прогнозування шляхом обліку чинників погроз безпеці при виробленні стратегії підприємства, планових параметрів, позначок по ключових проектах розвитку);

• системність в питаннях формування адекватних ситуацій організаційних структур управління (розвиток потреби організаційних змін, еволюції внутрішньої організаційної структури і структури управління, постійного пристосування до динамічного зовнішнього середовища, уміння управляти власним розвитком);

• пріоритетність управління в системі цінностей підприємства (серед всіх ресурсів господарюючого суб'єкта пріоритет віддається управлінню - здатності і умінню виробляти цілі, визначати ціннісніорієнтири, координувати виконання завдань і функцій, навчати працівників);

• забезпечення безпеки господарюючого суб'єкта це постійний, систематичний, циклічний процес.

Використання викладеного алгоритму при розробці концепції безпеки дозволяє підприємству задіювати для досягнення своїх цілей і організації захисту своїх інтересів все наявні в його розпорядженні засоби і чинники (психологічні, економічні, правові, організаційні і ресурсні) на основі послідовної і системної реалізації політики безпеки.

Управління безпекою - це методи і види діяльності оперативного характеру, що використувані для виконання вимог до рівня безпеки об'єкту.

Політика в області безпеки - це основні напрями і цілі організації в області безпеки, що офіційно сформульовані вищим керівництвом.

Координацію зусиль всіх структурних підрозділів, на основі повного використання сил, що є на підприємстві, і засобів, залучення до рішення завдань безпеки кожного співробітника підприємства, здійснює менеджмент безпеки. Менеджмент безпеки стає провідником концепції безпеки, правою рукою генерального директора (президента), ініціатором і виконавцем конкретних заходів.

Концепція безпеки підприємства є офіційно затвердженим документом, в якому відображена система поглядів, вимог і умов організації заходів безпеки персоналу і власності підприємства. Зразкова структура концепції може виглядати таким чином:

І. Опис проблемної ситуації у сфері безпеки підприємства:

- перелік потенційних і реальних погроз безпеці, їх класифікація і ранжирування;

- причини і чинники зародження погроз;

- негативні наслідки погроз для підприємства. П. Механізм забезпечення безпеки:

- визначення об'єкту і предмету безпеки підприємства;

- формулювання політики і стратегії безпеки;

- принципи забезпечення безпеки;

- цілі забезпечення безпеки;

- завдання забезпечення безпеки;

- критерії і показники безпеки підприємства;зо

- створення оргструктури по управлінню системою безпеки підприємства.

III. Заходи щодо реалізації заходів безпеки:

- формування підсистем загальної системи безпеки підприємства;

- визначення суб'єктів безпеки підприємства і їх ролі;

- розрахунок засобів і визначення методів забезпечення безпеки;

- контроль і оцінка процесу реалізації концепції.

Необхідно мати на увазі, що якнайповніше уявлення про систему безпеки підприємства можна отримати після вивчення офіційно прийнятих документів по концепції безпеки підприємства, комплексної програми забезпечення безпеки підприємства і планів підрозділів підприємства по реалізації цієї програми. Сформована на науковій основі система безпеки підприємства є організаційною основою створення її структурного підрозділу - служби безпеці.