1.1. Основні складові дисципліни

Предметом даної дисципліни є господарський комплекс України та її регіонів. Метою є формування знань з теоретичних і практичних засад теріторіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану й напрямків регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань. Засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів;об'єктивна необхідність раціонального й ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти.