ДОДАТОК 1

р\

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Матриця "регіон - ознака"

р

1

2

3

4

1

 

 

 

3

 

5

 

Рис. 3 - Матриця "регіон -ознака"

X

5

6

7

2

 

 

3

 

 

5

 

 

9

 

 

Рис.5 - Матриця "регіон - ознака"

Я\

1

2

3

4

5

6

7

1

\

8

7

7

1

3

2

2

 

\

8

8

2

4

3

3

 

 

\

7

3

5

2

4

 

 

 

\

3

3

4

5

 

 

 

 

\

7

6

6

 

 

 

 

 

\

6

7

 

 

 

 

 

 

\

Рис.2 - Матриця "регіон - регіон"

и\

1

2

3

4

1

\

2

1

1

2

 

\

2

2

3

 

 

\

1

4

 

 

 

\

Рис. 4 - Матриця "регіон - регіон"

 

5

6

7

5

\

2

1

6

 

\

1

7

 

 

\

Рис. 6 - Матриця "регіон - регіон"

 


ВИДАТКИ

 

 

 

поточні

 

 

 

розвитку

 

 

 

на фінансування власних повноважень

 

 

обов'язкові

 

 

 

факультативні

 

на фінансування делегованих повноважень

ДОХОДИ

власні

закріплені

передані

податкові

неподаткові

 

 

Рис. 1 - Структурна схема місцевих фінансів

ПЕРЕЛІК ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ М. ХАРКОВА, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГІВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ (ЗАКРІПЛЕНИХ ДОХОДІВ), І НАПРЯМКИ ЇХНЬОГО ВИТРАЧЕННЯ

Перелік закріплених доходів

Напрямки витрачення засобів

1. Податок з доходів фізичних осіб. 2. Державне мито. 3. Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. 4. Плата за торговельний патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за

придбання торгівельних патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними

пунктами).

5. Адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами відповідних Рад або утвореними ними у встановленому порядку адміністративними

комісіями.

6. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.

Витрати на фінансування бюджетних установ і заходів, що забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України (делеговані повноваження): 1. Зміст органів місцевого самоврядування. 2. Зміст місцевої міліції. 3. Освіта. 4. Охорона здоров'я. 5. Соціальний захист і соціальне забезпечення. 6. Державні культурно-освітні й театрально-видовищні

програми.

7. Державні програми розвитку фізичної культури й

спорту.

ПЕРЕЛІК ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ М. ХАРКОВА, ЩО НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГІВ

МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ (ВЛАСНИХ ДОХОДІВ), І НАПРЯМКИ ЇХНЬОГО ВИТРАЧЕННЯ

Перелік власних доходів

Напрямки витрачення засобів

Загальний фонд:

1. Податок на прибуток підприємств комунальної власності.

2. Плата за землю (у т.ч.: земельний податок і орендна плата

за землю). 3. Податок на промисел. 4. Місцеві податки й збори. 5. Надходження від розміщення в установах банків тимчасово

вільних коштів. 6. Плата за утримання дітей у школах-інтернатах. 7. Плата за оренду цілісних майнових комплексів та ін. майна, що перебуває в комунальній власності міста. 8. Надходження сум кредиторської й депонентської заборгованості підприємств, установ і організацій, за якими минув строк позовної давності. 9. Інші надходження.

1. Витрати на позашкільне утворення (у т.ч. міські комплексні програми "Обдарована молодь", "Молодь Харкова" та ін.). 2. Програми в сфері соціального захисту й соціального забезпечення населення (у т.ч. комплексна програма соціального

захисту населення м. Харкова). 3. Культурно-художні програми місцевого значення, витрати на проведення святкових заходів, утримання Харківського

зоопарку.

4. Програма розвитку фізкультури й спорту. 5. Програми підтримки засобів масової інформації. 6. Місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства й благоустрою міста.

7. Утримання транспорту й дорожнього господарства, у т.ч. будівництво, реконструкція, ремонт і утримання доріг.

8. Обслуговування боргу органів місцевого самоврядування.

9. Витрати з управління комунальним майном. 10. Програми з регулювання земельних відносин. 11. Міська Комплексна програма підтримки розвитку підприємництва. 12. Інші міські програми, затверджені відповідною Радою відповідно до закону.


Перелік власних доходів

Напрямки витрачення засобів

Спеціальний фонд:

1. Бюджет розвитку: - надходження від приватизації майна, що перебуває в комунальній власності міста; - надходження від продажу землі; - відсотки за користування позиками, наданими з місцевих бюджетів до набрання чинності Бюджетного

кодексу України; - засоби, передані із загального фонду в бюджет розвитку. 2. Податок із власників транспортних засобів. 3. Надходження засобів від відшкодування втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва.

4. Власні надходження бюджетних установ (у т.ч.: гранти й подарунки у вартісному вираженні). 5. Збір за забруднення навколишнього природного

середовища. 6. Цільові фонди, створені органами місцевого самоврядування.

1. Витрати за рахунок засобів бюджету розвитку: - капітальні вкладення (будівництво й реконструкція); - внески в статутні фонди комунальних підприємств міста. 2. Витрати на утримання і ремонт доріг за рахунок збору із власників транспортних засобів. 3. Витрати на утримання бюджетних установ за рахунок власних надходжень.

4. Програми по охороні навколишнього середовища й інші

природоохоронні заходи місцевого значення.

5. Витрати за рахунок засобів цільового фонду, проведені відповідно до затвердженого Положення про цільовий фонд.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ МІСТА ХАРКОВА ЗА 2005-2007 РОКИ

(БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ)

2007 рік

(875,0 млн. грн.)

2008 рік

(1082,9 млн. грн.)

2009 рік

(1307,3 млн. грн.)

Власні доходи 130,7 млн.грн. 14,9%

Спеціальний

фонд 109,0 млн.грн. 12,5%

 

 

Власні доходи

208,5 млн.грн. 16,0%

 

Спеціальний фонд

138,7 млн.грн. 10,6%

 

Закріплені до хо ди 797,6 млн.грн. 73,6%

Закріплені

до хо ди 960,1 млн.грн. 73,4%

Навчальне видання

Димченко Олена Володимирівна, Матвєєва Наталя Миколаївна, Гайденко Сергій Миколайович

Р е г і о н а л ь н а   е к о н о м і к а

Навчальний посібник

Редактор М.З. Аляб'єв Комп 'ютерне верстання Ю.П. Степась

Підп. до друку 14.04.2010 Формат 60*84 1/16

Друк на ризо графі Ум. друк. арк. 9,6

Тираж 500 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001