Тестові завдання для самоконтролю

1.Тестові завдання закритої форми

Обведіть варіант правильної відповіді (правильна відповідь -1 бал):

Твердження

Варіанти відповіді

1.

У регіоні існують два вектори розвитку

так

ні

2.

Існує п'ять критеріїв сталого розвитку регіону

так

ні

3.

Виділяють 8 типів екстерналій

так

ні

4.

Третій закон розміщення продуктивних сил носить назву закону територіальної концентрації продуктивних сил

так

ні

5.

АЕС є головними в електроенергетиці України

так

ні

6.

Україна відноситься до держав із високим приростом населення так

ні

7.

Лідером з добутку газу є Дніпровсько-Донецький басейн, де добувають 85% усього українського газу

так

ні

8.

Обсяги добутку Бурого вугілля на Україні збільшуються

так

ні

9.

Головне паливо щодо роботи ТЕЦ - камінне вугілля

так

ні

10.

Перше  місце щодо  виробництва електроенергії займають Донецька та Запорізька області

так

ні

11.

Найбільша концентрація чорної металургії характерна для Придніпров' я

так

ні

12.

Нікопольське  родовище  марганцевих  руд  розташовано у Дніпропетровській області

так

ні

13.

Найбільш крупний центр машинобудування розташовано у Донецьку

так

ні

14.

Літакобудування на Україні є у містах Харків, Київ

так

ні

15.

Найбільш крупний завод  енергетичного машинобудування розташовано (турбобудування) розташовано у Запоріжжі

так

ні

1.1.   Тестові завдання з множинним вибором

1.2.2. Тестові завдання з простим множинним вибором (24 бали) Виберіть з наведених варіантів. (Правильна відповідь за кожне запитання -2 бали):

1. Область, де проживає найбільша кількість мешканців:

A. Харківська

B. Київська

C. Донецька

2. Міжгалузеві комплекси визначаються за двома основними підходами:

A. цільовим і технологічним

B. технологічний і економічний

C. економічний і статистичний

3. Нафто переробні підприємства працюють на сирої нафті

A. України

B. Росії

C. Своєї держави та близького зарубіжжя Б. Держав дальнього зарубіжжя

4. Найбільша кількість електроенергії вироблюється на

A. ТЕС

B. ГЕС

C. АЕС

5. Головне пальне для ТЕЦ

A. Камінне вугілля

B. Природній газ

C. Буре вугілля

Б. Нафта та нафтопродукти

6. Нікопольське родовище марганцевих руд знаходиться в області

A. Донецькій

B. Луганській

C. Запорізький

Б. Дніпропетровській

1.2.2. Тестові завдання з множинним вибором за принципом класифікації

1. Найбільша сума податків, яка збирається на відповідній території - це

A. Податковий продукт території

B. Податковий потенціал території

C. Податкове зусилля території

1.2.3. Тестові завдання (15 балів)

Виберіть правильний варіант відповіді (правильна відповідь - 5 балів) :

1. Облік кількості земель у кадастрі відбувається за

A. функціональним призначенням

B. адміністративним призначенням

C. за формами власності

Б. за режимом податкового обкладення Е. за вартістю земельних ділянок

2. Держава може здінювати на інвестиційний процес у регіонах вплив

A. Фінансовий та політичний

B. Прямий та косвений

C. Фіскальний та адміністартивнийза

принципом відновлення

ПОНЯТІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ 1.2.   Тестові  завдання, побудовані

відповідної частини (20 балів)

1.2.1. Тестові завдання на відповідність

1. Установіть відповідність у вигляді правильної комбінації цифр та букв (10 балів):

Включають наступні показники | 1. Місцеві податки та збори

Елементи системи місцевих фінансів А.    Витрати    органів місцевого самоврядування

B. Доходи органів місцевого самоврядування

C. Засоби формування доходів

її. Місцеві фінансові інститути

2. Власні

3. Закріплені

4. Поточні

5. Розвитку

6. Обов' язкові

7. Факультативні

8. Податкові

9. Неподаткові

10. Передані

A. -

B. -

C. -

П -

1.3.1.Тестові завдання на порівняння й протиставлення ( 20 балів)

До кожного питання необхідно вибрати потрібну відповідь: А-якщо фраза пов'язана тільки з А; С - якщо фраза пов'язана з А і В; В - якщо фраза пов'язана тільки з В; її -фраза не пов'язана ні з А ні з В. Визначте вид ренти

1. Рента за рахунок  доступності А. Абсолютна рента земельних ділянок В. Монопольна рента

2. Рента, яка відображує конкретну С. Обидва види ренти

цінність земельної ділянки її. Ні перший, ні другий вид ренти

3. Рента за рахунок облаштування території

4. Рента за рахунок ефективності додаткових капіталовкладень

5. Рента, яка характеризує ефективність цільового використання земельної ділянки

6. Рента, яка розраховується для усіх земельних ділянок незалежно від властивостей території

1 - ; 2- ; 3- ; 4- ; 5- ;   6-  ; 7- .

1.3.3. Тестові завдання, побудовані за принципом запитань із множинними відповідями (20 балів)

Обведіть літери з одним або декількома правильними відповідями:

А якщо правильне тільки 1,2,3

В якщо правильне тільки 1,3

С якщо правильне 2 і 4

Б якщо правильне тільки 4

Е усі

відповіді

правильні

Сталий розвиток території згідно з концепцієй охрани навколишнього середовища враховує таки критерії

1. Здатність природних ресурсів, які відносяться до поновлювальних, до

простого відтворювання не повинна зменшуватися

2. Макисмально      можливе      зниження      темпів використання непоновлювальних природних ресурсів

3. Втілення ресурсозберігаючих та маловідходних технологій

4. Розповсюдження позитивних екстерналій

А; В; С; Б; Е.

1.3.4. Тестові завдання на визначення причинної залежності (20 балів)

Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою та обведіть літеру:

Відповідь

Твердження 1

Твердження 2

Зв'язок

А

правильно

правильно

правильно

В

правильно

не правильно

правильно

С

правильно

не правильно

не правильно

 

не правильно

не правильно

правильно

Е

не правильно

не правильно

не правильно

Твердження 1. В період економічного спаду державою може бути застосована політика кредитної експансії Зв 'язок. ТОМУ ЩО

Твердження 2. Вона стимулює економічний розвиток шляхом зниження облікової ставки % за кредитами, що призводить до підвищення питомої ваги довгострокових кредитів та зростання інвестицій

А; В; С; Б; Е.

Продуктивно-синтетичний рівень 2. Тестові завдання відкритої форми

2.1. Тестове завдання

Доповніть твердження (100 балів)

1. Абсолютна рента - це

2. Кадастр - це

3. Продуктивні сили - це

4. Фактори розміщення продуктивних сил - це

5. Балансовий метод аналізу територіальної організації господарства - це

6. Непрямі заходи впливу держави на інвестиційну діяльність в регіоні -

це

7. Коефіцієнт локалізації регіону - це

8. Регіональна економіка - це

9. Завдання економічного механізму охорони навколишнього середовища полягають у тому, що повинно виконуватися:

10. Основною проблемою соціально-економічного розвитку Донецького економічного регіону

2.2.Тестове завдання

Перелічіть 10 непрямих заходів впливу держави на інвестиційний процес у регіоні (30 балів):

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

2.3. Тестове завдання

Визначити галузі спеціалізації регіону :

за індексом Уівера(40 балів):

Галузі регіону

Питома вага галузі у промисловості регіону,%

Машинобудування

24

Електрична енергетика

21

Будівельні матеріали

15

Легка промисловість

12

Хімічна промисловість

12

Паливна промисловість

16

Усього

100

3. Комбіновані тестові завдання

3.1. Фасетні тестові завдання ( 10 балів)

Визначте правильні відповіді:

У Місцеве самоврядування/регіональна політика характеризується 3 аспектами діяльності

A. Юридичний, екологічний, економічний

B. Економічний, юридичний, політичний

C. Політичний, екологічний, юридичний

%. (Власні/закріплені доходи) - це доходи, які мобілізуються місцевою владою (самостійно на основі своїх рішень/для виконання покладених функцій) за рахунок коштів органів місцевого самоврядування.

A. Правильно

B. Не правильно

- визначення галузі спеціалізації регіону за допомогою табличних методів: Розрахунки галузі спеціалізації регіону за індексом Уівера спрямовані на порівняння  фактичного  розподілу  часток  галузей  (сіг)  з теоретичними

варіантами   (сіі).   При   цьому  частки  галузей  у   фактичному розподілі

впорядковані від більших значень до менших. Теоретичні розподіли визначають за такою схемою:

Таблиця 2 - Теоретичні розподіли часток галузей

Варіант

Число галузей

Частки галузей, % (йі)

І

1

100,0

ІІ

2

50,0

Ш

3

33,3

ІУ

4

25,0

Інакше кажучи, по черзі допускаємо, що у нас тільки одна галузь (І варіант) і вона займає 100%; дві галузі (П варіант), і на кожну припадає 50% і т.д.

Мета обчислень - знайти варіант з найменшою сумою квадратів відхилень між дійсним і теоретичним розподілами:

Таблиця 3 - Визначення галузей спеціалізації регіону за індексом Уівера

 

Галузі

Частка галузі,% (йі)

Варіант Ш

Варіант ІУ

Варіант У

 

 

Аі

Аі2

 

Аі

Аі2

 

Аі

Аі2

Паливна

34

33,3

0,7

0,5

25

9

81

20

14

196

Харчова

21

33,3

12,3

151,3

25

4

16

20

1

1

Легка

15

33,3

18,3

334,9

25

10

100

20

5

25

Хімічна

12

-

12

144

25

13

169

20

8

64

Будівельних матеріалів

11

-

11

121

-

11

121

20

9

81

Машинобудування

3

-

3

9

-

3

9

-

3

9

Електрична енергетика

2

-

2

4

-

2

4

-

2

4

Чорна металургія

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

Деревообробна

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

Разом

100

100

-

766,7

100

-

502

100

-

382

Таким чином, у табл. 3 найменшу суму квадратів відхилень (382) дав п' ятий варіант, тобто іпіп = V. Кількість галузей спеціалізації за індексом Уівера - п'ять перших галузей. Цей метод є найбільш „еластичним" щодо кількості галузей спеціалізації.

Приклад для розрахунку - визначити галузі спеціалізації регіону за індексом Уівера:

Таблиця 4 - Фактичний розподіл часток галузей

Галузі регіону

Питома вага галузі у промисловості регіону, %

Машинобудування

24

Електрична енергетика

21

Будівельні матеріали

15

Легка промисловість

12

Хімічна промисловість

12

Паливна промисловість

16

Усього

100

Завдання № 3:

Розглянемо порядок розрахунку суми податкових надходжень у місцевий бюджет на прикладі комуни Вгісіоге (департамент ГпсІге-еі-Ьоіге) Франція. Чисельність комуни - 46* чол.

Середній нормативний податковий потенціал на душу населення у відповідній демографічній групі - 128* фр.

Реальний податковий продукт території від місцевих податків - 50332* фр. (змінити * на останню цифру номера залікової книжки).

1. Розрахувати можливий податковий продукт (потенціал) комуни, дані представити у табл. 5.

2. Розрахувати податковий потенціал на душу населення в 2010 р.

3. Розрахувати відносне відхилення податкового потенціалу від середнього у відповідній демографічній групі в 2010 р.

4. Розрахувати податкове зусилля комуни в 2010 р.

Перед затвердженням суми податкових надходжень у місцевий бюджет у комуні готують спеціальний документ "Стан податків", який підписує мер комуни, префект департаменту і директор податкової служби.

Так, для комуни Вгісіоге на 2010 р. очікуваний податковий продукт буде дорівнювати базі оподатковування по відповідному податку і середній національній ставці. Наприклад, можливий податковий продукт (податковий потенціал) комуни щодо податку за проживання складе:

2009 р. - 1322820 х 11,81% = 156225 фр.

2010 р. - 1057000 х 11,81% = 137727 фр.

Таблиця містить показники, необхідні для визначення ставок місцевих податків. Ці дані рекомендуються комуні податковими державними службами (табл. 5). Розрахунок відносного відхилення податкового потенціалу (ВВІ 111) проводиться за формулою:

ВВПП = (НППднср. - ППднф.) / НППднср., де НППднср. - середній нормативний податковий потенціал на душу населення у відповідній демографічній групі, фр.;

ППднф.  -  фактичний податковий  потенціал території  на душу населення, фр.

Таблиця 5 - Дані для розрахунку податкових надходжень

Вид податку

База

База обкла-

Середня

Можливий

Можливий

 

обкла-

дення

націо-

податковий

податковий

 

дення (2009

(2010 рік),

нальна

продукт

продукт

 

рік), фр.

 

ставка, %

(2009 р.), фр.

(2010 р.), фр.

За проживання

1322820

1057000

11,81

?

?

На будівлі

698310

793000

14,62

?

?

На землю

393690

394000

37,51

?

?

Фаховий

312122

387800

13,05

?

?

Разом

-

-

-

?

?

Розрахунок податкового зусилля (Пз) комуни виконують за формулою:

Пз = ППр / ПП,

де ППр - реальний податковий продукт території (податок за проживання, податок на землю, податок на будівлі, податок або збір за збирання сміття), фр.;

ПП - податковий потенціал (по трьох основних місцевих податках, без урахування податкових надходжень від фахового податку, див. табл. 5).

Завдання № 4:

Визначити розмір грошової оцінки земельної ділянки в населеному пункті, коли відомо, що:

- площа земельної ділянки - 42** м ;

- чисельність населення в місті - 15** тис. чол. (змінити * на останню цифру залікової книжки);

- призначення використання земельної ділянки - житлова забудова. Земельна ділянка розташована на відстані:

- 3,5 км від центру міста (витрати часу - 25 хв.);

- 5 км від концентрованих місць застосування праці (35 хв.);

- 1,5 км від місць громадського відпочинку (15 хв.). Історико-культурні умови: особливих немає.

Територіально-планувальні умови: в зоні пішохідної доступності центрів житлових районів.

Природно-ландшафтні умови: територія оздоровчого призначення.

Інженерно-геологічні   умови:   резервні   території   під будівництво сприятливі, на території проведена інженерна підготовка.

За санітарно-гігієнічними умовами земельна ділянка розташована в зоні, де забруднення повітря відповідає нормам гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Рівень облаштованості території: наявність твердого покриття вулиць, централізованого газо-, водо-, теплопостачання, каналізації.

Грошова оцінка земельної ділянки здійснюється за формулою:

у * н

ц = —^р *5 з * кф * км , де ц - грошова оцінка земельної ділянки (грош. од.);

У - норматив витрат на освоєння й облаштованість території (грош. од/м );

Нпр - норма прибутку, 6%;

Ндо - норма капіталізації, 3%;

кф - коефіцієнт, що характеризує функціональне призначення земельної ділянки (наприклад, під житлову забудову, для промисловості, транспорту та ін.);

Км - коефіцієнт, що характеризує місце розташування земельної ділянки; ^з - площа земельної ділянки, м2 (за матеріалами земельного кадастру).

У * Н

пр

Ндо   - базова вартість земельної ділянки, грош.од. / м2.

Норматив У включає капіталовкладення на інженерну підготовку, будівництво головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, тепло-, електро-, газопостачання, вартість санітарного очищення, зелених насаджень, вулично-дорожної мережі, міського транспорту, об'єктів соціальної інфраструктури, а також витрати на компенсацію збитків, пов'язаних із зміною характеру використання території. Витрати визначаються по кожному населеному пункті, виходячи з необхідності його комплексної забудови.

Базова вартість для населених пунктів з чисельністю населення від 1000 тис. чол. і більше дорівнює 510 грош. од. / м .

Коефіцієнт, що характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), зумовлюється трьома групами чинників: регіонального, зонального і локального характеру і визначається за формулою:

к _       К    * К    * К

де Кмі - загальний коефіцієнт урахування регіональних чинників місця розташування земельної ділянки;

Км2 - загальний коефіцієнт урахування зональних чинників місця розташування земельної ділянки;

Кмз - загальний коефіцієнт урахування локальних чинників місця розташування земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовах і рівнем облаштованості території.

Загальний    коефіцієнт   урахування    регіональних   чинників місця

розташування земельної ділянки (Кмі) розраховується за формулою:км1 = кр1* кр2* кр з,

де Крі - коефіцієнт, що враховує місце розташування земельної ділянки в межах населених пунктів різної чисельності населення, адміністративного статусу та ін.;

кр2 - коефіцієнт, що враховує місце розташування земельної ділянки в межах приміських зон великих міст;

крз - коефіцієнт, що враховує місце розташування земельної ділянки в межах населених пунктів, що мають статус курортів.

Загальний коефіцієнт урахування зональних чинників місця розташування

земельної ділянки (Км 2) визначається за формулою:

Км2 = Кл1* к32* к3з,

де Кзі - коефіцієнт, що враховує відстань земельної ділянки від центру, концентрованих місць додатка праці і відпочинку населення (табл. З, 4);

Кз2 - коефіцієнт, що враховує розташування земельної ділянки в ядрі центру значних міст та інших населених пунктів, які мають історико-культурне значення;

Кзз - коефіцієнт, що враховує місце розташування земельної ділянки в приморській зоні населених пунктів.

Загальний коефіцієнт урахування локальних чинників місця розташування

земельної ділянки (Кмз) розраховують за формулою:

мЗ лі л2 лз л4 л5 л6'

де к 1 - локальний коефіцієнт за територіально-планувальними умовами; Кл 2 - локальний коефіцієнт за інженерно-геологічними умовами; Клз - локальний коефіцієнт за історико-культурними умовами; Кл 4 - локальний коефіцієнт за природно-ландшафтними умовами; Кл5 - локальний коефіцієнт за санітарно-гігієнічними умовами; Кл6 - локальний коефіцієнт за рівнем облаштованості території.

Коефіцієнт, що враховує тип функції використання земельної ділянки для

земель житлової і громадської забудови ( кф ), дорівнює 0,3.

Коефіцієнт, що враховує місця розташування земельної ділянки в межах населених пунктів різної чисельності населення, адміністративного статусу

(для чисельності населення понад 1000 тис. чол., для міст - центрів областей дорівнює 3.

Відповідно до вихідних даних, аналізована земельна ділянка має чисельність населення понад 1000 тис. чол., тому має статус центру області, але не розташована

У

приміській зоні (Кр 2) і не має статус курорту (Крз). Таким чином,

Км1 - Кр1.

Для розрахунку (використовують вихідні дані про розташування земельної ділянки, а також дані табл. 3, 4. З огляду на те, що історико-

культурного значення територія не має (Кзі), вона також не розташована в

приморській зоні (Кзз), то Км2 = Кзі.

Таблиця 6 - Орієнтовані показники зональних чинників місця розташування земельної ділянки щодо центру міста, місць застосування праці і відпочинку населення

 

Групи населених пунктів, тис. чол.

Радіуси впливу зональних чинників

1            2             3            4           5 6

1. Міста-гіганти (понад 1000)

15/1,5

25/3,5

25/3,5

40/8

45/10

60/12

2. Значні (від 500 до 1000)

15/1,5

25/3,5

25/3,5

40/8

45/10

60/12

3. Великі (від 250 до 500)

15/1,5

25/3,5

25/3,5

45/8

60/10

-

4. Середні від:

- 100 до 250

- 50 до 100

-

15/1,5

15/1,5

25/3,5 25/3,5

35/5 30/5

45/8 45/8

-

5. Малі (від 25 до 50)

-

15/1,5

-

25/3,5

40/6

-

6. До 20

-

-

15/1,5

-

30/5

-

Примітка: У чисельнику - витрати часу в хв., у знаменнику - відстань у км.

Таблиця 7 - Коефіцієнти, що розташування земельної ділянки (Км 2)

враховують зональні чинники місця

 

Групи населених пунктів, тис. чол.

Радіуси впливу зональних чинників

1

2

3

4

5

6

1. Міста- гіганти (понад 1000)

2,2

1,75

1,25

0,87

0,62

0,37

2. Значні (від 500 до 1000)

2,2

1,75

1,25

0,87

0,62

0,37

3. Великі (від 250 до 500)

2,2

1,75

1,25

0,87

0,62

-

4. Середні від:

 

 

 

 

 

 

- 100 до 250

-

1,75

1,25

0,87

0,62

-

- 50 до 100

-

1,75

1,25

0,87

0,62

-

5. Малі (від 25 до 50)

-

1,75

-

0,87

0,62

-

6. До 20

-

-

1,25

 

0,62

-

Примітка: Загальний коефіцієнт (по кожній зоні визначають шляхом додавання окремих коефіцієнтів якості цих зон (табл. 7), з урахуванням відносної значущості кожного з них:

- центр населеного пункту - 0,45;

- концентровані місця застосування праці - 0,35;

- місця відпочинку населення - 0.2.

Локальний коефіцієнт, що враховує місця розташування земельної ділянки

за територіально-планувальними ознаками (Клі), для зони пішохідної доступності дорівнює і,2.

Локальний коефіцієнт, що враховує місця розташування земельної ділянки

за інженерно-геологічними умовами (Кл2) при сприятливих умовах для резервних територій під будівництво, коли на території проведена інженерна підготовка, дорівнює 0,95.

Локальний коефіцієнт, що враховує місця розташування земельної ділянки

за історико-культурними умовами (Клз), при відсутності таких не враховується.

Локальний коефіцієнт, що враховує місця розташування земельної ділянки

за природно-ландшафтними умовами (Кл 4), для території оздоровчого призначення дорівнює 1,06.

Локальний коефіцієнт, що враховує місця розташування земельної ділянки за санітарно-гігієнічними умовами (Кш), при дотриманні ПДК дорівнює 1,0.

Локальний коефіцієнт, що враховує місця розташування земельної ділянки

за рівнем облаштованості території (Клб), розраховується за табл. 8 шляхом множення наведених значень коефіцієнта при наявності чи відсутності тих або інших елементів інфраструктури. Наприклад, при відсутності твердого покриття вулиць,   централізованого   газо-,   теплопостачання,   але   при наявності

водопостачання і каналізації (Клб ) буде дорівнювати:

клб = 0,9 * 0,95 * 1,1 * 0,9 * 1,1 = 0,93

Таблиця 8 - Локальні коефіцієнти, що враховують місця розташування земельної ділянки за рівнем облаштованості території

 

Місце розташування земельної ділянки в районах із розвинутою інфраструктурою

Значення коефіцієнта

наявність

відсутність

- тверде покриття вулиць

1,1

0,9

- централізоване газопостачання

1,05

0,95

- централізоване водопостачання

1,1

0,9

- централізоване теплопостачання

1,1

0,9

- каналізація

1,1

0,9

Завдання № 5:

Фактор економіко-географічного положення (ЕГП) - це сукупність просторових відносин будь-якого об'єкта (підприємства, міста, держави) до того, що знаходиться за його межами і має певну економічну значущість.

Визначити кількісну оцінку ЕГП об'єкта можна за формулою:

Р] + £ Рі

V] =-

Рі]

де V] - потенціал (промисловий, аграрний і т.ін.) досліджуваного об'єкта; Р] - величина ознаки об'єкта (наприклад, обсяг промислового виробництва); Р - обсяги промислового виробництва у навколишніх центрах;

Р] - відстані між досліджуваним об'єктом і промисловими центрами за його межами.

Якщо відомо, що обсяг промислового виробництва міста А на рік складає - 780 млн. ум. од.; обсяги промислового виробництва у промислових центрах за його межами: місто В - 764 млн. ум. од.; місто С - 510 млн. ум. од.

Відстань між містом А і В - 120 км, А і С - 230 км.