12.2. Інвестиційна принадність регіонів

Розглядаючи доцільність інвестування того або іншого регіону, суб'єкти інвестиційної діяльності проводять оцінку і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів. Вона може бути оцінена на основі їхнього ранжування за такими узагальненими показниками:

1) рівень загальноекономічного розвитку регіону;

2) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури;

3) демографічна характеристика регіону;

4) рівень розвитку комерційної інфраструктури регіону;

5) рівень криміногенних, економічних, екологічних та ін. видів ризиків. При оцінці рівня загальноекономічного розвитку регіону повинні вивчатися:

потенційна потреба в обсягах інвестування, можливе формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних джерел, сукупна місткість регіонального ринку. Для такої оцінки можуть використовуватися такі аналітичні показники:

1) питома вага регіону у ВВП в минулому році;

2) обсяг виробленої на душу населення продукції щодо минулого (базовому) року;

3) середній рівень заробітної плати в регіоні;

4) обсяг і динаміка капітальних вкладень у розрахунку на 1 жителя;

5) кількість компаній і фірм усіх форм власності в регіоні;

6) питома вага збиткових підприємств у загальній кількості функціонуючих компаній і фірм;

7) наведений показник рівня забезпечення населення послугами житлово-комунального господарства регіону (міста), а також соціальними послугами у сферах освіти, охорони здоров'я та ін.

При оцінці рівня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону вивчають можливості швидкої реалізації інвестиційних проектів:

1) кількість будівельних компаній усіх форм власності;

2) обсяги місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів;

3) виробництво енергетичних ресурсів на душу населення;

4) щільність залізничних колій в розрахунку на 100 м території;

5) щільність автомобільних доріг із твердим покриттям на 100 м території. При оцінці демографічної характеристики регіону вивчають потенційний

обсяг попиту населення на споживчі товари й послуги, а також можливості залучення кваліфікованої робочої сили:

1) питома вага населення регіону в загальній чисельності жителів країни;

2) співвідношення міських і сільських жителів у регіоні;

3) питома вага населення, зайнятого в суспільному виробництві на підприємствах усіх форм власності;

4) рівень кваліфікації робітників, зайнятих у суспільному виробництві.

При оцінці рівня розвитку комерційної інфраструктури регіону вивчають ставлення місцевих органів управління до створення відповідного підприємницького клімату:

1) питома вага приватизованих підприємств у загальному числі підприємств комунальної власності;

2) питома вага компаній недержавних форм власності в загальній кількості підприємств регіону;

3) чисельність банківських установ, страхових компаній, товарних бірж, лізингових фондів у регіоні.

При оцінці рівнів криміногенних, економічних і екологічних ризиків вивчається ступінь безпеки інвестиційної діяльності в регіоні і для регіону:

1) рівень економічних злочинів;

2) питома вага підприємств із шкідливими викидами, що перевищують гранично допустиму концентрацію, у загальній кількості промислових підприємств;

3) середній радіаційний фон;

4) питома вага незавершених будівельних об'єктів у загальній кількості початих будівельних об'єктів за останні три роки.

На основі кількісної оцінки п'ятьох розглянутих показників (отриманих за сумою рангової значущості перерахованих вище аналітичних показників) розраховується загальний інтегральний покажчик оцінки інвестиційної принадності регіонів держави. При цьому враховується, що окремі показники відіграють різну роль у прийнятті інвестиційних рішень.

Запитання для самоконтролю

1. Чинники, що визначають обсяги інвестицій.

2. Методи прямого і непрямого впливу держави на інвестиційний процес у регіонах.

3. Об'єкти інвестиційної діяльності.

4. Показники інвестиційної принадності регіонів.