8.2. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури

На розвиток і розміщення продуктивних сил України великий вплив справлятиме геополітичний чинник. Україна має зручне географічне положення: приморське розташування; близькість до країн Центральної та Західної Європи і Близького Сходу; наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення; сусідство з Росією, Польщею, Туреччиною, Білоруссю, Румунією, Молдовою, Словаччиною, Угорщиною.

З поміж геополітичних ознак є наявність великої кількості росіян, більшість з яких розселена на відносно компактній території східних областей. Не можна не враховувати існування на півдні України Автономної Республіки Крим, а також великої кількості російськомовного населення в містах України й особливо в Причорноморському, Донецькому та Придніпровському економічних регіонах.

Геополітичний фактор відіграє важливу роль у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Європи, Азії, країнами — членами СНД. Територія України використовується для транзитних перевезень, що забезпечує певні валютні надходження.

Господарство країни визначається як сукупність галузей виробництва та праці, історично сформований комплекс галузей виробництва країни, що взаємо­пов'язані між собою поділом праці, як історично сформована в певних територіальних межах система суспільного відтворення. Проте ці визначення не охоплюють усіх сторін розширеного відтворення господарства, усіх його складових.

Структура господарства регіону може бути галузевою, функціональною, територіальною й управлінською. Галузева структура відображає внутрішньорайонний суспільний поділ праці між галузями і виробництвами. Для її аналізу, поряд із системою традиційних показників, можна використовувати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції, для прогнозування — динамічну модель міжгалузевого балансу з елементами оптимізації. Функціональна структура галузей передбачає розчленування за їхніми функціями в міжрайонному й внутрішньорайонному суспільному поділі праці. Отже потрібно розрізняти міжрайонні й внутрішньорайонні функції галузей. Охоплювати всі функції галузей однією схемою, як це часто роблять, методологічно недоцільно, оскільки в ній змішуються різні ознаки. Необхідно застосовувати кілька схем групування галузей: за роллю в міжрайонному поділі, що передбачає використання коефіцієнтів спеціалізації з метою поділу на галузі спеціалізації і галузі, які доповнюють господарський комплекс регіону; за послідовністю стадій технологічного процесу — галузі і виробництва, які видобувають паливо, сировину й виробляють енергію; - за характером продукції, що виробляється, — галузі, які випускають напівфабрикати, а також товари загальнопромислового призначення й ті, що здійснюють випуск готових виробів. Територіальна структура господарства регіону відтворює внутрішні територіальні пропорції та особливості внутрішньорайонної територіальної організації виробництва або розселення.

Вона формується під впливом регіональної політики. Остання має відображення у формах різного територіального поєднання виробництв. Раціональна територіальна структура сприяє правильному розв'язанню таких важливих проблем, як спеціалізація і комплексний розвиток галузей окремої території, установлення доцільних територіальних пропорцій, міжгалузевих зв'язків, раціональне використання природних та економічних ресурсів, формування системи розселення, розвиток малих і середніх міст, стримування надмірного зростання великих міст тощо. Управлінська структура господарства передбачає керування галузевим, функціональним і територіальним розвитком продуктивних сил. Під керуванням, в основному, мається на увазі планування як система заходів, що враховує закономірності, тенденції соціального і науково-технічного прогресу, зміни структури і пропозицій, об'єктивні залежності та причинно-наслідкові зв'язки в суспільному господарстві. У більшості країн управлінська структура має триланкову систему, вершину якої утворюють центральні органи управління, яким підпорядковуються регіональні й локальні територіальні структури.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю «економіка регіону».

2. Розкрийте основні характеристики  стану й  перспектив розвитку економіки регіонів України.

3. Дайте визначення поняттю «територіальний поділ праці».

4. Обгрунтуйте різновиди територіального поділу праці, які виділив Ю. Саушкін.

5. Розкрийте   поняття   «структури   господарства   регіону», дайте характеристику її видів.