Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

О. В. Димченко, Н. М. Матвеева, С. М. Гайденко

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Навчальний посібник

Регіональна економіка - Димченко О В, Матвеева Н М, Гайденко С М

 

 

 

 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Харків ХНА МГ 2010

УДК 332.1(075) ББК 65.04я7 Д46

А в т о р и:

Димченко О. В. - кандидат економічних наук, доцент кафедри міської і регіональної економіки;

Матвеева Н. М. - кандидат економічних наук;

Гайденко С. М. - асистент кафедри міської і регіональної економіки

Р е ц е н з е н т и:

Голіков А.П. - доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України, зав .каф Міжнародних економічних відносин ХНУ ім. Каразина м.Харків Кизим М.О. - Науково-дослідний центр індустриальних проблемм розвитку НАН України, директор м. Харків

Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення №14/18-Г-66 від 10.01.09р.

Димченко О.В.

Д46

Регіональна   економіка:   навч.   посібник  /  ОЛВ Димченко, Н.М. Матвеева, С.М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва - Х.:

ХНАМГ, 2010, - 221 с.

ISBN 978-966-695-164-2

В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни «Регіональна економіка». Головна увага приділяється теоретичним питанням щодо сучасного стану регіональної економіки, а також висвітлюються питання щодо місцевих фінансів як головної складової регіональної економічної політики.

До практичної частини включено задачі та ситуаційні вправи, які мають широке застосування при вирішенні завдань регіонального значення.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей.

УДК 332.1(075) ББК 65.04я7

© Димченко О.В., Матвеева Н.М.,

Гайденко С.М., 2009 © Харківська національна академія ISBN 978-966-695-164-2 міського господарства, 2009