4.3. Показники рівня спеціалізації регіону

Без ініціативи регіонів неможливий ефективний розвиток господарства. Регіональна спеціалізація є внутрішньо регіональною, міжрегіональною та міжнародною. Галузі спеціалізації є профільні, які мають значну питому вагу в господарстві регіону та непрофільні, які мають незначну питому вагу. Основою визначення спеціалізації є ступінь участі регіону у територіальному поділ праці. Територіальний поділ праці є однією з форм суспільного поділу праці, яка нерозривно пов'язана з галузевою її формою. Поділ праці диференціює процес виробництва, визначає спеціалізацію, галузеву структуру. Для визначення спеціалізації регіонів держави використовують наступну систему показників:

- частка виробництва продукції галузей спеціалізації регіону у виробництві держави;

- коефіцієнт локалізації галузі на території регіону;

- коефіцієнт виробництва продукції на душу населення; Коефіцієнт локалізації (Кл) визначають за формулою

Кл = (Ор / Пр) / (Ос / Пс),

де Ор - показники галузі регіону (згідно з обсягом валової товарної продукції, чисельності робітників, вартості основних фондів);

Ос - аналогічний показник для галузі по країні в цілому;

Пр - загальний показник промисловості регіону (згідно з обсягом валової товарної продукції, чисельності робітників, вартості основних фондів); Пс - аналогічний показник для промисловості країни в цілому. При цьому ліва частина формули характеризує частку конкретної галузі в промисловому виробництві території, права - частку цієї ж галузі в промисловості країни в цілому. Коефіцієнт локалізації дорівнює одиниці в тому випадку, коли частка галузі у промисловості території і країни однакова. Це є ознакою рівномірного розвитку (територіальної концентрації) галузі в регіоні. Розглянемо це на прикладі. Питома вага харчової промисловості в Одеській області складає від загального обсягу промислового виробництва: згідно з обсягом валової продукції - 38%; за кількістю робітників - 16,6%, відповідно до вартості основних фондів - 12,1%. Аналогічно питома вага харчової промисловості України становить відповідно 18,1, 9,6 і 7,2%. Знайдемо значення коефіцієнтів локалізації харчової промисловості в Одеській області:

Кл (ВП) = 38 / 18,1 = 2,1, Кл (ЧР) = 16,6 / 9,6 = 1,73, Кл (ОФ) = 12,1 / 7,2 = 1,68. З цього прикладу видно, що всі величини коефіцієнтів локалізації є значущими   (Кл>1).   Таким   чином,   харчова   промисловість   є галуззю спеціалізації господарства Одеської області і її територіальна концентрація в області майже удвічі перевищує середній показник по країні.

Коефіцієнт душового виробництва визначають за формулою

Кд = (Ор / Пр) / (Нр / Нс),

де Ор - показники галузі регіону (згідно з обсягом валової товарної продукції, чисельністю робітників, вартістю основних фондів);

Ос - аналогічний показник для галузі по країні в цілому; Нр - населення регіону; Нс - населення країни.

Ліва частина формули характеризує частку конкретної галузі в промисловому виробництві території, права - питому вагу регіону в загальній чисельності населення країни. У випадку, коли Кд = 1, спостерігається рівномірний, пропорційний населенню розподіл даної галузі по регіонах. Коли Кд>1, якщо галузь сконцентрована в регіоні більше, ніж у середньому по країні і ця концентрація, тим більша, чим більший Кд.

Розглянемо ще приклад. Питома вага електроенергетики Вінницького регіону складає: за обсягом валової продукції - 4,2%; за кількістю робітників -2,9%, за вартістю основних фондів - 4,6%. Питома вага населення області в населенні країни дорівнює 3,7%. Таким чином, коефіцієнти душового виробництва складають:

Кд (ВП) = 4,2 / 3,7 = 1,14,

Кд (КР) = 2,9 / 3,7 = 0,78,

Кд (ОФ) = 4,6 / 3,7 = 1,24. Як бачимо з розрахунків, два з трьох коефіцієнтів перевищують одиницю, отже це спеціалізуюча галузь для регіону.

Коефіцієнт спеціалізації знаходять за формулою

Кс = (Ор / Пр) / (Пр / Пс),

де Ор - показники галузі регіону (згідно з обсягом валової товарної продукції, чисельністю робітників, вартістю основних фондів);

Пр - загальний показник промисловості регіону (згідно з обсягом валової товарної продукції, чисельністю робітників, вартістю основних фондів); Пс - аналогічний показник для промисловості країни в цілому. Як і в попередніх прикладах, ліва частина формули характеризує питому вагу конкретної галузі взагалі, обсяг валової товарної продукції, чисельність персоналу, основних фондів, права - питому вагу регіону взагалі по країні.

Таблиця 1 - Вихідні дані по регіонах А, В, С

 

\ Регіон

Галузь \

А                     В                        С              Разом по галузях

Обсяг валової товарної продукції, млн. у. о.

Чисельність персоналу, тис. чол.

Обсяг валової товарної продукції, млн. у. о.

Чисельність персоналу, тис. чол.

Обсяг валової товарної продукції, млн. у. о.

Чисельність персоналу, тис. чол.

Обсяг валової товарної продукції, млн. у. о.

Чисельність персоналу, тис. чол.

1. Легка промисловість

8*

3,*

9*

4 *

32*

13,*

?

?

2. Харчова промисловість

7*

3,*

5*

2,*

16*

7,*

?

?

3.Сільське господарство

8*

24,*

8*

21,*

4*

26,*

?

?

4. Чорна металургія

 

 

1**

4 *

 

 

?

?

5. Кольорова металургія

 

 

18*

15,*

 

 

?

?

6. Машино­будування і металообробка

5*

2,*

25*

12,*

10*

6,*

?

?

7. Будівництво

8*

3,*

18*

8,*

14*

7,*

?

?

8. Вугільна промисловість

1**

4 *

 

 

 

 

?

?

9. Транспорт і зв'язок

9*

4 *

19*

10,*

14*

9 *

?

?

10. Внутрішня торгівля

7**

1*

53*

11,*

61*

11,*

?

?

Чисельність населення, тис.чол.

110,3

120,5

98,7

329,5

Разом

? ?

? ?

? ?

? ?

* - замінити останньою цифрою залікової книжки (наприклад, 8* = 81); ** - замінити двома останніми цифрами залікової книжки (наприклад, 1** = 111).

Запитання для самоконтролю

1. Окресліть об'єкти класифікації регіонів.

2. Основні етапи методу побудови класифікації.

3. Розкрийте специфічні риси географічного поділу праці, які виникають під час розвитку науково-технічного прогресу.

4. Розкрийте зміст ТВК у аспекті регіонального розвитку.