Зміст

Вступ.......................................................................... 3

Розділ 1. Предмет і методи теорії систем та системного аналізу. 5

1. Системність світу.................................................... 5

2. Зміст предмета "Основи теорії систем і системного аналі­зу".......................................................................... 12

3. Цілі системного аналізу............................................ 13

Контрольні запитання................................................. 15

Розділ 2. Система та її властивості...................................... 16

1. Поняття системи..................................................... 16

2. Властивості систем.................................................. 16

3. Система і проблема.................................................. 21

Контрольні запитання.................................................. 23

Розділ 3. Класифікація систем............................................. 24

1. Принципи класифікації систем.................................... 24

2. Класи і підкласи систем............................................. 27

Класифікація систем за походженням.......................... 27

Класифікація за характером зв'язків з навколишнім середови­щем..................................................................... 29

Класифікація систем за складністю............................. 30

Класифікація за принципами поведінки....................... 31

Класифікація систем за ступенем організованості........... 32

Принцип ресурсної забезпеченості.............................. 34

Класифікація за характером цілей.............................. 35

Класифікація за описом змінних................................ 36

Класифікація за типом операторів системи................... 36

Класифікація за способом керування........................... 37

Контрольні запитання.................................................. 39

Розділ 4. Початкові кроки системного аналізу........................ 41

1. Формалізовані процедури й алгоритми системного аналізу. 41

2. Формування цілей аналізу, точки зору та контексту розгляду сис­теми......................................................................... 43

3. Опис системи на вербальному рівні.............................. 47

Історична форма опису системи................................. 47

Предметна форма опису системи................................ 48

Функціональна форма опису системи (функціональний ана­ліз)...................................................................... 51

Контрольні запитання.................................................. 52

Розділ 5. Моделювання у системному аналізі.......................... 54

1. Визначення моделі..................................................... 54

2. Цілі моделювання. Класифікація моделей за ціллю моделюван­ня............................................................................ 5б

3. Засоби побудови моделей. Класифікація моделей за матеріалом, з якого побудована модель............................................... 59

4. Mатеріалістичне й ідеалістичне розуміння світу............... б4

5. Властивості моделей................................................. б5

6. Умови реалізації властивостей моделі............................ б8

Контрольні запитання................................................... 71

Pозділ б. Mоделі систем...................................................... 73

1. Формальні й змістовні моделі...................................... 73

2. Mодель типу „Чорний ящик"....................................... 74

3. Mодель типу "Склад системи"..................................... 78

4. Mодель типу "Структура системи"............................... 82

5. Mодель "Структурна схема системи"............................ 8б

6. Динамічні моделі...................................................... 87

7. Mоделі зовнішнього середовища.................................. 89

Контрольні запитання.................................................. 91

Pозділ 7. Формалізовані процедури системного аналізу.............. 93

1. Aналіз та синтез у теорії пізнання і системному аналізі...... 93

2. Декомпозиція і агрегація............................................ 93

3. Процедура декомпозиції. Aлгоритм декомпозиції............ 94

4. Поняття фреймів...................................................... 95

5. Aгрегатування......................................................... 98

6. Форми агрегатів....................................................... 101

Контрольні запитання.................................................. 103

Pозділ 8. Застосування сучасної обчислювальної техніки при побудові

моделей системного аналізу................................................. 105

1. Огляд історії розвитку обчислювальної техніки............... 105

2. Операційна система комп'ютера................................. 108

3. Файлова система і робота з файлами............................ 109

4. Прикладні програми загального використання та системного ана­лізу......................................................................... 112

Контрольні запитання.................................................. 113

Pозділ 9. Функціональна модель системи.............................. 115

1. Задачі системного аналізу, що вирішуються за допомогою комп'ютерних технологій............................................. 115

2. Характеристики CASE технологій................................ 11б

3. Функціональна модель системи. Функціональні діаграми IDEF0...................................................................... 121

4. Побудова функціональної моделі системи (моделі IDEF0).. 127

5 Діаграма потоків даних (DFD діаграма)......................... 140

6. Діаграми опису послідовності процесів IDEF3 (Work Flow

Diagramming)............................................................ 144

Контрольні запитання................................................. 150

Розділ 10. Організація роботи по створенню функціональної моде­лі................................................................................ 152

1. Моделі життєвого циклу............................................ 152

2. Розробка функціональної моделі складних систем........... 155

3. Бланк діаграми....................................................... 158

4. Виконання синтаксичного аналізу діаграми................... 160

Контрольні запитання................................................. 161

Розділ 11. Функціонально-вартісний аналіз систем................... 163

1. Завдання функціонально-вартісного аналізу................... 163

2. Загальні положення виконання функціонально-вартісного аналізу на основі функціональної моделі системи......................... 164

3. Порядок виконання функціонально-вартісного аналізу за допомо­гою пакету програм Bpwin............................................ 166

4. Одержання звіту по функціонально-вартісному аналізу..... 170

5. Аналіз функціональної моделі.................................... 171

Контрольні запитання.................................................. 175

Розділ 12. Інформація і система. Інформаційні моделі систем...... 177

1. Поняття інформації. Роль інформації в системі............... 177

2. Вивчення інформаційної сторони системи. Інформаційні моделі системи................................................................... 182

3. Поняття інформаційної системи.................................. 183

4. Моделі даних типу сутність-зв'язок (ERD-моделі)........... 186

5. Логічна і фізична моделі даних................................... 197

6. Приклад створення логічної моделі даних..................... 198

7. Підсумки використання комп' ютерних методів у системному ана­лізі......................................................................... 205

Контрольні запитання................................................. 206

Розділ 13. Роль експерименту і вимірювань в системному аналі­зі................................................................................. 208

1. Значення експерименту в системному аналізі............... 208

2. Кваліметрія і кваліметричні шкали.............................. 211

3. Шкала найменувань................................................. 211

4. Порядкові (рангові) шкали......................................... 213

5. Шкала інтервалів..................................................... 215

6. Циклічна шкала....................................................... 216

7. Шкала відношень..................................................... 216

8. Абсолютна шкала..................................................... 217

9. Інші результати вимірювань. Розпливчастий опис............. 218

10. Імовірнісний опис................................................... 218

Контрольні запитання.................................................. 220

Розділ 14. Основні поняття теорії прийняття рішень. Метод парних по­рівнянь ......................................................................... 222

1. Основні поняття теорії прийняття рішення..................... 222

2. Вибір рішення за певним критерієм.............................. 224

3. Зведення багатокритеріальної задачі до задачі з одним критері­єм........................................................................... 224

4. Знаходження умовного максимуму............................... 225

5. Пошук альтернатив із заданими властивостями............... 226

6. Метод бінарних (парних) порівнянь. Шкала Сааті............ 226

7. Матриця бінарних порівнянь....................................... 228

Контрольні запитання................................................... 232

Розділ 15. Метод аналізу ієрархій........................................ 234

1. Поняття ієрархії...................................................... 234

2. Сутність методу аналізу ієрархій................................. 236

3. Порядок виконання МАІ, приклад використання для вирішення

проблеми.................................................................. 238

Контрольні запитання.................................................................. 252

Розділ 16. Неформалізовані методи системного аналізу................. 254

1. Формулювання проблеми........................................................ 254

2. Виявлення цілей........................................................................ 256

3. Формулювання критеріїв.......................................................... 261

4. Генерація альтернатив.............................................................. 263

5 Прийняття рішення.................................................................... 263

Контрольні запитання................................................................... 264

Тлумачний словник термінів. Основні поняття і визначення........ 266

Список літератури.............................................................................. 284

Зміст..................................................................................................... 287

Навчальне видання

Сорока Костянтин Олексійович Основи теорії систем і системного аналізу Сорока К О

Навчальний посібник

Редактор М.З. Аляб'єв

Коректор        З.І. Зайцева

План 2003, поз. 63

Підп. до друку 30.12.2003 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 7,8. Обл.-вид. арк. 19,0

Зам. №_ Тираж 500 прим. Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ 61002, Харків, вул. Революції 12.