Тлумачний словник термінів. Основні поняття і визначення

Абстрактні (ідеальні) системи - системи, створені нашим мис­ленням, продукти розумової діяльності.

Абстракція означає таку форму пізнання, в якій уявно виділяють суттєві властивості й зв'язки предмета і відокремлюють їх від інших випадкових, не суттєвих у даному аспекті властивостей і зв'язків.

Агностицизм - філософське вчення, що заперечує можливість пі­знання об'єктивного світу та досягнення істини на зразок: світ є річ у собі, яку неможливо пізнати. Відчуття - це відбиток, тіні навколишнього світу, ми можемо пізнавати тільки їх, але це ні в якій мірі, не навколиш­ній світ. У нашій свідомості він тільки відображується через відчуття.

Агрегат (від лат. аggrego -приєднання) - об'єднання частин, вуз­лів чи машин, які спільно виконують одну функцію.

Агрегація (агрегатування) - об'єднання декількох розрізнених елементів в одне ціле, встановлення бажаних відношень на заданій множині елементів.

Адаптивна активність - здатність системи пристосовуватись до умов навколишнього середовища, механізми, властиві системі для прис­тосовування до умов навколишнього середовища.

Адаптуюча активність - здатність системи змінювати навколишнє середовище, пристосовувати його до своїх потреб.

Адекватність (від лат. - відповідний, рівний, тотожній) - прави­льне відображення в моделі суттєвих зв' язків і відношень об' єкта моде­лювання.

Адекватність моделі - здатність моделі дати правильну відповідь на запитання відносно об' єкта моделювання. Адреса файла - шлях пошуку файла.

Алгоритм - певні правила, встановлений порядок виконання пев­них дій.

Алгоритмічність діяльності - виконання дій, що складаються з окремих кроків, виконуються у певній послідовності.

Альтернатива -напрямки можливої діяльності в момент прийнят­тя рішення.

Аналіз (грецьке analysis - розкладання, розчленування) -метод наукового дослідження, який полягає в уявному або реальному розчле­нуванні цілого на складові частини, вивчення цих частин.

Аналіз і синтез - діалектично протилежні процеси уявного або реального розчленування цілого на частини, об' єднання частин в однеціле. Діалектично протилежні тому, що один процес заперечує інший, але вони виступають разом і один без одного втрачають зміст.

Аналітичні моделі - моделі, призначені для вивчення систем тео­ретичними методами, засобами алгебри, математики.

Атрибут сутності - одна з характеристик чи властивостей сутнос­ті, наприклад, прізвище, рік народження, посада, тип тролейбуса і т.п.

Атрибути файла - ім'я файла (власне ім'я і розширення), адреса, а також розмір, дата створення і ознака файла.

Байт - кількість інформації, рівна 8 бітам.

Біт - найменша кількість інформації, що міститься в повідомленні про те, в якому з двох можливих станів знаходиться об' єкт.

Вектор глобальних пріоритетів - об'єднана оцінка ряду альтерна­тив за всіма показниками в числовому значенні.

Векторів локальних переваг - оцінка ряду альтернатив за одним показником.

Вибір - дія, що реалізує підпорядкованість всієї діяльності певній цілі або сукупності цілей.

Вибір за певним критерієм - метод вибору, при якому орієнту­ються тільки на один критерій.

Види ієрархій: домінантна повна ієрархія; домінантна неповна іє­рархія; холярхія.

Вимірювання - алгоритмічна дія, яка відповідно до деякого стану об'єкта ставить певне позначення, число, номер, назву або символ.

Випадковй індекс - індекс узгодженості, розрахований для мат­риці, елементи якої згенеровані випадковим методом (наприклад, гене­ратором випадкових чисел, розподілених за рівномірним законом).

Виходи системи - результат діяльності системи, те, що вона створює, у що перетворює вхідні величини відповідно до своїх функцій.

Відкрита система - система, яка активно обмінюється з навколи­шнім середовищем речовиною, енергією та інформацією.

Відносність класифікації - віднесення системи до тієї чи іншої групи залежно від точки зору; існування систем, які займають проміжне місце в даній класифікації.

Відношення узгодженості дорівнює відношенню індексу узго­дженості до випадкового індексу.

Відображення - притаманна всім об'єктам органічної та неорга­нічної природи властивість, яка виявляється у тому, що стан одного об' єкта знаходиться залежно від стану іншого об' єкта.

Відповідальність за вибір - може бути індивідуальною чи групо -

вою.

Внутрішні дуги - дуги, що зв'язують блоки робіт між собою від­повідно до логіки функціонування системи.

Входи системи - це те, що система використовує для своєї діяль­ності, з чим вона працює і що перетворює.

Генетичне дослідження (генетичний опис) - вивчення походжен­ня системи, процесів її формування, розвитку.

Геоінформаційні технології - інтегровані комп'ютерні технології аналізу процесів на певних територіях, засновані на одночасному вико­ристанні географічної та предметної інформації, що зберігається у базах даних.

Гетерогенність - неоднорідність складу, те, що система склада­ється з різних частин.

Глибина декомпозиції - визначається кількістю рівнів декомпо-зиції, ступенем деталізації системи.

Глобальні проблеми - проблеми, що мають загальнопланетний, загальнолюдський характер.

Головна процедура системного аналізу - побудова узагальнених моделей.

Головна процедура системного аналізу - побудова моделей сис­тем, вивчення систем за допомогою цих моделей.

Гомоморфна модель - коли відповідність моделі та об'єкта одно­значна лише в одному з аспектів.

Граф О - деяка сукупність пар елементів вершин і ребер. Верши­ни зображують у вигляді точки, ребра - лініями.

Декомпозиція проблеми аналіз складових проблеми, в результаті якого одержується ієрархічне представлення проблеми.

Декомпозиція в системному аналізі відповідає аналізу в теорії пі­знання. Вона полягає в розбитті системи на підсистеми, задачі на підза-дачі, цілей на підцілі.

Дерево - граф, у якого відсутні цикли.

Дерево вузлів функціональної моделі - структура функцій та під-функцій системи, зображена у вигляді ієрархічної моделі

Деревовидна структура - ієрархічна структура, в якій відсутні

цикли.

Динаміка розвитку - відображає розвиток системи.

Динамічні моделі - моделі, що зображають динаміку, рух, розви­ток, функціонування системи.

Динамічні сигнали - матеріальні об'єкти, носії інформації, які змінюються у часі і можуть поширюватись у просторі. Як динамічні сигнали використовуються динамічні властивості силових полів, як-от звукового, електромагнітного.

Діаграма DFD (Data Flow Diagramming) - функціональна діагра­ма потоків даних системи.

Діаграма IDEF3 - діаграма опису послідовності процесів (Work Flow Diagramming), описує логіку роботи системи і взаємодію потоків у системі.

Діаграма декомпозиції - діаграма, на якій робота розбита на су­купність більш елементарних робіт, операцій.

Домінантний порядок - розміщення функціональних блоків звер­ху - вниз, зліва - направо. У верхньому лівому куті розміщується блок функції (роботи), яку вважають найбільш пріоритетною, нижче і праві­ше знаходяться блоки менш пріоритетних функцій.

Допоміжні ІС - це системи, призначені для підтримки прийняття рішення.

Друге начало термодинаміки - закон, згідно з яким у закритих системах ентропія може тільки зростати.

Екземпляр сутності - один з об'єктів, кожен з яких відрізняється від іншого певними атрибутами.

Екстраполяція - перенесення положень деякої формальної систе­ми на певну змістовну систему.

Елемент - відносно самостійна частина системи, що на даному рівні аналізу розглядається як одне ціле зі своєю поведінкою, направле­ною на реалізацію властивої цьому елементу функції.

Елементи діаграми опису послідовності процесів IDEF3 - роботи, дуги, перехрестя, об' єкти звертання.

Емерджентність - властивість агрегату, яка полягає в тому, що його властивості не зводяться до властивостей складових частин, а з'являються нові, характерні тільки для даного об'єднання (emergence англ. - несподіване виникнення).

Ентропія - характеристика, яка показує ступінь безпорядку сис­теми, її невпорядкованість, хаотичність.

Ентропія в теорії інформації виявляє невизначеність, брак інфор­мації.

Єдність світу - поняття, що пояснює світ як одне ціле, що має одну першооснову і підпорядковане одним законам.

Завершеність декомпозиції - визначається компромісом вимог простоти і повноти створеної моделі.

Закрита система - система, в якій обмін речовиною, енергією та інформацією з середовищем обмежений або відсутній.

Залежні сутності - сутності, що залежать від інших. Для залеж­них сутностей визначається батьківська і дочірня сутність.

Засоби розробки програм роботи з базами даних - мови програ­мування, а також засоби створення моделей даних і їх подальшого ви­користання, серед яких знаходяться і програмні засоби CASE - техноло­гій.

Зв'язаний граф - граф, в якому для всяких двох різних вершин існує послідовний ланцюг вершин і ребер, що їх з' єднує.

Зважений граф - граф, в якому всім ребрам ставиться у відповід­ність певне число.

Зведення багатокритеріальної задачі до задачі з одним критерієм -_ряд методів спрощення задачі вибору. Найбільш часто вводять один загальний критерій, в який входять всі показники з певними ваговими коефіцієнтами.

Зворотній зв'язок - подача вихідної величини на вхід.

Зв'язки між сутностями - логічні відношенням між сутностями.

Злиття дуг - з'єднання дуг. Дуга, що утворилася, містить усі об' єкти дуг, які зливаються.

Змістовні моделі - моделі, наповнені поняттями даної предметної області. Їх будують на основі формальних моделей.

Змішані системи - системи, створені людиною, в яких важливе значення мають природні утворення.

Знаходження множини Парето - повністю формалізований метод багатокритеріального вибору, при якому шляхом попарного порівняння відкидаються альтернативи, гірші за критеріями, які піддаються порів­нянню. Кращі альтернативи створюють множину Парето.

Зовнішнє функціонування - способи пристосування системи для існування в оточуючому середовищі, адаптивна і адаптуюча активності системи.

Зовнішні сутності (External Reference) - зображують об'єкти, які є джерелами вхідних даних і приймачами вихідних даних, але не входять до складу системи.

Зовнішній ключ (FK) - ключ сутності, який дозволяє відшукати екземпляр сутності, що відповідає зв'язку з екземпляром іншої сутністі.

Зовнішня пам'ять - вінчестер та запам'ятовуючі пристрої на гну­чких та оптичних дисках

Ідеалізм - напрямок філософії, в якому первинним вважають дух, свідомість, мислення, а матерію, природу - вторинним продуктом сві­домості.

Ідеалістична точка зору - первинним є дух, свідомість, мислення, а матерія, природа - вторинний продукт свідомості.

Ідеальні моделі - моделі, що являють собою ідеальні конструкції, побудовані засобами мислення, свідомості.

Ієрархічні структури - структури, в яких елементи розміщені на різних рівнях, причому елементи і-го рівня підпорядковані елементам і -1 рівня, а елементи і+1 рівня підпорядковані елементам і рівня.

Ієрархія чи ієрархічний описом - такий опис, в якому окремі об' єкти (елементи) згруповані у незалежні групи, а між групами об'єктів установлюється зв'язок такого порядку, що об'єкти і - ї групи впливають на об'єкти і-1 групи і знаходяться під впливом об'єктів і+1 групи. Групи об'єктів розміщують одну над одною.

Ізоморфна модель - це коли існує взаємнооднозначна відповід­ність між елементами і зв' язками моделі та об' єкта.

Ім'я файлу - унікальне найменування файла, яке має дві частини: власне ім'я і розширення. Власне ім'я є найменуванням файла, розши­рення визначає його тип. Найменування файлу та розширення розділя­ються крапкою.

Іманентний елемент - властивий даній системі елемент, що відіг­рає у ній суттєву роль.

Імена дуг - імена, присвоєні дугам у місцях встановлених міток, скорочено позначають предмети, що відповідають дугам.

Імітаційна модель - це модель, що відтворює роботу системи і служить для вивчення поведінки системи в процесі її функціонування.

Імовірнісний опис - опис величини певною ймовірністю чи зако­ном розподілу.

Індекс узгодженості - показник узгодженості матриці парних по­рівнянь.

Інтегрованість - об'єднання властивостей окремих елементів, що виступають разом у новій якості.

Інтерпретація (від лат. interpretatio - пояснення, тлумачення) - ви­значається як сукупність значень (змісту), які певним чином надаються елементам деякої системи, теорії чи моделі.

Інтерфейс - пристрій чи засіб, що служить для узгодження двох систем (англійською мовою - це те, що стоїть між обличчями).

Інтерфейсні дуги (Arrow) — на діаграмах декомпозиції встанов­люють зв'язки між окремими функціональними блоками (роботами). Відповідають об' єктам, що передаються від блока однієї роботи до ін­шої.

Інтуїтивні моделі - це моделі, які будуються на вербальному (описовому) рівні. Вони мають характер гіпотез, розуміння загальних характеристик розвитку об' єктів.

Інформаційні системи - сукупність апаратних та програмних за­собів, що використовуються для вирішення конкретного прикладного завдання, зв' язаного з переробкою та використанням інформації .

Інформаційно-довідкові ІС - системи інформаційного обслугову­вання певного кола спеціалістів.

Кваліметричні шкали - шкала найменувань; порядкова або ранго­ва шкала; шкала інтервалів; шкала відношень; абсолютна шкала.

Кардинальна узгодженість - умова повної узгодженості матриці порівнянь.

Каскадна модель життєвого циклу - система проходить послідов­но етап зародження, розвитку, старіння і відмирання. Системи перехо­дять з одного етапу в інший після повного завершення попереднього етапу.

Кваліметрія - наука, що вивчає властивості вимірювань. Керуючі ІС - інформаційні системи, що виконують функції керу­вання.

Кеш-пам'ять - надшвидка пам'ять, що знаходиться у проміжку між оперативною пам'яттю і мікропроцесором. Служить для забезпе­чення швидкодії мікропроцесора, оскільки оперативна пам' ять не до­зволяє мікропроцесору працювати з максимальною швидкістю.

Кібернетика - у визначенні А.М.Колмогорова, наука, яка вивчає системи будь-якої природи, здатні приймати, зберігати і переробляти інформацію і використовувати її для керування та регулювання.

Кілобайт - величина інформації, що дорівнює 210 (1024 ) байт.

Кільцева структура - лінійна структура, в якої крайні вершини зв' язані між собою.

Клас приналежності зв'язку - визначає, обов'язковим чи ні є зв' язок.

Клієнтські програми - в якості їх можуть використовуватись пов­нофункціональні СКБД, електронні таблиці, текстові редактори, про­грами електронної пошти, пошукові системи і т. п.

Ключ сутності чи ключовий атрибут - є атрибут або сукупність атрибутів, що використовуються для однозначної ідентифікації екземп­ляра сутності.

Ключ сутності простий - ключ, що складається з одного атрибу­та.

Ключ сутності складний - ключ, що складається з декількох ат­рибутів.

Контекстна діаграма - початкова діаграма моделі, що характери­зує функції системи взагалі (без деталізації) і зв'язки системи з навко­лишнім середовищем.

Контекст розгляду системи - оточення, в якому розглядається си­стема.

Конфігуратор - мінімальна сукупність мов чи сторін опису сис­теми, достатніх для повного знання системи відповідно до цілей дослі­дження.

Координаційні зв'язки - зв'язки між елементами, що знаходяться на одному ієрархічному рівні.

Кореневий каталог - самий перший каталог на диску.

Критерій вибору - умова, яка дозволяє з множини альтернатив відібрати альтернативи, що якнайкраще відповідають заданій цілі.

Критерій переваг - це правило, згідно з яким альтернативі став­лять у відповідність певну величину переваги над іншими альтернати­вами.

Лінійна структура - структура, в якій кожна вершина зв'язана тільки з двома іншими вершинами і є дві крайні вершини.

Логічна модель даних - модель даних зображена в найбільш за­гальній формі, в якій встановлено логічні зв' язки між даними.

Математична модель - модель, яка містить виділені в системі кі­лькісні властивості і встановлені співвідношення між ними.

Матеріалістична точка зору - світ матеріальний, матерія існує не­залежно від нашої свідомості. Матерія первинна, нічим не створена, існує вічно. Свідомість, мислення - це властивість матерії.

Матеріальні моделі - матеріальні об'єкти, які в певному відно­шенні заміняють об' єкт моделювання.

Матеріальні системи - це системи, утворені засобами матеріаль­ного світу.

Матриця бінарних порівнянь - матриця, складена на основі попа-рних порівнянь альтернатив.

Метасистема - велика зовнішня система, до складу якої входить дана система.

Метод аналізу ієрархій (МАІ) - сучасна інформаційна технологія, яка використовується для аналізу й вирішення складних проблем. Це формалізована систематична процедура ієрархічного представлення проблеми, подальшої обробки послідовності суджень і одержання кін­цевого результату, вираженого числами.

Метод бінарних (чи парних) порівнянь - порівнюють попарно дві альтернативи між собою і віддають перевагу тій чи іншій.

Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Interna­tional Institute for Applied Systems Analysis -IIASA) - створений в 1972 році. Ціллю досліджень, що виконуються в інституті, є розробка методів прогнозування і оцінки соціальних та інших аспектів науково-технічного прогресу.

Міра інформації - може визначатися двояко, з одного боку неза­лежно від її змісту в "бітах", а з другого - як міра зміни ентропії систе­ми.

Множина альтернатив - сукупність усіх можливих напрямків ді­яльності.

Мова опису систем в SADT технологіях - певна графічна мова зі строгими правилами.

Матриця суміжності - математичний об'єкт, зображений у вигля­ді прямокутної матриці, елементи якої встановлюють за певними прави­лами зв' язки й відношення між складовими частинами системи.

Моделі життєвого циклу: каскадна модель, спіральна модель.

Моделювання - непрямий, опосередкований метод наукового до­слідження об' єктів пізнання, безпосереднє вивчення яких з певних при­чин неможливе, недоцільне чи ускладнене, шляхом дослідження моделі.

Модель - М є моделлю О, якщо за допомогою М можна одержати відповідь відносно О з точністю до Є .

Модель - матеріальна, знакова або уявна система, що відтворює, імітує чи відображає принципи внутрішньої організації, функціонуван­ня, ознаки, характеристики об' єкта дослідження, безпосереднє вивчення якого неможливе, ускладнене чи недоцільне.

Модель - спеціально створений для зручності дослідження об' єкт, який має потрібний ступінь подібності до об' єкта, що моделю­ється, адекватний цілям дослідження, створений суб' єктом чи особою, яка приймає рішення відносно досліджуваної системи.

Модель -деякий матеріальний чи уявний об'єкт, який за певних умов заміняє оригінал і може використовуватися для вирішення про­блеми відносно об' єкта оригінала.

"Модель" моделі - складається з об'єкта моделювання, моделі та суб' єкта моделювання, які розміщені в зовнішньому середовищі.

Модель даних, заснована на ключах - описує логічну структуру даних, включає описи всіх сутностей, їх ключів і зв' язків між сутностя-ми.

Модель сутність-зв'язок (ER Diagramming ER абревіатура слів Essence - сутність, Relation - зв' язок, відношення) - це логічна модель, в якій дані зображуються як сутності й логічні зв' язки між ними.

Модель типу "Склад системи" - прямокутник, який обмежує гра­ниці системи, всередині якого зображені складові частини підсистеми та елементи.

Модель типу "Структурна схема" - сукупність трьох типів моде­лей, а саме: "Чорний ящик", "Склад системи" й "Структура системи.

Модель типу "Чорний ящик" - прямокутник, який обмежує гра­ниці системи, в якого виділено й показано вхідні й вихідні величини.

Морфологічний аналіз - предметна форма опису системи.

Направлений граф - граф, ребра якого мають напрямок, (зобра­жуються стрілками).

Наслідки вибору - це сукупність результатів, що реалізуються пі­сля вибору. Вони можуть бути: точно відомими, мати ймовірний харак­тер, мати неоднозначний результат, що не допускає поняття ймовірнос­ті.

Наукові поняття - найбільш чіткі, конкретизовані визначення предметів, відношень між ними, які використовує певна наукова дисци­пліна.

Незв'язані граничні дуги - граничні дуги, перенесені на діаграму декомпозиції і не підведені до блоків.

Ненаправлений граф - граф, в якому напрямок ребер не відіграє ролі або його неможливо визначити.

Нормалізація логічної моделі - процес редагування сутностей та їх атрибутів з метою задоволення вимог до бажаної структурної органі­зації даних.

Нормальна форма друга - сутність знаходиться в другій нормаль­ній формі (2НФ) тоді, коли вона знаходиться в 1НФ і всі неключові ат­рибути функціонально повністю залежать від первинного ключа.

Нормальна форма перша - сутність знаходиться в першій норма­льній формі (1 НФ) тоді, коли всі атрибути сутності є атомарними (прос­тими) і немає груп атрибутів, що повторюються.

Нормальна форма третя - сутність знаходиться в 3НФ, якщо вона знаходиться в 2НФ і ніякий неключовий атрибут не залежить від іншого неключового атрибута.

Об'єкт затрат - причина, ціль, для якої виконується робота, як правило, основний результат роботи, виріб, готовий продукт.

Об'єкти звертання - це об'єкти, які несуть додаткову інформацію виконання робіт або містять дані, які не можна зв'язати з роботою.

Об'єктивні цілі - стан ідеального майбутнього, до якого прагне система в своєму життєвому циклі.

Обмеженість моделей - зумовлена обмеженістю ресурсів (матері­альних, енергетичних, інформаційних, часових), які ми використовуємо для створення моделей.

Оперативна пам'ять - в ній зберігаються команди, які повинен виконувати мікропроцесор.

Оператор класифікації - має такий вигляд: ЯКЩО <умова, озна­ка, сукупність, умова > ТО ВІДНЕСТИ ДО <ім'я класу>.

Операційна система - пакет програм, що забезпечують роботу всіх компонентів комп'ютера і взаємодію (інтерфейс) його з користува­чем.

Опосередкована подібність - подібність моделі до об'єкта, засно­вана на єдності законів природи, на існуючій у природі аналогії між різ­ними явищами.

Остов графа О - дерево, яке входить в усі вершини графа О.

Перехрестя - позначають злиття чи розгалуження дуг на ГОБРЗ -діаграмі, відображають логічні умови, що визначають подальше вико­нання робіт.

Перехрестя асинхронні - вимагають виконання усіх робіт, але не обов' язково одночасного.

Перехрестя синхронні - вимагають одночасного виконання робіт.

Підграф - підграфом графа О називають граф, всі вершини й ре­бра якого знаходяться серед вершин і ребер графа О.

Підмножина вибраних альтернатив - це ті альтернативи з мно­жини альтернатив, що задовольняють критерію вибору.

Пізнавальні моделі - моделі, які є формою організації та предста­влення знань, засобом одержання нових знань і їх об' єднання з відоми­ми.

Повідомлення - це передача певної інформації за допомогою си­гналу.

Повна адреса файлу - послідовні імена каталогів (папок), у яких розміщено файл, починаючи з імені диска, самого першого каталогу на диску (кореневого) до файла.

Повна атрибутивна модель - найбільш повна модель, яка дає пов­ну інформацію про структуру даних, включає всі сутності, ключі, атри­бути сутностей, зв' язки між сутностями.

Повнота декомпозиції - визначається здатністю моделі відповісти на поставлені запитання, повнотою формальної моделі, взятої за основу.

Повнота розгляду системи - полягає у всебічному розгляді сис­теми, у використанні усіх потрібних та корисних моделей.

Повнофункціональні СКБД - забезпечують повний цикл робіт з базами даних: створення структури даних, розміщення даних, доступ до даних, їх зміну, розробку програм обробки даних, розробку інтерфейсів користувача.

Позначення діаграм декомпозиції - контекстна діаграма познача­ється А-0; декомпозиція контекстної діаграми - А0; діаграми другого рівня декомпозиції - А1, А2, АЗ, діаграми третього рівня декомпозиції -літерою А з подвійними цифрами А11, А12, А13,... для наступних рівнів додається ще одна цифра і т.д.

Порядкова (рангова) шкала - відноситься до слабких шкал, вини­кає, коли з'являється можливість порівнювати об'єкти за будь-якою ознакою в розумінні більше - менше, краще - гірше, об'єкти можна ро­змістити в порядку збільшення чи зменшення якої-небудь ознаки.

Порядкова узгодженість полягає в тому, що елементи матриці парних переваг повинні несуперечливо відображати співвідношення з третьою альтернативою.

Постійна пам'ять - призначена для розміщення і зберігання інфо­рмації, необхідної для початку роботи комп'ютера після його ввімкнен­ня.

Потоки даних - матеріальні потоки та інформаційні потоки в сис­темі.

Поточна адреса файла - адреса, записана відносно робочого ката­логу.

Правильність моделі - загальне поняття означає, що модель пов­ністю відповідає дійсності. Судити про правильність моделі ми не зав­жди можемо і користуємось більш вузьким поняттям, а саме поняттям адекватності.

Прагматичні моделі - моделі, що є засобом регулювання практи­чної діяльності, служать для певних практичних цілей, є стандартами, зразками, законом тощо.

Практичне значення системного аналізу - полягає у тому, що він є методологією і практикою цілеспрямованого перетворення як самої лю­дини, так і навколишнього світу.

Призначення операційної системи - забезпечити роботу усіх складових частин комп' ютера, забезпечити діалог комп' ютера з корис­тувачем.

Прикладні програми - програми, що служать для вирішення пев­них завдань.

Принцип "суттєвості" - у модель включають тільки компоненти, суттєві по відношенню до цілей аналізу.

Принцип багатомірності - вивчення різних характеристик систем, опис систем сукупністю характеристик.

Принцип багатоплановості - вивчення системи як самостійної одиниці з різних сторін.

Принцип вибору рішення - система, що має змогу вибирати одну із декількох альтернатив своєї роботи чи поведінки.

Принцип динамічності - розгляд системи в рухові й розвитку.

Принцип ієрархічності - розгляд системи як складної структури з різними рівнями, між якими встановлюються певні зв' язки.

Принцип цілісності побудови моделі - полягає в тому, що модель повинна відображати систему повністю з урахуванням усіх її функцій.

Природні системи - природні утворення, існуючі незалежно від людини.

Проблема - складне теоретичне або практичне завдання, яке ви­магає свого вирішення, але наявних в даній системі засобів його_вирі-шення недостатньо.

Прогностичний опис (дослідження, аналіз) - розгляд перспектив майбутнього розвитку системи, її можливих станів.

Простота декомпозиційної моделі - оцінюється розмірами дерева декомпозиції в глибину і ширину.

Процес нормалізації - полягає в послідовному приведенні струк­тури даних до якомога вищої нормальної форми.

Пряме співвідношення подібності - матеріальні моделі, створені такими ж, як об'єкти моделювання, подібними до них.

Реляційна модель даних - модель, в якій дані записують в окремі таблиці, а між цими таблицями встановлюються певні зв' язки.

Роботи (Activity) - елементи функціональних діаграм, що озна­чають певні роботи, функції, завдання. Зображаються прямокутниками.

Роботи в DFD діаграмах - зображають функції перетворення да­них в системі, в тому числі матеріальних об' єктів і інформації.

Робочий каталог - каталог, в якому знаходиться файл, з яким у даний момент часу працює система.

Робочий стіл - головне вікно, з якого розпочинається робота на комп' ютері.

Розгалуження дуг - розчеплення дуги на декілька дуг. Дугам піс­ля розчеплення відповідають всі, або частина об' єктів дуги до розгалу­ження.

Розмір файла - кількість інформацій в байтах, що міститься у

файлі.

Розпливчастий опис - виникає у випадках, коли неможливо чітко розрізнити два стани, не можна сказати, об'єкт знаходиться в стані А чи В (відноситься до класу А чи В).

Рушійні сили затрат - характеристики входів, керування та ме­ханізмів роботи, що впливають на те, як виконується робота, скільки вона триває.

Семантичні моделі - знакові моделі, в яких встановлено певні знаки й співвідношення між ними і які записуються і зберігаються у вигляді сукупності знаків.

Сервери баз даних - це програми, призначені для обробки даних, пошуку в них, тобто для керування базами даних, розміщеними на комп' ютерах-серверах.

Середовище опосередненої дії - системи, безпосередньо з якими дана система не взаємодіє, але вони через існуючі зв' язки впливають на функціонування системи.

Середовище прямої дії - навколишні системи, з якими безпосере­дньо взаємодіє система.

Сигнал -матеріальний носій інформації, стан якого містить певні відомості, засіб передачі інформації в просторі та часі.

Сильні шкали - шкала інтервалів; шкала відношень; абсолютна

шкала.

Синтез (грецьке synthesis - з'єднання, складання) - метод ви­вчення предмета в цілісності, єдності й взаємозв'язку його частин. Це з' єднання (уявне чи реальне) різних об' єктів, елементів в одне ціле (сис­тему).

Система -множина елементів, що знаходяться в певних співвід­ношеннях і зв' язках один з одним, взаємодіють між собою, утворюють певну цілісність, і як ціле взаємодіють із навколишнім середовищем.

Системи, здатні обирати ціль і прагнути до неї, - це системи, що самостійно вибирають ціль і прагнуть до неї.

Системи, призначені для певної цілі, - це системи, які мають пев­ну ціль свого існування, створені для певної цілі та функціонують зав­жди так, щоб виконати цю ціль.

Системний підхід - напрямок дослідження, вивчення світу, в ос­нові якого лежить розгляд об' єктів як системи.

Системність - загальна властивість навколишнього світу, яка по­лягає в об' єктивно існуючій єдності світу, його структурованості та вза-ємозв' язку.

Системність пізнання - наші знання про світ являють собою взає-мозв' язану систему відомостей, уявлень і моделей навколишнього світу.

Сітьова структура - різновид ієрархічної структури, в якій мож­ливі зв' язки через декілька рівнів і допускається наявність циклів.

СКБД - система керування базами даних.

Співвідношення правильного і неправильного в моделі. - крім іс­тинного, правильного, в моделі завжди є дещо неправильне, дещо таке, що не відповідає об' єкту моделювання. Співвідношення правильного і неправильного по-різному виявляється у пізнавальних та прагматичних моделях.

Спіральна модель життєвого циклу - система проходить послідо­вно етапи зародження, розвитку, відмирання, ці етапи багаторазово по­вторюються, розвиток здійснюється по спіралі.

Спрощеність моделі - випливає з її обмеженості, раз модель ство­рена обмеженими засобами, то вона повинна бути спрощена.

Стабільна модель - модель, що проходить цикл автор - читач без

зміни.

Статичний сигнал - матеріальні об'єкти, носії інформації, стан яких можна задати і після цього він залишається незмінним протягом довгого проміжку часу. Статичні сигнали використовують для збере­ження інформації, як носії незмінної інформації.

Статті затрат - стандартизовані, узаконені напрямки видатків.

Структура (різновид агрегату) - сукупність певним чином об'єднаних елементів. Весь навколишній світ - сукупність різноманіт­них структур.

Структура системи - сукупність необхідних і достатніх для дося­гнення цілі системи відношень і зв' язків між елементами.

Структурний аналіз - виявлення зв'язків між складовими части­нами системи.

Структурованість - складність будови систем, їх дискретність та упорядкованість.

Ступінь зв'язку (потужність зв'язку) - може бути один до одного (1:1), один до багатьох (1:М, чи 1:да), багато до одного (М:1, чи <»:1),

багато до багатьох (М:М, чи

Ступінь організованості системи - визначається тим, наскільки властивості системи відрізняються від властивостей її складових частин, емерджентністю.

Ступінь складності системи - на скількох структурних рівнях ро­зміщені складові частини системи.

Ступінь узгодженості цілей зумовлює: кооперативний вибір, ви­бір у конфліктній ситуації або проміжні ситуації.

Суб'єктивна ціль - ціль, поставлена суб'єктом, який створив сис­тему.

Субординаційні зв'язки - зв'язки між елементами, розміщеними на різних ієрархічних рівнях.

Субстрактний аналіз - виявлення елементного складу системи. Сутність - об'єкт, що має важливе значення в певній предметній

галузі.

Сховища даних - служать для опису даних, що тимчасово не ви­користовуються, знаходяться в незмінному, нерухомому стані, зберіга­ються деякий час.

Теорія систем - область наукового знання про навколишній світ, сукупність систем різної складності та різного рівня, що взаємодіють між собою.

Теплова смерть - процес зростання ентропії, який призводить до старіння, розпаду, загибелі замкнутих систем. Замкнуті системи праг­нуть до дифузного, невпорядкованого стану, в якому зникає будь-яка структурованість, направлений обмін речовиною, енергією.

Тип зв'язку між залежними сутностями - може бути ідентифіку­ючим чи не ідентифікуючим.

Типи моделей даних -ієрархічна, сіткова, реляційна, постреляцій-на, багатомірна, об'єктно - орієнтована, квадратомічна.

Типи перехресть - синхронні й асинхронні.

Типи функціональних моделей - ІББЕО, БЕТ), ГОБЕЗ.

Типи зв'язків між функціональними блоками - керування, вхід -вихід, зворотній зв' язок по керуванню, зворотній зв' язок по входу, ви­хід - механізм.

Точка зору - визначається особою, з погляду якої розглядається система.

Трансцендентні системи - системи, що знаходяться поза нашою свідомістю.

Тунелювання - умовне позначення дуг без безпосереднього нане­сення їх на діаграму. Використовується для спрощення читання діаграм.

Умова достатності - полягає в тому, що дана глибина розгляду достатня для вирішення поставленої цілі моделювання.

Умова необхідності - полягає у тому, що в модель включають тільки елементи, необхідні для виконання системою своїх функцій. Во­на дозволяє виявити суттєві елементи й відділити їх від несуттєвих.

Умовна подібність - використовується там, де не можна встано­вити ні прямої подібності, ні опосередкованої. Тут подібність встанов­люють на основі певних правил, домовленостей.

Умовний екстремум - метод вирішення задачі вибору, коли шу­кають екстремум за головним критерієм, пізніше за іншими критеріями за умови, що головний критерій змінюється незначно.

Універсальні проблеми - проблеми локальних систем чи мікроси-стем, такі як, наприклад, проблеми розвитку міст, великих підприємств, окремих галузей промисловості тощо.

Універсальність мови, як засобу побудови моделей - полягає в тому, що мова допускає застосування ієрархічної побудови моделей, а саме: слово, речення, текст.

Файл - це іменована область на носії інформації.

Файлова система - програми, що забезпечують розміщення інфо­рмації на носіях у вигляді файлів і роботу з нею.

Фізична модель даних -модель даних, реалізована у вигляді опи­су бази даних.

Формальна модель "Структурна схема" - включає в себе елемен­ти системи, зображені точками і зв' язки між ними, зображені лініями, або лініями зі стрілками. Як елементи моделі "Структурна схема" розг­лядають усі складові частини системи.

Формальні моделі - моделі, подані у формальному, описовому вигляді, в який входять головні ознаки, за якими дана модель суттєво відрізняється від інших.

Формальні моделі - це окремі типи моделей, подані у формаль­ному,

Фрейми - повні формальні моделі систем.

Функціональна декомпозиція - процес розбиття функції системи (підсистеми) на підфункції, в результаті якого одержується ієрархічна структура функцій системи .

Функціональна модель - модель, призначена для аналізу функці­онування технічних та організаційних систем, відображає процеси в системі, взаємодію її частин у процесі функціонування.

Функціональний блок - елемент функціональної моделі, яким ви­ступає окрема функція (робота, ціль чи завдання) системи.

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - розрахунок затрат сис­теми з урахуванням її функцій.

Характеристики комп'ютера - швидкодія (тактова частота), роз-рядність, об' єм оперативної пам' яті і об' єм пам' яті вінчестера. У сучас­них комп'ютерів середнього класу тактова частота - порядку 1700 МГц, розрядність - 128, об'єм оперативної пам'яті - 128 - 256 Мбайт, об'єм вінчестера - 40 - 80 Гбайт.

Центри затрат - можна трактувати як статті затрат, тобто затрати на конкретні узаконені цілі.

Цикл (характеристика графа) - всяка замкнута послідовність вер­шин та ребер.

Цикл автор-читач - аналіз моделі експертом (читачем), внесення поправок розробником (автором).

Цілісність - об'єднання частин, яке по відношенню до навколиш­нього оточення виступає як одне ціле.

Шкала відношень - величину можна вимірювати в числових зна­ченнях, які відповідають аксіомам адитивності, існує нульове значення величини.

Шкала інтервалів - шкала, в якій зафіксовані величини інтерва­лів, але величина, що відповідає початку шкали, є умовною, наприклад, шкала літочислення.

Шкала найменувань - відносять до слабких шкал, виникає, коли порівняти об'єкти ми можемо тільки таким чином, що відносимо до певного класу еквівалентності (присвоюємо їм певні найменування).

Шкала Сааті - 9 бальна шкала, за якою виконують оцінку переваг однієї альтернативи над іншою.

Шкала часткового порядку - виникає, коли з усієї множини об' єктів є деякі пари, які неможливо порівняти між собою, а інші мож­на.

Штучні системи - системи, створені людиною.

Якісна визначеність - сукупність елементів, яка має свої якісні ознаки, характерні тільки для даної системи й відсутні в інших систе­мах.

CASE - технології - комп'ютерні засоби проектування інформа­ційних систем (Computer-Aided Software System Engineering).

CMOS пам'ять - окремий блок пам'яті, що живиться від акумуля­тора і зберігає основні дані комп' ютера та файлової системи вінчестера.

FEO-діаграми - окремі діаграми, що служать тільки для ілюстра­ції, для експозиції.

ICOM коди - скорочене позначення дуг залежно від їх функцій: I - Input (вхід), C - Command (керування), O - Output (вихід), M -Mechanism (механізм).

SADT методологія - методологія структурного аналізу та проек­тування (Structured Analysis and Design Technique).