5. Прийняття рішення

Кульмінаційним моментом системного аналізу є прийняття рі­шення, або вибір однієї з можливих альтернатив. Вибір дозволяє органі­зувати цілеспрямовану діяльність, направлену на вирішення проблеми. Процес прийняття рішення найбільш відповідальний у всякій діяльнос­ті. Деякі аспекти цього питання ми вже розглядали. У практиці вирі­шення проблеми вибір може здійснюватися такими методами:

- автоматичний вибір, на рівні рефлексів, притаманних людині;

- вибір методом проб та помилок;

- вибір на основі рекомендацій авторитетних осіб;

- методом інтуїції, одержаної на основі практичної діяльності;

- вибір на основі виконаних розрахунків.

Результати вибору залежать від умов, при яких він виконується. Можливі такі умови здійснення вибору:

- вибір в умовах визначеності;

- вибір в умовах ризику;

- вибір в умовах невизначеності.

На вибір впливає також характер відповідальності. Він може здійснюватись при:

- індивідуальній відповідальності;

- колективній відповідальності;

- відсутності відповідальності;

- у конфліктній ситуації.

Існує багато випадків, коли можна використовувати формальні правила вибору рішення. Розроблено чимало методів, які формалізують процедуру прийняття рішення. Для вирішення питання прийняття рі­шень існує значний обсяг наукових розробок і теорій, що дозволяють здійснити вибір за певних обставин [39]. Вони частково розглянуті в розділі 14. Але наведені та інші формальні методи вибору рішення не дозволяють вважати проблему прийняття рішення повністю формалізо­ваною. Існує велика кількість проблем, для яких процес прийняття рі­шення неможливо формалізувати.

На рис. 81 схематично показані сторони, які треба враховувати під час вибору рішення.

 

Контрольні запитання

І.Яку роль має уміння мислити , творчо вирішувати поставлені за­вдання в системному аналізі ?

2.Чим відрізняється постановка проблеми в системному аналізі від по­становки проблеми в інших наукових дисциплінах?

3. Чим зумовлене те, що перше формулювання проблеми в системно­му аналізі не є остаточним?

4. Як на вирішення проблеми впливає те, що система не є ізольова­ною, а пов'язана з іншими системами?

5. Наведіть приклади, коли вирішення проблеми в системі впливає на інші системи?

6. Чому формулювання проблеми в системному аналізі вважають най­більш відповідальним кроком для її вирішення?

7.Чим зумовлено, що проблема, яка виникла в системі, може бути пе­ренесена на ряд завдань відносно підсистем?

8. Поясніть, в якій мірі постановка проблеми в системному аналізі за­лежить від точки зору особи, яка її ставить.

9. Що розуміють, коли стверджують, що цілі є іншою, зворотною сто­роною проблеми?

10. Які цілі називають об'єктивними, а які суб'єктивними?

11. У чому полягає суб'єктивність цілей?

12. Сформулюйте, які цілі називають об' єктивними.

13. Назвіть причини, що зумовлюють складність формулювання ці­лей.

14. Що розуміють під поняттям ієрархія цілей?

15. Які системи цінностей Ви знаєте?

16. Перелічіть основні ознаки технократичної системи цінностей?

17. Назвіть основні ознаки гуманістичної системи цінностей?

18. У чому полягає взаємозумовленість цілей?

19. Які можуть бути причини того, що поставлені цілі досягнуто, а проблема не вирішена?

20. Наведіть приклади підміни цілей засобами їх досягнення.

21. Чи залишаються цілі незмінними протягом часу, як це може впли­нути на вирішення проблеми?

22. Чим небезпечне змішування цілей?

23. Яке співвідношення існує між цілями і критеріями їх досягнення?

24. Чим зумовлюється багатокритеріальніть завдань системного аналі­зу?

25. Які методи приведення багатокритеріальної задачі до задачі з од­ним критерієм Ви знаєте?

26. Поясніть значення поняття альтернатива.

27. Які прийоми існують для підвищення ефективності розробки аль­тернатив вирішення проблеми?

28. Поясніть, що розуміють під терміном "особа, яка приймає рішен­ня"?

29. Ознайомтесь, згідно із запропонованою літературою, з викорис­танням методів синектики, ділових ігор, мозкового штурму, використання алгоритмів винаходу для відшукання альтернатив вирішення проблеми.