3. Формулювання критеріїв

Наступним кроком системного аналізу є формулювання критері­їв. Для вирішення проблеми треба встановити критерії, за якими оціню­ється ступінь досягнення цілі. У підручнику [1] критерій визначається так: критерій - це кількісна модель якісних цілей.

Сформульовані критерії в певному відношенні замінюють ціль. У процесі вирішення проблеми критерій є саме той показник, що визна­чає, в якій мірі досягнута ціль. Після вибору і формулювання критерію вирішення проблеми переводиться до завдання оптимізації за певним критерієм. Тому вибір критерію повинен здійснюватись так, щоб він (якщо критерій один) якомога більше відповідав поставленій цілі. Дося­гнути цього непросто, адже критерій не співпадає з цілями, перш за все тому, що критерій визначається у кількісній шкалі: ранговій, інтервалів чи відношень, тоді як цілі визначаються якісно і здебільшого кількісно­го вираження не мають. Тому ми вказуємо, що критерій - це модель цілі, виражена в певній кількісній шкалі.

Під час формулювання критерію, у першу чергу, необхідно оці­нити придатність його для відображення цілі. Це зробити не просто, тому що існує певна, подекуди досить велика кількість цілей. Форму­люючи критерій, зацікавлені особи користуються різними системами цінностей. Поряд з відміченими раніше технократичною і гуманістич­ною системами цінностей існують і моральні, естетичні, психологічні, філософські, пізнавальні, політичні та інші системи. Наявність великоїкількості цілей і різних систем цінностей зумовлює багатокритеріаль-ність завдань вирішення проблеми.

Формулювання критеріїв є складним творчим завданням. Крите­рії повинні бути такими, щоб найбільш повно відображали (покривали) поставлену ціль, щоб відповідали саме поставленій цілі і були зорієнто­вані на досягнення глобальної цілі системи, на повне вирішення про­блеми. Інколи для цього необхідно ввести сукупність критеріїв, а деко­ли вдається вибрати один критерій. Наприклад, за стандартами ЮНЕСКО рівень медичного обслуговування населення оцінюється за статистикою дитячої смертності, рівень життя в країні за тривалістю життя. Показником ефективності навчального процесу в деяких навча­льних закладах служить число студенто-годин, що припадає на одного викладача. Хоча цей показник і має ряд недоліків, за що його критику­ють і не завжди приймають, але в умовах, коли студент може вільно вибирати і відвідувати заняття того чи іншого викладача, цей чи інший предмет, такий показник виражає зацікавленість студентів у даному предметі та якість викладання [1].

Під час вибору критеріїв потрібно керуватись вимогою, щоб їх число було якомога менше при повному описі цілі. Як правило, для цьо­го можна використати поняття конфігуратора системи. Адже конфігура-тор системи відображає її повністю з різних сторін (див. розділ 7). У деяких задачах математики користуються поняттям лінійної незалежно­сті сторін опису системи. Вимога всебічності опису є однією з важливих умов вибору критерію. Можливим є вибір одного критерію, який повні­стю відповідає поставленій цілі. Вибір такого критерію є не простим завданням. Наведені приклади показують можливість вибору одного критерію навіть для вирішення досить складних проблем. Для вирішен­ня багатьох завдань існують формалізовані методи зведення багатокри-теріальної задачі до задачі з одним критерієм. Частково такі методи роз­глядаються в цьому посібнику (див. розділ 14).

Під час вирішення задач системного аналізу і досягнення цілей за певним критерієм потрібно враховувати обмеження, які можуть накла­датися на критерії. У деяких випадках обмеження зумовлені об'єктивними причинами. У таких випадках задача подальшого вибору виконується в умовах діючих обмежень. Як найбільш прості приклади вирішення завдань такого типу можна вказати задачі області лінійного програмування. Але системному аналітику на практиці доводиться час­то мати справу, коли обмеження мають чисто суб' єктивний характер і не дозволяють досягнути поставлених цілей. У таких випадках необхід­но вживати заходи по зняттю обмежень, розширенню проблеми і рамок її вирішення.