1. Формулювання проблеми

Перші труднощі виконання системного аналізу виникають вже під час формулювання проблеми, яку треба вирішити. Якщо для біль­шості наукових дисциплін постановка проблеми - це початковий етап роботи, то в системному аналізі формулювання проблеми може бути результатом досить великої праці, це може бути проміжний або навіть кінцевий результат роботи. Наприклад, у математиці завдання дослі­дження ставиться таким чином: вивчити характер руху тіла з певними параметрами при заданих початкових умовах. Всі зусилля математика спрямовані на вирішення такого завдання і отримання кінцевого резуль­тату. Труднощі виникають під час знаходження рішення завдання, за­лежно від умов завдання може бути вирішене повністю, при інших -частково або зовсім не мати розв'язку, як наприклад, загальне завдання вивчення руху трьох чи більшої кількості тіл у просторі.

Системний аналіз має справу з проблемами, поставленими у більш загальному вигляді. Наприклад, "Як покращити транспортне об­слуговування населення міста?" Звичайно, проблема ставиться тоді, коли вона реально існує. Її потрібно вирішувати. Вона має практичне значення. Але, як правило, перше формулювання проблеми в системно­му аналізі не є остаточним і над формулюванням проблеми треба доста­тньо попрацювати, щоб її можна було вирішити. Вирішити проблему в такому формулюванні важко. В системному аналізі всяке початкове формулювання проблеми розглядають як "нульове, початкове набли­ження". Зумовлене це, по-перше, тим, що - всяка проблема виникає в певній системі і характерна саме для системи, в якій вона виникла. Сис­тема не є ізольованою, вона безліччю зв' язків пов' язана з іншими сис­темами. Вирішення проблеми в системі неодмінно впливає на інші сис­теми. Тому потрібно розглядати проблеми більш широко з урахуванням інших системи, метасистеми, в яку входить дана система. Інколи враху­вання метасистеми, постановка більш загальної задачі приводить до спрощення проблеми, до вирішення проблеми, яку в ізольованій системі вирішити важко, як наприклад, проблема забезпечення вентиляції квар­тир будинку (див. 3 розділу 2). Для поставленої тут проблеми вирішен­ням може бути, наприклад, підвищення добробуту населення в державі, забезпечення його індивідуальним транспортом.

По-друге, система, в якій виникла проблема, є структурованою і складається з ряду підсистем. Тому можливо, що сама проблема може бути перенесена на ряд підсистем. У нашому прикладі це можуть бути проблеми "Як розвинути мережу метрополітену?", "Як узгодити роботу різних видів транспорту?", "Як організувати транспортні магістралі по території міста?"

По-третє, причиною віднесення початкового формулювання про­блеми до нульового наближення є те, що проблема формулюється пев­ною особою і залежить від її точки зору, від того, як ця особа бачить саму проблему й методи її розв' язання. Тому під час аналізу формулю­вання проблеми необхідно враховувати різні погляди, розглядати про­блеми з точки зору всіх осіб, зацікавлених в її вирішенні. Приклади вра­хування різних точок зору неодноразово зустрічалися в даному посіб­нику.

Отже, до всякої реальної проблеми треба підходити не як до од­нієї ізольованої проблеми, завдання, яке потрібно вирішити в даному формулюванні, а як до сукупності, "клубка" зв' язаних між собою різно­манітних проблем - проблематики. Дослідження проблеми необхідно розпочинати з постановки проблематики, тобто з аналізу всіх аспектів проблеми. При цьому слід враховувати всі три наведені тут аспекти, а саме: виділити систему, в якій виникла проблема, виконати аналіз сис­тем, з якими вона зв' язана, розглянути метасистему і проблему відносно метасистеми; розглянути структуру системи і проблеми, що відносяться до підсистем, врахувати різні точки зору на проблему всіх осіб, зацікав­лених у її вирішенні.

Будуючи проблематику для формулювання проблеми і її вирі­шення, треба встановити, які зміни необхідно внести в систему, чому їх потрібно внести, хто зацікавлений у внесенні змін і в чому саме він за­цікавлений.

Формулювання проблеми для її вирішення - самий відповідаль­ний крок системного аналізу, він визначає всі подальші кроки аналізу та його кінцевий результат. Не даремно говорять, що "добре поставити завдання - значить наполовину вирішити його". Системні запитання, які потрібно поставити під час формулювання проблеми, схематично пока­зані на рис. 80.