1. Поняття ієрархії

Ієрархією, чи ієрархічним описом системи називають такий опис, в якому окремі об'єкти (елементи) згруповані в незалежні групи, а між групами об'єктів установлюється зв'язок такого порядку, що об'єкти і - ї групи впливають на об'єкти і-1 групи і знаходяться під впливом об'єктів і+1 групи. Групи об'єктів розміщують одну над од­ною. Ці групи називають рівнями, чи кластерами. У більшості випадків вважається, що елементи одного рівня не залежні один від одного. Існує декілька видів ієрархій, а саме:

- домінантна повна ієрархія;

- домінантна неповна ієрархія;

- холярхія.

Ці види ієрархій показані на рис. 77.

Домінантна повна ієрархія - це така ієрархія, в якій всі елементи більш низького рівня підпорядковані кожному елементу вищого рівня.

Домінантна неповна ієрархія - це така ієрархія, в якій елементи більш низького рівня підпорядковані деяким елементам вищого рівня.

Холархія - це така ієрархія, в якій можливі випадки, коли деякі елементи групи більш високого рівня знаходяться під впливом елемен­тів груп нижчого рівня. Такими є системи зі зворотнім зв' язком.

Ієрархічну структуру мають багато систем. У першу чергу, це ві­дноситься до організаційних систем. Найбільш чітко ієрархічна струк­тура проявляється в організації військових частин. В армії командиру полку підпорядковані командири батальйонів, командирам батальйонів - командири рот, далі - командири взводів, командири відділень і рядові солдати. Промислові підприємства та інші організації, такі як, напри­клад, вищі навчальні заклади також мають ієрархічну структуру. Прав­да, у виробничих колективах немає чіткої ієрархії, оскільки є багато випадків, коли елементи одного рівня впливають один на одного, допу­скаються, навіть, деколи необхідні елементи холархії, відношення зі зворотнім зв'язком. Але організація роботи підприємства в цілому має ієрархічну структуру [42].

Ієрархічний опис широко використовують для аналізу систем, для упорядкування пріоритетів при вирішенні проблеми. Всяка пробле­ма має складну сукупність компонентів проблеми, які необхідно вивчи­ти, упорядкувати, послідовно вирішити. Для цього корисним буває по­дання її у вигляді ієрархічної процедури.