1. Основні поняття теорії прийняття рішення

Системний аналіз, як ми вже визначили - це методологія аналізу систем і вирішення проблеми. Після аналізу системи, вивчення суті проблеми, можливих шляхів її вирішення настає необхідність прийняття рішення [39]. Рішення завжди приймає певна людина. Тому в теорії прийняття рішень, в першу чергу, виділяють особу, яка приймає рішен­ня (ОПР), і розглядають завдання вибору відносно цієї особи.

Вибір - це дія, що реалізує підпорядкованість всієї діяльності пе­вній цілі або сукупностей цілей. Вибір зумовлений тим, що у всякій дія­льності завжди наступає момент, коли дії можуть бути різними, а реалі­зувати можна тільки одну з них. Реалізувавши одну дію, повернутись до ситуації, що мала місце у момент вибору напрямку дій, як правило, бу­ває неможливо. Зробити вірний вибір у таких умовах надзвичайно важ­ливо. Прикладів такої ситуації можна знайти чимало. Вони зустрічають­ся в житті людини як проблеми буденного життя, виробничої діяльнос­ті, розвитку країни, розвитку техніки та ін. Природним є прагнення ви­значити, який вибір буде кращим, розробити певні правила, певний ал­горитм дії, який давав би змогу знайти краще рішення. Знаходженням такого алгоритму займалися багато вчених. Вони встановили, що розро­бка алгоритму можлива, але тільки для добре вивчених і структурова-них задач, а для недостатньо вивчених алгоритму вибору рішення не існує. Сучасні тенденції вибору рішення засновані на сумісному вико­ристанні здібностей людини вирішувати неформалізовані задачі і нефо-рмалізованих методах прийняття рішення, в тому числі з використанням сучасних комп'ютерів. До комп'ютерних технологій відносяться, на­приклад, діалогові системи вибору рішення, експертні системи, автома­тизовані системи керування, пошукові системи та ін. Задачі вибору ду­же різноманітні, існує багато засобів їх вирішення. Перед вивченням методів прийняття рішення розглянемо основні поняття.

Альтернатива - це напрямки можливої діяльності в момент при­йняття рішення.

Множина альтернатив - сукупність усіх можливих напрямків ді­яльності.

Підмножина вибраних альтернатив - це ті альтернативи з мно­жини альтернатив, які задовольняють критерію вибору.

Критерій вибору - умова, що дозволяє з множини альтернатив ві­дібрати альтернативи, які в найкращій мірі відповідають заданій цілі.

Критерій переваг -правило, згідно з яким альтернативі ставлять у відповідність певну величину переваги над іншими альтернативами, виражену в ранговій або більш сильній шкалі.

Оцінка альтернативи - це присвоєння альтернативі певного зна­чення, бальної оцінки, тощо. Оцінка альтернативи може проводитись за одним або декількома критеріями і мати кількісний або якісний харак­тер.

Прийняття рішення -дія над множиною альтернатив, у результаті якої одержуємо підмножину вибраних альтернатив. Прийняття рішення здійснюється на основі оцінки альтернатив.

Режим вибору - це сукупність правил, за якими здійснюється ви­бір. Режим вибору під час прийняття рішення може бути:

• одноразовий;

• багаторазовий, що допускає навчання на одержаному досвіді;

• багаторазовий, що не допускає такого навчання.

Наслідки вибору - це сукупність результатів, що реалізуються пі­сля вибору. Вони можуть бути:

• точно відомими;

• мати ймовірний характер;

• мати неоднозначний результат, що не допускає поняття ймовір­ності.

Режими вибору в сукупності з наслідками вибору визначають рі­зні типи задач вибору, як, наприклад,:

- одноразовий вибір в умовах визначеності;

- багаторазовий вибір в умовах визначеності;

- одноразовий вибір в умовах ризику;

- багаторазовий вибір в умовах ризику з можливістю навчання;

- багаторазовий вибір в умовах ризику без можливості навчання;

- вибір в умовах невизначеності.

Задачі вибору також визначаються відповідальністю за вибір та ступенем узгодженості цілей.

Відповідальність за вибір може бути індивідуальною чи групо -

вою.

Ступінь узгодженості цілей зумовлює: кооперативний вибір, ви­бір у конфліктній ситуації або проміжні ситуації.

Залежно від співвідношення вказаних факторів виникають різно­манітні задачі вибору. У кожному випадку задача вибору вирішується по-різному. Вивченням таких задач займаються наукові дисципліни "Теорія ігор", "Теорія прийняття рішень" та ін.