1. Задачі системного аналізу, що вирішуються за допомогою комп'ютерних технологій

Керівники багатьох організацій, спеціалісти транспортних сис­тем, інших спеціальностей мають справу зі складними технічними і ор­ганізаційними системами. Технічні системи, як наприклад, трамвай, тролейбус, автомобіль, система електропостачання транспорту, система керування рухом на транспортних магістралях міста та інші мають ви­сокий ступінь складності і під час їх проектування та розробки, обслу­говування чи керування їх роботою виникають досить складні пробле­ми. Рівень розвитку науки і техніки сьогодні дуже високий, але при роз­робці кожної складної технічної системи вирішити, як цей рівень втіли­ти в конкретну систему, як врахувати усі можливі зв'язки й впливи складових частин системи досить важко. Для вирішення вказаних за­вдань проектування і керування роботою складних організаційних і тех­нічних систем треба детально проаналізувати роботу їх складових час­тин і їх взаємодію [17].

Організаційні системи, такі, як: транспортна система країни, тра­нспортна мережа міста, окремі види міського транспорту, метрополітен тощо, мають вищий ступінь складності, ніж технічні, оскільки в них, крім технічних засобів, входять люди, людські колективи, які спільно вирішують певне завдання. Проблеми, які виникають в організаційних системах вимагають глибокого вивчення та аналізу. У цьому ж ряду стоять проблеми розвитку міст з їх складною інфраструктурою, завдан­ня розробки заходів по економії енергоресурсів, розробки раціональних транспортних маршрутів та багато інших. Великих зусиль потребують проблеми екології та збереження навколишнього середовища.

Поява нових приватних і державних підприємств також вимагає чіткої відповіді на запитання, як найкраще організувати їх роботу, яку структуру вони повинні мати? Де взяти фінанси і як їх повернути? Як врахувати ці різноманітні зв' язки і впливи, як найбільш ефективно ор­ганізувати роботу фірм чи підприємств, зменшити затрати, одержати максимальні прибутки.

Для вирішення вказаних та багатьох інших завдань значною мі­рою використовують методи сучасного системного аналізу. Виконати такий аналіз допомагають спеціальні програмні продукти, відомі як CASE - технології. Вони дозволяють детально проаналізувати всізв' язки в системі, розробити і проаналізувати моделі вирішення про­блем, використати ці моделі для прийняття конкретних рішень.