8. Абсолютна шкала

Це така унікальна шкала, яка відповідає шкалі відношень і ство­рюється за наявності абсолютного нуля та абсолютної одиниці. Нею є сукупність натуральних чисел. Важливою її особливістю є безрозмір-ність. Завдяки цьому числа, виражені в такій шкалі, можуть бути осно­вою логарифма, показника ступеня.

Розглянуті шкали ми згрупували за ступенем їх сили. Чим силь­ніша шкала, тим більше даних вона дає про вимірювану величину. Тому завжди є намагання проводити вимірювання у найбільш сильній шкалі.

Вимірювання в сильних шкалах проводять шляхом порівняння з еталонами. Еталонами є встановлені певним чином і узаконені в міжна­родній практиці величини, що визначають одиниці вимірювань. Вимі­рювання можуть бути прямими й непрямими (опосередкованими). Під час прямих вимірювань величину, котру вимірюють, безпосередньо по­рівнюють з еталоном. Під час непрямих вимірювань вимірювану вели­чину перетворюють в іншу величину, яку вже порівнюють з еталоном. Наприклад, вимірювання віддалі метром є прямим вимірюванням, а ви­мірювання температури ртутним термометром - непряме, оскільки тем­пература перетворюється в іншу величину, а саме висоту ртутного сто­впчика, а цю висоту порівнюють з еталоном. При непрямих вимірюван­нях використовують датчики, які перетворюють величину, яку потрібно виміряти, у величину, зручну для порівняння. Проведенням вимірюван­ня, датчиками вимірювання, точністю результатів вимірювань займаєть­ся наука метрологія.