6. Циклічна шкала

Циклічні шкали утворюються у випадку, коли результати вимі­рювань однакові при їх зміщенні на одну певну постійну величину. На­приклад, при кутових вимірюваннях такою величиною є 360 градусів. Шкала годинника є циклічною і зміщення на 24 години не змінює ре­зультату вимірювання. Вони мають властивості, близькі до властивос­тей шкали інтервалів.