2. Кваліметрія і кваліметричні шкали

Основою побудови моделей є об' єкт і його якісні ознаки. Якісні ознаки об' єкта виявляються через його властивості. Властивості об' єкта визначаються вимірюваннями. Числові ознаки виражаються певними числами, які одержують шляхом порівняння властивостей об' єкта з пе­вними еталонами. Об' єкти моделювання можуть мати такі властивості, які не можна виразити числом. Тому часто доводиться оперувати якіс­ними поняттями. Питаннями вимірювання як кількісних, так і якісних властивостей об' єкта займається наукова дисципліна, що називається кваліметрією.

Кваліметрія - це наука, що вивчає властивості вимірювань. Ви­значення вимірювань вказує на те, що результат вимірювання містить певну інформацію про об' єкт і ця інформація одержується шляхом порі­вняння стану об' єкта з якимось іншим станом, введеним як основа ви­мірювання або як еталон.

Кваліметрія залежно від властивостей об'єкта вимірювань визна­чає такі шкали:

1) шкала найменувань;

2) порядкова або рангова шкала;

3) шкала інтервалів;

4) шкала відношень;

5) абсолютна шкала.