7. Підсумки використання комп'ютерних методів у сис­темному аналізі

Сучасні ПЕОМ є потужним засобом вирішення складних завдань системного аналізу. Тут розглянуто тільки чотири з великої кількості моделей систем, що будуються за допомогою математичного забезпе­чення персонального комп' ютера. Як вже було відзначено, програмний пакет ЛЯУ8 [31] дозволяє побудувати більше 80 різних типів моделей. Розглянуті вище типи моделей визначають два головні напрямки ство­рення моделей, а саме функціональні й інформаційні моделі. Ці моделі вже самі по собі дозволяють вирішити велику кількість завдань систем­ного аналізу, але вони ще й доповнюють одна одну. Це дозволяє вико­нати найбільш повний і різносторонній аналіз систем. Дані напрямки моделювання інтенсивно розвиваються і знаходять використання для аналізу, реконструкції, реінженірингу великих промислових підпри­ємств і фірм, для керування цілими науковими й технічними напрямка­ми, такими як керування й розвиток космічної техніки, керування війсь­ками, керування міжнародними валютними фондами, вирішення глоба­льних екологічних та інших проблем.

Ми розглянули тільки основні положення побудови моделей, в посібнику наведені найпростіші приклади. Дальше поглиблене вивчен­ня цього кола питань є завданням інших наукових та навчальних дисци­плін. Розглянуті функціональні моделі розвиваються в економічних на­уках для аналізу бізнес-процесів на підприємствах і в галузях промис­ловості, таких як електроенергетика, газова і нафтова промисловість, міське господарство, транспорт [33-37]. Перевагами цих моделей є яс­ність та зрозумілість мови моделювання, можливість моделювати скла­дні багаторівневі системи у сукупності з надійністю та простотою збері­гання інформації, легкістю та великою швидкістю відшукання інформа­ції, потрібної в даний момент часу. Аналогічні переваги мають і інфор­маційні моделі. Їх подальший розвиток - це бази даних, що використо­вуються у всіх галузях науки й техніки, в промисловості, побуті, що є глобальними і об'єднують весь світ. Інформаційні моделі даних дозво­ляють вирішувати складні завдання в логістиці, завдання керування матеріальними потоками , ресурсами.

1. Які етапи оволодіння людством силами природи Ви знаєте?

2. Як Ви можете охарактеризувати роль інформатики в природі?

3. Яка єдина інформаційна основа всього живого на Землі?

4. У чому полягає властивість відображення в матеріальному

світі?

5. Які питання вивчає така наукова дисципліна, як кібернетика?

6. Які питання вивчає така наукова дисципліна, як теорія інфор­мації?

7. Дайте визначення поняттю "інформація"?

8. Що називають сигналом?

9. Для чого використовуються сигнали?

10. Які типи сигналів залежно від їх зміни в часі Ви знаєте?

11. Що розуміють під поняттям статичний сигнал, для чого він використовується?

12. Які властивості динамічних сигналів, для чого ці сигнали служать?

13. Що називають повідомленням?

14. Від чого залежить обсяг алфавіту при використанні послідов­ного коду?

15. Яке співвідношення існує між одиницями інформації: біт, байт і кілобайт?

16. Який сенс має поняття ентропії в теорії інформації?

17. Які типи функціональних моделей систем Ви знаєте?

18. У чому основна відмінність інформаційних моделей від функ­ціональних?

19. Як поділяють інформаційні системи за цільовим призначен­ням?

20. Що розуміють під поняттям архітектури інформаційної сис­теми, які типи архітектур Ви знаєте?

21. Які типи моделей даних знайшли широке використання?

22. Опишіть реляційну модель даних.

23. Опишіть діаграму сутність - зв'язок.

24. Якій моделі даних відповідає діаграма сутність - зв' язок?

25. Що розуміють під поняттям атрибути сутності, наведіть прик­лади?

26. Що таке ключ сутності, для чого він служить?

27. Які атрибути називають ключовими?

28. Яка різниця між простим і складним ключем?

29. Який ступінь зв'язку (потужність зв'язку) може бути в діагра­мах сутність - зв'язок?

30. Що визначає клас приналежності зв' язку? Які класи принале­жності Ви знаєте?

31. Поясніть, коли сутності є залежними, а коли незалежними?

32. Які типи зв'язків можуть бутиміж залежними сутностями?

33. Який порядок побудови логічної моделі даних?

34. У чому полягає процес нормалізації сутностей?

35. Скільки нормальних форм даних Ви знаєте? Назвіть їх.

36. Назвіть правило, за яким сутності відносять до першої норма­льної форми.

37. В якому порядку приводять сутності до першої нормальної форми?

38. Назвіть правило, за яким сутності відносять до другої норма­льної форми.

39. Як привести сутності до другої нормальної форми?

40. Назвіть правило, за яким сутності відносять до третьої норма­льної форми.

41. Що являє собою логічна модель даних?

42. На яких трьох рівнях може бути побудована логічна модель даних?

43. Що являє собою фізична модель даних?

44. Назвіть порядок побудови логічної моделі сутність-зв'язок за допомогою комп' ютера.