5. Логічна і фізична моделі даних

Програмні засоби побудови моделі згідно із стандартом IDEF1x введено в пакет ERwin. Даний пакет програм дозволяє розробляти логі­чну й фізичну моделі даних [З0]. Логічна модель даних - це модель сут­ність - зв' язок. Фізична модель даних - це база даних, створена в певно­му програмному середовищі, що визначається системою керування ба­зами даних (СКБД), наприклад ACCESS, FoxPro, Rbase, SQL Server та ін. Фізична модель даних - це реально працююча база даних, що вирі­шує певні прикладні завдання, наприклад, АСК рухом транспорту, АСК депо, АРМ інженера служби руху, система продажу залізничних квитків СТРІЛА2 та багато інших.

Логічна модель - це загальний погляд на дані, модель даних в пе­вній предметній області. Інколи її називають концептуальною моделлю даних. Такою моделлю і є модель типу сутність-зв' язок. Програмний пакет ERwin дозволяє створити логічну модель даних сутність-зв' язок у стандарті IDEF1x і на її основі побудувати фізичну базу даних практич­но для всякої СКБД. Більше того, він дозволяє зробити зворотне перет­ворення і з фізичної моделі побудувати логічну. Це досить цінна якість. Бази даних у наш час розповсюджені доволі широко і розроблялись во­ни в різних програмних середовищах. Використовуючи вказану власти­вість, можна переробити існуючі бази даних, розроблені в середовищі однієї СКБД в логічну модель, а пізніше зробити зворотне перетворення в середовище зовсім іншої СКБД з тих, які підтримує пакет ERwin. Тобто існуючі бази даних можна практично автоматично, не застосову­ючи мови програмування, перекодувати в нове програмне середовище.

Фізична модель - це модель даних, реалізована у вигляді опису бази даних. Вона може бути реалізована на двох рівнях, а саме у вигляді трансформаційної моделі і моделі в системі керування базами даних (СКБД). Для створення фізичної моделі в СКБД необхідно вибрати тип сервера, для якого будуть генеруватись коди (створюватись програма). Пакет підтримує більше ніж 20 реляційних та інших баз даних. Вікно вибору СКБД має вигляд, показаний на рис. б7.