3. Поняття інформаційної системи

Інформаційні системи (ІС) - це прикладний напрямок розвитку інформаційних технологій. Він спрямований на вирішення конкретних завдань керування системою та його інформаційного забезпечення.

У широкому розумінні інформаційна система це будь-яка система обробки інформації. За цільовим призначенням інформаційні системи поділяють на

- керуючі;

- інформаційно-довідкові;

- допоміжні.

Керуючі ІС - це системи керування, що мають, як правило, скла­дну структуру і призначені для керування роботою системи.

Інформаційно-довідкові - це системи, що забезпечують обслуго­вування певного кола спеціалістів, або певні керуючі системи. Вони можуть містити досить великі обсяги інформації. Розміщуються на од­ному комп'ютері або можуть бути розподілені на ряді комп'ютерів.

Допоміжні - це системи, призначені для підтримки прийняття рішення.

У більш вузькому розумінні інформаційні системи - це сукуп­ність апаратних та програмних засобів, що використовуються для вирі­шення конкретного прикладного завдання.

Інформаційні системи розрізняють за архітектурою. Поняття ар­хітектури введене через складність інформаційних систем, тому що бі­льшість з них складається з великої кількості елементів і має багато різноманітних зв'язків. У даний час найбільш поширеними є інформа­ційні системи з архітектурою файл-сервер і клієнт-сервер. Ці системи мають комп' ютерну мережу, в яку входять комп' ютер-сервер і ряд комп'ютерів клієнтів інформаційної мережі. (Та ж архітектура може бути реалізована і на одному комп'ютері.) До складу інформаційної си­стеми входять корпоративні й персональні бази даних. Корпоративні бази даних розміщують на комп' ютері-сервері, в яким може бути вся­кий комп' ютер з достатнім обсягом пам' яті й швидкодією. Відмінність вказаних архітектур полягає в тому, які функції виконують комп' ютери. В архітектурі файл-сервер комп' ютер, який є сервером бази даних, ви­дає інформацію клієнту файлами без її обробки. В архітектурі клієнт-сервер здійснюється обробка інформації на сервері і клієнту видається вже оброблена інформація. Архітектура клієнт-сервер показана рис. 55 [ЗО].

на

 

Важливими елементами інформаційних систем є бази даних і си­стеми керування базами даних (СКБД). Бази даних відрізняються моде­лями даних. Сьогодні використовуються такі моделі даних:

• ієрархічна;

• сіткова;

• реляційна;

• пост реляційна;

• багатомірна;

• обєктно-орієнтована;

• квадратомічна.

Моделі даних визначають порядок розміщення даних, доступ до них. Ієрархічна модель - це таке розміщення даних, яке може бути опи­сане у вигляді ієрархічного дерева, їй відповідає деревовидний граф. Сіткова модель даних - це розміщення даних у вузлах певної мережі, сітки. Їй відповідає довільний, у принципі плоский граф. Реляційна мо­дель - це модель, в якій дані розміщуються в окремих таблицях, а між таблицями встановлюються певні зв' язки. Постреляційна модель - це подальший розвиток реляційної моделі, в якій є багатозначні поля асо­ціацій. Багатомірна модель, це модель, в якої існує цілий ряд координат пошуку даних, кількість координат перевищує 2. Об'єктно - орієнтована модель відповідає певним об' єктам, пошук у ній здійснюється за озна­ками об' єктів. Квадратомічна модель - це модель, у якій дані розміщу­ються відповідно з графом квадратомічного дерева, в якому на кожному наступному рівні є 4 розгалуження. Дані квадратомічної моделі розмі­щують аналогічно розміщенню даних на картах різного масштабу, коли дані нижчого рівня є більш детальними, відповідають даним карти більш дрібного масштабу, уточнюють, деталізують, доповнюють дані верхнього рівня.

Системи керування базами даних (СКБД) - це програмні продук­ти, що забезпечують збереження даних, доступ до них, їх зміну, редагу­вання та використання. Вони поділяються залежно від функцій на такі:

- повнофункціональні СКБД;

- сервери баз даних;

- клієнти БД;

- засоби розробки програм роботи з базами даних.

Повнофункціональні СКБД - це такі, як наприклад: Access, Fox­Pro, Paradox, Rbase та цілий ряд інших. Вони забезпечують повний цикл робіт з базами даних, як-от: створення структури даних, розміщення даних і доступ до них, їх зміну, розробка програм обробки даних, роз­робка інтерфейсів користувача та ін.

Сервери баз даних - це програми, приназначені для обробки да­них, пошуку в них, тобто для керування базами даних, розміщеними на комп'ютерах-серверах.

Клієнтські програми - в їх якості можуть використовуватись різ­номанітні програми, як наприклад, повнофункціональні СКБД, елект­ронні таблиці, текстові редактори, програми електронної почти, пошу­кові системи і т. п.

Засоби розробки програм роботи з базами даних - це мови про­грамування, а також засоби створення моделей даних і їх подальшого використання, серед яких знаходяться і програмні засоби CASE - тех­нологій.