2. Вивчення інформаційної сторони системи. Інформаційні моделі системи

У системному аналізі, крім функцій системи та її елементів, ма­теріальної та енергетичної сторони системи, потрібно вивчити інформа­ційні процеси. Основною особливістю системного аналізу, відмінністю його від інших наукових дисциплін є всебічне вивчення систем. Систе­мний підхід визначає, що при вивченні будь-якого об' єкта як системи проводяться дослідження матеріальної, енергетичної та інформаційної сторони. Вивчення інформаційної сторони системи - це вивчення цілей системи, організації системи сигналів у системі, інформаційних потоків, керування. Інформація в системі відіграє дуже важливу роль. Якщо ма­теріальні й енергетичні потоки створюють основу системи, то інформа­ція організує її роботу, забезпечує зв' язки між елементами, керує робо­тою системи в цілому та її частин, забезпечує виконання системою своїх функцій.

У попередніх розділах було розглянуто три типи функціональних моделей системи, що будуються за допомогою комп' ютера і відобра­жують функції системи. Ці моделі орієнтовані на функції системи і її елементів, є функціональними моделями. У моделі IDEF0 -основна ува­га приділяється роботам які виконуються в системі і їх взаємозв' язкам. У моделі потоків даних (DFD-діаграмі) розглядаються процеси обміну даними (матеріальними і інформаційними) між окремими роботами сис­теми. У моделі послідовності процесів (IDEFS-діаграмі) розглянута ло­гіка взаємодії робіт в системі і потоки даних між роботами. Усі три мо­делі відображують функціональний підхід до аналізу системи, де голов­на увага приділяється функціям системи. Функції системи (роботи) зо­бражуються окремими блоками, а потоки даних, що зображаються ду­гами, зв'язують роботи між собою, тобто потоки даних є інтерфейсами, які зв'язують роботи між собою і забезпечують функціонування даних моделей.

Інший погляд на систему є немов би дзеркальним відображенням функціональної моделі, а саме це інформаційні моделі [30]. В інформа­ційних моделях, на відміну від функціональних, основним елементом є дані, що зображаються у вигляді блоків, а роботи над даними служать інтерфейсами - дугами. Інтерфейсні дуги об'єднують дані. Ними висту­пають певні роботи, операції над об'єктами та інформацією . Інформа­ційні моделі часто називають моделями даних. Згідно з прийнятою тер­мінологією під даними розуміють інформацію а також об'єкти, які є в системі. Потоками даних вважають передачу інформації, а також пере­міщення об' єктів у системі. Інколи їх розрізняють на матеріальні й ін­формаційні потоки і цю різницю вводять в модель різними позначення­ми. В інформаційних моделях всі потоки зображують дугами, тобто на­правленими чи ненаправленими стрілками. У деяких моделях даних для дуг матеріальних потоків і інформаційних потоків вводять різні позна­чення.

Інформаційних моделей існує значно більше ніж функціональ­них. Це відбиває той факт, що інформація в системах відіграє значущу, а інколи і вирішальну роль. Різноманітні інформаційні моделі представ­лені, наприклад, у відомому пакеті АРШ [31]. Він дозволяє будувати більше 80 типів моделей систем. Ми розглянемо тільки один тип моде­лей, а саме модель даних типу сутність-зв'язок (ЕРГ) - моделі). Ця мо­дель має велике значення при системному аналізі, знайшла широке ви­користання у практиці розробки й використання інформаційних систем.