З. Порядок виконання функціонально-вартісного аналізу за допомогою пакету програм BPwin

Розпочинаючи ФВА, перш за все необхідно пересвідчитись в адекватності моделі, виправити всі можливі помилки, пройти цикли експертизи відносно адекватності моделі об' єкта моделювання. Головні вимоги тут такі: завершеність, адекватність, повнота та стабільність моделі:

• завершеність моделі визначається повнотою декомпозиції сис­теми;

• адекватність моделі визначається тим, наскільки модель відо­бражає дійсний стан речей, наскільки точно вона відповідає системі;

• Повнота моделі визначається тим, що вона повинна охоплювати систему повністю;

• Стабільність моделі - це такий стан моделі, при якому модель проходить цикл експертизи спеціалістів без змін, тобто коли спеціалісти не мають зауважень відносно створеної моделі і повністю погоджують­ся з моделлю.

Якщо створення моделі закінчене і вона відповідає наведеним вимогам, то можна продовжити виконання функціонально - вартісного аналізу. Аналіз розпочинають з вибору одиниць вимірювання вартості і часу. Вибравши одиниці вимірювань, їх слід ввести в комп' ютер. Для цього треба вивести на екран діалогове вікно MODEL PROPERTIES на сторінці ABC UNITS. У відповідні розділи діалогового вікна ввести одиниці вимірювань часу і вартості, наприклад, час у годинах, а вартість у гривнях. Оскільки більшість програмних продуктів не передбачає ви­користання таких грошових одиниць, як гривні, то необхідно вказати, що це нові для даної програми грошові одиниці і ввести їх визначеннясамостійно. Вигляд діалогового вікна MODEL PROPERTIES на сторінці ABC UNITS показано на рис. 48.

Після опису одиниць вимірювання слід описати статті витрат, за якими будуть виконуватись розрахунки. Для кожної статті витрат треба ввести назву й дати опис. Для внесення статей витрат необхідно викли­кати діалог COST CENTER EDITOR і ввести назви статей витрат та не­обхідні описи для кожної статті затрат. Зразок бланку діалогу показано на рис. 49.

 

Після виконання цієї підготовчої роботи розпочинають безпосе­реднє введення числових даних у модель. Ці дані повинні бути підгото­влені і з' ясовані за час побудови моделі та проходження циклів експер­тизи. Дані по витратах, як і всі інші дані по моделі, збирають на початку моделювання за наявними письмовими джерелами інформації, уточню­ють під час моделювання та консультацій з експертами і під час прохо­дження експертизи моделі. Бажано, щоб статті витрат та їх величини витрат для виконання кожної окремої роботи були задокументовані, тобто вводити їх в модель потрібно з певного фінансового документа, що діє на підприємстві. Дані треба вводити для кожного блоку роботи моделі.

Введення даних розпочинають з блоків робіт, що знаходяться на самому низькому рівні ієрархії моделі Ці блоки в зображенні моделі мають закреслений лівий верхній кут, що свідчить про те, що цей блок не підлягав декомпозиції. Для вводу даних на діаграмі потрібно вибрати потрібний блок. Блок слід вибирати, починаючи з нижнього рівня деко-мпозиції (з відміткою у правому верхньому куті). Для цього треба роз­містити курсор на блоці і натиснути праву клавішу мишки. З контекст­ного меню вибрати пункт COST EDITOR. Вигляд контекстного меню показано на рис. 50.

Nome Editor... Definition Editor... Note Editor... Font Editor... Co|or Editor...

Data Usage Editor... UDP Editor... UOW Editor...

Split Model... Merge Model...

Рис. 50 - Вигляд контекстного меню виклику бланку вводу даних ФВА

Після цього з' являється діалогове вікно (бланк) введення число­вих даних ФВА. Зразок вікна показано на рис. 51.

Заповнюють бланки для всіх блоків діаграми самого низького рі­вня декомпозиції (тих, які не підлягали подальшій декомпозиції).

Далі приступають до заповнення блоків робіт, для яких виконана декомпозиція. Під час введення інформації у такі блоки затрати по окремих статтях вже не вводять, оскільки вони автоматично обчислю­ються комп'ютером за тими даними, які вже були введені в блоки деко-мпозиції. Тут необхідно вказати тільки час виконання роботи у процесі функціонування всієї системи і періодичність виконання роботи окрес­леної таким блоком. Поступово, заповнюючи бланки ФВА для всіх бло­ків діаграми, завершують введення даних функціонально - вартісного аналізу.

 

Подальший аналіз виконується комп'ютером самостійно за про­грамою АВС - аналізу і результати його виводяться на дисплей. Резуль­татом роботи програми є дані по окремих статях витрат, по окремих роботах та загальні дані для всіх робіт і цієї системи в цілому. Розрахо­вують затрати в грошових одиницях, а також затрати часу. Ці результа­ти виводять у двох формах, а саме: як цифри витрат на діаграмах у пра­вому нижньому куті кожного блоку роботи і у формі звіту по функціо­нально - вартісному аналізу (ФВА).