2. Загальні положення виконання функціонально-вартісного аналізу на основі функціональної моделі системи

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) є собою розрахунком за­трат системи з урахуванням функцій системи. Він виконується на основі розробленої функціональної моделі системи [18-21, 32, 33]. Функціона­льна модель дозволяє повністю виконати функціонально-вартісний ана­ліз, адже в ній описані функції всіх підрозділів, є всі вхідні й вихідні величини. Пакет програм ВР\уіп містить у собі програму обчислення витрат на функціонування системи. Розрахунки затрат виконують в та­кому порядку: спочатку розраховують витрати для окремих підрозділів системи за статтями витрат, тобто витрати поділяють на витрати на за­робітну плату, на амортизацію основних коштів, на закупку сировини і т. п. Пізніше ці затрати, розраховані для окремих підрозділів, об'єднують і виконують загальний звіт про витрати підприємства. Роз­рахунки затрат ведуться за певні проміжки часу - місяць, квартал, рік. Ці розрахунки є основою фінансової звітності підприємства, нарахуван­ня податків, фінансування державних підприємств і т. п. У цьому параг­рафі розглянемо порядок виконання ФВА на основі функціональної мо­делі [21 - 25]. Перш за все, зауважимо, що функціонально-вартісний аналіз виконується на повністю завершеній моделі, тобто моделі, яка адекватно відповідає процесам, що відбуваються в системі. Тобто мо­дель повинна повністю пройти всі цикли експертизи, стати стабільною,бути адекватною системі, що моделюється, і одержати статус не нижче ніж "Рекомендація". Виконання функціонально-вартісного аналізу здій­снюється у порядку, описаному далі. У деяких випадках виконання фу­нкціонально-вартісного аналізу тільки з використанням засобів програ­много пакету BPwin буває недостатнім. Тоді, як це було сказано в попе­редньому матеріалі, можна використати спеціальний розширений пакет аналізу Essay ABC. Проте аналіз, виконаний за допомогою програми, що міститься в пакеті Bpwin, є досить детальним і задовольняє біль­шість вимог до фінансових розрахунків функціонування промислового підприємства чи іншої системи. У нашому курсі ми ознайомимося тіль­ки з головними моментами виконання функціонально - вартісного ана­лізу.

Пакет програм BPwin забезпечує введення даних по ФВА і роз­рахунок усіх показників витрат по моделі. Вартісний аналіз у моделі IDEF0 (Activity Based Counting, ABC), відповідає функціонально-вартісному аналізу у вітчизняній практиці, включає такі основні понят­тя:

• Об'єкт затрат - причина, ціль, для якої виконується робота, як правило, основний результат роботи, виріб, готовий продукт.

• Рушійні сили затрат - характеристики входів, керування та ме­ханізмів роботи, що впливають на те, як виконується робота, скільки вона триває.

• Центри затрат - їх можна трактувати як статті затрат, тобто конкретні цілі, на які направлені затрати.

Функціонально-вартісний аналіз проводиться у наступному по­рядку. Спочатку визначають статті витрат, по яких треба виконати роз­рахунки, підрозділи системи, для яких виконують розрахунки і проміж­ки часу, протягом яких необхідно мати розрахунки і відобразити їх у звітній документації. Задають одиниці вимірювання затрат - в карбова­нцях чи іншій валюті, та часу - в місяцях, днях, годинах, хвилинах і т. п. Після цього виконують розрахунки для окремих підрозділів по кожній із статей витрат.

Закінчивши розрахунки для підрозділів, за допомогою генератора звітів виводять зведений баланс по підрозділах чи підприємству в ціло­му та всіх статтях витрат чи кожній зокрема. Результати розрахунку подають у вигляді фінансового звіту. Звіти виконують за вказаними проміжками часу, а саме: помісячні, поквартальні, річні звіти.

Статті затрат стандартизовані, хоч для окремих виробничих та інших підприємств вони дещо різні. Такими статтями є:

• заробітна плата;

• накладні видатки;

• амортизаційні відрахування;

• нарахування на зарплату;

• транспортні затрати;

• затрати на електроенергію, тепло, воду та ін.;

• податки на додану вартість та ін.;

• витрати на матеріали, комплектуючі,

• орендна плата;

• інші витрати.

Більш детально порядок виконання функціонально-вартісного аналізу описано в наступному параграфі та в [45].