1. Завдання функціонально-вартісного аналізу

У даний час в Україні перебудовується економіка, виникають і розвиваються нові виробництва, до бізнес-процесів залучаються сотні тисяч людей. На цьому етапі розвитку питання підвищення ефективнос­ті роботи підприємств набувають великого практичного значення. Це однаково відноситься до державних, і приватних підприємств.

Перехід до ринкових відносин, перебудова економіки, розвиток нових виробництв є процесом, який охоплює більшість населення Укра­їни. Завдання підвищення ефективності роботи підприємств і організа­цій, покращання їх економічних показників є вирішальним і визначає життєздатність всякого державного чи приватного підприємства у рин­кових умовах господарювання. Підприємства відчувають велику конку­ренцію і намагаються покращити економічні показники своєї діяльності. У своїх прагненнях вони наштовхуються на проблеми, які вирішити дуже важко. Існуюча структура державних підприємств, застарілі мето­ди керівництва, багатосторонність зв' язків як внутрішніх, так і зовніш­ніх, різні інтереси працівників - усе це не дозволяє належним чином перебудувати роботу, підвищити її ефективність. Подекуди важко зро­зуміти суть проблем, причини низької результативності роботи, вибрати найбільш ефективні напрямки діяльності. Керівник підприємства стоїть перед безліччю проблем і не завжди в повній мірі знає наслідки, до яких приведуть ті чи інші дії. Важливе практичне значення мають завдання планування роботи. Все в кінцевому підсумку виражається затратами фінансів, вартісними оцінками. Методи системного аналізу й функціо­нальна модель є найбільш зручним способом оцінки витрат, потрібних для функціонування системи як під час аналізу її діяльності, так і в пе­ріод її розробки чи проектування.

У міжнародній практиці розрахунки затрат і вартісних показників відомі як АВС - аналіз, а саме - Activity - Based Costing (ABC), або фу­нкціонально - вартісний аналіз [21-22, 29]. Цей метод аналізу викорис­товують для оцінки витрат ресурсів багато міжнародних фірм. Він до­зволяє виконати аналіз затрат, виявити найбільш дорогі й затратні опе­рації для подальшого аналізу та вдосконалення. Він використовується для того, щоб зрозуміти походження витрат і полегшити вибір потрібної моделі та послідовності робіт при реорганізації діяльності підприємства. За допомогою функціонально - вартісного аналізу можна вирішуватитакі завдання, як визначення вартості продукту, який виробляє підпри­ємство, вести розрахунки з клієнтами за виконані роботи, передбачити затрати, необхідні для реалізації того чи іншого проекту.

Функціональна модель описує процеси діяльності системи у всіх деталях, тобто всі роботи в системі, вхідні й вихідні величини, механіз­ми, алгоритми роботи. Такий детальний опис системи дозволяє не тіль­ки вивчити логіку функціонування системи, але й вирішити багато ін­ших питань відносно системи, в тому числі розрахувати всі затрати, провести повний фінансовий аналіз системи, оцінити ефективність її діяльності, розробити пропозиції з підвищення ефективності діяльності.

У цьому розділі розглянуто тільки основні моменти виконання функціонально - вартісного аналізу з використанням функціональної моделі системи, приклади, що показують ефективність такого аналізу. Цілі і завдання функціонально вартісного аналізу, методики їх виконан­ня і особливості аналізу результатів є предметом вивчення інших навча­льних дисциплін.